Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la qualificació i quantificació de la renda derivada de la conversió d’un dret de crèdit en participacions socials

Número de consulta CV0296-2023
Data d’emissió 18/12/2023
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en referència a l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Normativa:

Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la renda de les persones físiques.

MANIFESTACIONS PRÈVIES

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, desenvolupats a l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs, manifestem expressament que en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació tributària dels fets plantejats en la consulta.

Per tant, es sol·licita el criteri vinculant d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats per als períodes impositius 2023 i posteriors.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

El Sr. X (en endavant, el Consultant) és una persona física amb residència fiscal al Principat d’Andorra i subjecte passiu de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (en endavant, IRPF) durant l’any 2023, va signar un contracte de préstec convertible en participacions socials amb una societat amb residència fiscal espanyola (en endavant, la Societat) que es troba en fase de desenvolupament.

El Consultant no manté amb la Societat cap mena de vinculació en el sentit de l’article 16 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre societats.

Les principals característiques del contracte de préstec formalitzat entre la Consultant i la Societat, són les que es detallen a continuació:

El Consultant concedeix de forma immediata un préstec dinerari a curt termini a la Societat, amb venciment 31/12/2023, sense perjudici d’una potencial pròrroga.
El contracte habilita a la Societat, en la seva condició de prestatària, a convertir el préstec en participacions del seu capital social en qualsevol moment abans de la data de finalització del contracte.
S’estableix un tipus d’interès anual a favor del prestador.
La liquidació dels esmentats interessos es realitzarà en la seva totalitat a la data de venciment o data de conversió, capitalitzant-se en la seva totalitat de forma conjunta amb el principal en cas de conversió d’aquest en capital social.
Als efectes de realitzar la potencial conversió del préstec en participacions socials de la Societat, es prendrà com a base mínima la valoració pre-money de la Societat establerta per a la següent ronda d’inversió, degudament indicada en euros al contracte, amb un descompte. Aquest descompte s’aplica com a multiplicador del capital viu del préstec a efectes de determinar el nombre de participacions socials a rebre.
La conversió del préstec en participacions socials de la Societat es produiria a través d’una ampliació de capital per compensació de crèdits i desembors dinerari, si fos els cas.
En el moment en que es produeixi la capitalització, el préstec haurà de ser líquid, vençut i exigible.


Aquesta tipologia de contractes amb condicions especials són relativament freqüents entre start-ups i els primers inversors i/o tercers finançadors que recolzen nous projectes empresarials amb un important component tecnològic i futur incert inicialment. En aquest sentit, com succeeix amb la resta de contractes amb característiques similars, les especials condicions dels contractes de préstec convertible com respecte del que es consulta comporta, en seu de la societat prestatària, el registre comptable d’una revalorització del seu immobilitzat intangible com a contrapartida de la diferència entre el valor del nominal de préstec i el valor de les participacions adquirides en el moment de la conversió en capital. Aquesta revalorització és representativa de la confiança atorgada pels inversors al projecte i emana de la valoració pre-money prevista per a la ronda d’inversió.
LesLleis.com

Apropant-se el venciment del contracte de préstec, el Consultant consulta sobre el tractament, a efectes de l’IRPF, d’un potencial exercici del “dret de conversió” per part de la Societat.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat