Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 03 de juliol del 2017, sobre els criteris per a la deduïbilitat en les despeses dels vehicles automòbils i la repercussió de l’impost general indirecte en la seva venda


Edicte


Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre societats, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost general indirecte.

Normativa: Llei 95/2010, del 29 desembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant “LIS”); Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (d’ara endavant “LIRPF”); Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte (d’ara endavant “LIGI”).

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Tractament de les despeses derivades de la utilització d’un vehicle per part d’una societat en relació amb l’impost sobre societats (IS).

Tractament de les despeses derivades de la utilització d’un vehicle per a una activitat i un ús personal, per part d’una persona física, en relació amb l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Repercussió en la venda d’un vehicle afecte a una activitat econòmica, en relació amb l’impost de l’IGI del preu de venda.


Després de quasi cinc anys de l’entrada en vigor de l’impost sobre societats i de l’import de la renda sobre les activitats econòmiques —renda derogada per l’impost sobre la renda de les persones físiques— s’ha constatat, mitjançant procediments d’inspecció i procediments de gestió tributària, que hi ha despeses relacionades amb vehicles (amortitzacions, manteniment, carburants, assegurances i d’altres) que no estan relacionades amb l’activitat de l’obligat tributari, i que s’imputen com a despesa de la societat, de l’empresari o del professional. Aquest fet provoca una disminució de la base de tributació, i, en conseqüència, de la quota de tributació.

D’acord amb l’apartat 3, de l’article 9, de la LIS, en el mètode de determinació directa, la base de tributació es calcula corregint el resultat comptable, determinat d’acord amb les normes que preveu la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i el Pla general de comptabilitat, amb l’aplicació dels preceptes que estableix el capítol IV de la Llei.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat