Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a les deduccions a la quota de tributació pendents d’aplicació de l’impost sobre la renda de les persones físiques i a la possibilitat de transferir els drets de deducció en qüestió a una persona jurídica.

Número de consulta CV0035-2016
Data d’emissió 16/03/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS:

Consulta vinculant realitzada prop de l’agència de tributs i fronteres.

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la llei 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, desenvolupats a l’article 25 del reglament d’aplicació dels tributs, de l’ 11 de febrer del 2015, manifestem expressament :

-que, en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta;

-que la consulta que els presentem, es refereix al període impositiu 2015 (any natural 2015) i als tres anys naturals següents.

Presentació de la situació.

Durant l’any 2015, el consultant (persona física) va transferir de manera universal el seu patrimoni professional no immobiliàri a la societat X, de nova creació.

En quant a l’imposició a l’IRPF, aquesta transformació de l’empresa individual en societat, no produeix guany de capital, d’acord amb l’art.24, 3c de la llei 5/2014 del 24 d’abril.
LesLleis.com

La voluntat manifesta del legislador, és doncs la d’afavorir semblants reestructuracions patrimonials, fent-les gaudir d’una neutralitat fiscal global, ja que l‘exempció fiscal s’estén també a l’IGI (art. 6,1 de la llei 11/2012 del 21 de juny). En efecte l’empresa continua (sota una forma jurídica diferent) el negoci de la persona física, quedant-se amb el conjunt dels actius però fent-se càrrec també, del conjunt dels passius exigibles i obligacions diverses (compromisos laborals especialment).

D’acord amb aquesta lògica d’universalitat, entenem que el benefici de les disposicions de la llei 5/2014 del 14 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, relatiu a les deduccions per inversions i creació de llocs de treball es traspassa a tots els efectes a la societat beneficiària de l’aportació universal, tenint en compte que l’article 44 de la llei 95/2010 del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats, guarda concordança amb els drets i obligacions que sobre aquesta matèria es deriven de la tributació de l’empresa individual.

Així doncs:

1. Per a la deducció per inversions, el traspàs universal no posa en qüestió el manteniment de les noves inversions realitzades anteriorment per la persona física, durant el període mínim de cinc anys. El traspàs dels actius a la societat no és assimilable fiscalment a una cessió a un tercer. Tampoc posa en qüestió la deducció futura (dins de la societat) d’aquells imports pendents de deduir (per la persona física) a la data de l’escriptura de les aportacions.

Entenem que aquesta interpretació té com a conseqència però, la impossibilitat simètrica per a la nova societat, de deduir sota aquest concepte el 5% de l’import dels immobilitzats rebuts a l’ocasió del traspàs.

2. Per a la deducció per creació de llocs de treball, els efectes dels traspàs s’han de neutralitzar al moment de calcular la plantilla mitjana de l’exercici i de comparar-la amb la de l’any anterior, ja que la totalitat de la plantilla de la persona física continua amb la societat.

QÜESTIÓ PLANTEJADA:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.