Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la subjecció a l’impost general indirecte d’unes aportacions econòmiques realitzades per entitats no establertes a Andorra a favor d’una entitat andorrana. D’altra banda, la consulta també fa referència a la tributació d’ uns premis monetaris percebuts per esportistes residents i no residents fiscals a Andorra.

Número de consulta CV0068-2016
Data d’emissió 26/10/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
· Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El Sr. X en nom i representació de l’entitat consultant

EXPOSO

Que d’acord amb el contingut de l’article 65 de la Llei 31/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, passo a formular CONSULTA TRIBUTARIA ESCRITA respecte al règim tributari aplicable als fets i negocis jurídics que es descriuen i desenvolupen en el present escrit.

I.- ANTECEDENTS

La societat consultant s’està plantejant la realització d’un partit d’handbol internacional per tal de promocionar aquest esport al Principat així com donar a conèixer el Principat d’Andorra a Hongria durant l’estiu de l’any 2016.

Per tal de finançar aquest partit internacional, entre un club d’handbol andorrà i un d’hongarès de màxima repercussió dins el món d’aquest esport, comptaria amb la col·laboració de dues empreses hongareses que aportarien quantitats econòmiques per tal de suportar les despeses d’organització del partit.

La societat andorrana consultant, així com les societats col·laboradores, serien les responsables de finançar l’esdeveniment i, per tant, seria la societat andorrana qui rebria de la resta de col·laboradors les aportacions necessàries per tal de suportar les despeses generades per la realització del partit d’handbol.

Per altra banda, els dos clubs d’handbol participants rebrien un premi en efectiu metàl·lic per celebració del partit.

Aquesta operativa quedaria reflectida en un contracte de col·laboració entre l’empresa consultant i les empreses col·laboradores així com, al respecte dels clubs esportius, en un contracte mercantil.

II.- CONSIDERACIONS DE DRET

L’operació plantejada per la consultant té dues vessants que volem determinar abans de realitzar la operació:

1. Pel que fa al contracte de col·laboració entre l’empresa consultant i la resta de col·laboradors, entenem que no pot considerar-se fet generador de l’IGI ja que, d’acord amb l’article 4 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, “estan subjectes a l’impost els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzades en el territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual u ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular.”

En el cas consultat, al no donar-se el pressupòsit del fet generador, ja que no hi ha cap lliurament de béns ni prestació de serveis sinó que, simplement, és una col·laboració econòmica sense contraprestació de cap mena per part de l’empresa consultant ni de les empreses col·laboradores, entenem que la operació no estaria subjecta a IGI.

2. Pel que fa al contracte mercantil entre la consultant i els clubs esportius on aquests darrers rebran un premi en efectiu metàl·lic, repartit a cadascun dels jugadors participants, entenem que pel que fa als jugadors del club hongarès, aquest premi serà considerada una renda obtinguda en territori andorrà d’acord amb els articles 8.1 i 9.2 de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

L’article 8.1 de la Llei de l’IRNR estableix el fet generador de l’impost com l’obtenció de rendes dineràries en el territori andorrà per part de les persones físiques no-residents fiscals al Principat d’Andorra. Així com, l’article 9 de la Llei de l’IRNR considera rendes obtingudes en territori andorrà aquelles provinents d’activitats desenvolupades al territori esmentat i, en particular totes aquelles satisfetes per persones jurídiques residents a Andorra.

Doncs bé, en el cas de la present consulta, els jugadors hongaresos (no-residents fiscals al Principat d’Andorra) obtindran, per la seva participació en el partit internacional que es pretén disputar a Andorra, un premi monetari pagat per la societat consultant. Entenem que aquet premi es considera renda obtinguda en territori andorrà d’acord amb els articles 8.1 i 9 de la Llei de l’IRNR.

En relació al tipus de renda, entenem que és d’aplicació l’article 14.6 de l’IRNR al ser, la renda obtinguda un premi, per tant rendes no definides en els articles anterior que procedeixin de prestacions de serveis satisfetes per persones jurídiques residents a Andorra.
LesLleis.com

Si les consideracions fiscals realitzades són correctes, seria la consultant, d’acord amb l’article 34.4 de la Llei de l’IRNR, l’obligada a retenir el 10% sobre l’import del premi obtingut pels jugadors hongaresos això com d’ingressar-lo un cop meritat l’impost al ministeri encarregat de les finances.

Pel que fa al premi obtingut pels jugadors del club esportiu andorrà, aquests s’hauran de considerar guanys de capital d’acord amb l’article 24 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, al considerar-se una variació del patrimoni que no s’inclou en cap altre grup de rendes considerades en la Llei que tributaran directament en l’Impost sobre la renda de les persones físiques de cadascun dels jugadors del club andorrà sense obligació de retenir cap import per aquest concepte al no considerar-se rendes gravades que generin l’obligació de retenir d’acord amb l’article 50.2 de la Llei de l’IRPF.

Únic.- En relació a la consulta tributaria escrita manifesto que no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de cap de les operacions descrites en l’escrit de consulta.

QÜESTIÓ PLANTEJADA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.