Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la persona que ha de complir amb les obligacions tributaries d’una persona sense capacitat d’obrar.

Número de consulta CV0061-2016
Data d’emissió 31/08/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La persona física A actuant, com a tutora legal, en nom i representació de la persona física B.

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’Octubre de 2014, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual seran aplicables en la presentació de les declaracions de l’IRPF de l’exercici 2015 i següents.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

En el marc d’una successió testamentària, la persona física B, la qual està incapacitada judicialment i per tant, sense capacitat d’obrar, va rebre per llegat del seu pare, l’usdefruit de diversos immobles, els quals són generadors de rendes, així com una percepció dinerària, en concepte de la última voluntat del causant.

En el testament, el causant va determinar, per raó de la citada incapacitat, que la totalitat dels béns heretats, així com les rendes procedents dels mateixos, fossin administrats per unes altres persones, diferents de la tutora legal, de forma conjunta.

La qüestió a resoldre en la present consulta, és en relació sobre qui ha de complir amb les obligacions tributàries de la persona física B, i concretament, sobre qui ha de presentar la declaració de l’IRPF, en relació als rendiments generats per l’usdefruit d’aquests, així com de la resta de les seves rendes.

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.

ANTECEDENTS APLICABLES

L’article 38.4 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari (en endavant, Llei de Bases) determina que els obligats tributaris que no tinguin capacitat d’obrar actuen per mitjà dels seus representants legals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.