Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la tributació d’una renda procedent d’una pensió de jubilació derivada d’una relació laboral.

Número de consulta CV0041-2016
Data d’emissió 26/04/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Remetem la present consulta a l’Administració Tributària en virtut de l’article 65 de la Llei de bases de l’ordenament tributari.

Manifestem expressament que en el moment de presentació d’aquest escrit no hi ha cap procediment o recurs administratiu relacionat amb l’objecte de la consulta, tal i com estableix l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs.

Adjuntem a la present un document nomenat ANNEX 1 “Reglamentos de los Planes de Prevision” per a contribuir a la formació de judici per part de l’Administració Tributària.

El despatx X ha preparat per compte de l’interessat la consulta escrita i la presenta amb la deguda autorització i degudament signada pel consultant.

ANTECEDENTS I CIRCUMSTÀNCIES DETALLADES DEL CAS

El consultant és beneficiari d’un pla de pensions dotat pel seu empleador durant la seva vida laboral. La regulació i el detall del pla de pensions s’adjunta com ANNEX 1 de la consulta.

El consultant ha obtingut el permís de residència a Andorra durant el 2016 i ha adquirit un immoble en propietat per traslladar la seva residència permanent al Principat.
LesLleis.com

Actualment està plantejant l’opció de capitalitzar la seva pensió per rebre un pagament únic de l’asseguradora (entitat resident a Espanya), essent resident fiscal a Andorra durant l’any 2016 i per tant contribuent per IRPF.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

c) DUBTES QUE ORIGINA EN MATERIA TRIBUTÀRIA I PERÍODES EN QUÈ EN SERIA APLICABLE

La renda pagada per l’asseguradora resident a l’Estat espanyol no patirà cap retenció en concepte d’Impost Sobre la Renda dels No Residents Fiscals a Espanya, en virtut de l’article 17 del Conveni per Evitar la Doble Imposició entre España i Andorra.

Considerem que l’ANNEX 1 justifica de forma suficient el fet de que es tracta d’una renda del treball en base a l’article 12.2c) de la Llei de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques, ja que la prestació deriva d’una ocupació anterior.

Considerem que la renda percebuda, independentment de la periodicitat de la percepció, podrà aplicar-se la Disposició Addicional Quarta de la Llei de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques, concretament l’apartat 3 de dita disposició, donat que compleix els requisits establerts per aplicar-la i encaixa en la definició.

En cas de cobrament de la renda capitalitzada, la renda integra del treball es calcularia:

(Renda capitalitzada – Provisió Matemàtica de l’instrument a data 31/12/2014).

Considerem que un document emès per l’entitat asseguradora confirmant l’import de la provisió matemàtica de l’instrument a data 31/12/2014 seria suficient per la seva justificació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.