Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la qualificació a efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les rendes que perceben els socis administradors.

Número de consulta CV0237-2022
Data d'emissió 17/03/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

ANTECEDENTS

Els consultant actualment és administrador de tres societats, les societats A, B i C.

De la societat A ostenta el 100% de les participacions, de la societat B el 10% de les participacions i de la societat C el 100% de les participacions.

Cal destacar, que tal com marquen els estatuts de les tres societats, el càrrec d’administrador és gratuït i la seva única font de ingressos fins a la data ha estat la nòmina que ha cobrat de la societat A en contrapartida del treball efectuat com qualsevol altre treballador.

De conformitat amb l’establert a l’art.65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i amb els art. 24 i següents del Reglament, de l’11 de febrer del 2015, d’aplicació dels tributs, per la present formula la present Consulta Tributària Escrita dirigida a l’Administració tributària.

PERIODES CONCERNITS

El període concernit es de l’exercici 2021 en endavant.

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

El consultant manifesta expressament que no s’està tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta.

La qüestió plantejada recau en quin tractament han de tenir les nòmines rebudes de la societat A.

La nòmina es fruit del treball prestat a la societat i en cap cas en contrapartida del seu càrrec d’administrador que és de caràcter gratuït.
LesLleis.com

Reprenent la definició de rendes de treball i la de rendes d’activitats econòmiques per les rendes percebudes per la tasca d’administrador (rendes que no percep al ser el càrrec d’administrador gratuït en les tres societats on és administrador) del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, sembla evident que la seva remuneració s’engloba en la categoria de rendes del treball.

Article 12. Rendes íntegres del treball

1. Tenen la qualificació de rendes del treball totes les contraprestacions o utilitats, sigui quina sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que derivin, directament o indirectament, del treball personal o la relació laboral i no tinguin el caràcter de rendes d’activitats econòmiques. En particular, tenen aquesta consideració:

a) Els sous i els salaris.

[...]”


Article 14. Rendes íntegres d’activitats econòmiques

[...]

3. Els administradors i els membres dels òrgans d’administració de societats mercantils o d’altres entitats apliquen les disposicions d’aquesta secció tercera per determinar les rendes corresponents a les retribucions percebudes per aquests conceptes”


En la consulta vinculant CV0049-2016 del 11/05/2016, es resolt que “Us informem que la remuneració percebuda per un soci amb el 50% o més de participació en una societat, en contraprestació dels treballs efectuats en la mateixa societat, té la consideració de rendiment d’activitat econòmica als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques.”

D’altra banda en les consultes vinculants CV0144-2019 del 15/02/2019 i CV0178-2020 del 05/03/2020 es conclou que “per determinar la qualificació que correspon a la renda obtinguda s’han de considerar les funcions desenvolupades per aquest soci en la societat. En el cas que desenvolupi tasques efectives amb caràcter d’alienat, com les que podria desenvolupar qualsevol treballador ordinari, les rendes que es puguin derivar d’aquestes funcions tindran la consideració de rendiments del treball, com es preveu a l’article 12.1 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

El consultant, segons requeriment del Departament de Tributs i de Fronteres, amplia la informació relacionada amb la qüestió plantejada i exposa el següent:

La feina que desenvolupa a la societat A és per compte aliè i la societat A és tant la responsable legal i civil i a la vegada la beneficiària del resultat de la seva feina.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat