Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la quota de liquidació percebuda per una persona resident fiscal a Andorra derivada de la liquidació d’una societat i amb la possibilitat d’aplicar l’exempció establerta a l’article 5.k de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Número de consulta CV0098-2017
Data d’emissió 30/10/2017
Normativa Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

ASSUMPTE

1.1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.- Aplicació de l’exempció regulada a l’apartat k) de l’article 5 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara en endavant, LIRPF) per la percepció de la quota de liquidació corresponent al soci d’una entitat no resident al Principat d’Andorra.

El consultant actua en el seu propi nom, compareix i com millor procedeixi en Dret;

MANIFESTA

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, (en endavant, LBOT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària previstos en l’article 25.1.b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs (en endavant, RAT).

Per tant, es sol·licita el criteri d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats.

2. ANTECEDENTS

2.1. El consultant és soci únic des de l’any 2005 d’una Societat resident fiscal a l’estranger.
LesLleis.com

2.2. Durant el 2018 es presten liquidar la societat estrangera, rebent el consultant la corresponent quota de liquidació.

3. QUALIFICACIÓ JURÍDICA

3.1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.- Aplicació de l’exempció regulada a l’apartat k) de l’article 5 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara en endavant, LIRPF) per la percepció de la quota de liquidació corresponent al soci d’una entitat no resident al Principat d’Andorra.

3.1.1.L’apartat k) de l’article 5 de la LIRPF estableix que:

“Estan exemptes de l’impost les rendes següents:

k) Els guanys i les pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió o el reemborsament de les accions o participacions en qualsevol organisme d’inversió col·lectiva regulat en la normativa aplicable a aquests organismes així com els guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de les transmissions de valors representatius de la participació en els fons propis d’entitats, quan el transmitent, individualment o conjuntament amb entitats vinculades segons el que preveu la Llei de l’impost sobre societats o amb altres persones unides per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge i la parella en el cas d’unions estables de parella, segons es defineixen a la normativa reguladora de les unions estables de parella, per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent o col·lateral, fins al tercer grau inclusivament, no hagi tingut una participació superior al 25 per cent en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l’entitat en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió.

No obstant el que s’estableix en el paràgraf anterior, també n’estan exempts els guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió d’aquests valors quan existeixi una participació, computada en els termes indicats, superior al 25 per cent en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l’entitat en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió, quan l’obligat tributari hagi posseït la propietat dels valors objecte de transmissió, com a mínim, durant els deu anys anteriors a la transmissió.


3.1.2.El Comunicat tècnic sobre la tributació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de determinats productes financers emès pel Departament de Tributs i de Fronteres, amb data 4 de març del 2015, a l’apartat vi. Participacions en entitats, estableix que:

“La percepció de la quota de liquidació corresponent al soci d’una entitat que és objecte de liquidació és susceptible de donar lloc a un guany o una pèrdua patrimonial, a computar com la diferència entre les quantitats rebudes (o bé el valor normal de mercat dels béns rebuts, en el cas que la liquidació tingui lloc totalment o parcialment en espècie) i el valor d’adquisició de la participació anul·lada.

De la mateixa manera, l’anul·lació de la participació titularitat d’un soci en una entitat que es dissol sense liquidació en virtut d’una operació societària de fusió o escissió, i l’atribució, a canvi d’aquesta participació, de noves participacions en l’entitat beneficiària del patrimoni transmès en el marc de l’operació, igualment dóna lloc a un guany o una pèrdua patrimonial que es computa com la diferència entre el valor normal de mercat de les participacions rebudes i el valor d’adquisició de la participació anul·lada.

En aquestes dos situacions (és a dir, liquidació d’entitats i operacions de fusió i escissió), els guanys i pèrdues de capital obtinguts estan exempts per aplicació de la lletra k de l’article 5 de la Llei de l’impost, si es compleixen els requisits establerts a aquest efecte”


3.1.3.En la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres número CV0023-2015 s’estableix que:

(...)

“Us informem que l’exempció establerta en l’article exposat anteriorment, s’aplicarà entre d’altres, als guanys i les pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió o el reemborsament de les accions o participacions en qualsevol organisme d’inversió col·lectiva estranger regulat en la normativa aplicable a aquests organismes, així com als guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de les transmissions de valors representatius de la participació en els fons propis d’entitats estrangeres, sempre que es compleixin els requisits establerts en l’article en qüestió.”

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.