Carregant...
 

Sentència 38-2019 del TSJA. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Aplicació de la deducció per eliminar la doble imposició internacional.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: Aplicació de l’article 48 de la Llei IRPF, referent a la deducció per eliminar la doble imposició internacional. Si les rendes no han estat gravades a l’estranger no ens trobem davant la figura de la doble imposició. L’apartat 3 de l’article 48 simplement preveu la modalitat d’aplicació del principi general establert a l’apartat 1. Conformitat amb la doctrina internacional de dret tributari (Model de Conveni fiscal de l’OCDE).

Resolució: Confirma sentència recorreguda (Tribunal de Batlles 3 de setembre de 2018) i desestima el recurs d’apel·lació presentat de part.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad


Tribunal Superior de Justícia
Sala Administrativa
TSJA.- 0000104/2018
ORIGEN.- 2000020/2018 - 00
NIG: 5300545320180000024

SENTÈNCIA 38-2019

PARTS :

Apel.lant : Sr. JGV
Representant : Sra. ECC
Advocat : Sr.LBE

Apel.lat : M.I.GOVERN
Representant: Sra. IOM
Advocada : Sra.EVC

COMPOSICIO DEL TRIBUNAL

President:
Magistrats:
M.I Sr. Albert ANDRES PEREIRA
M.I Sr. Bernard PLAGNET
M.I Sra. Elsa PUIG

Andorra la Vella, el dotze d’abril de dos mil dinou.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d'apel.lació a les actuacions número 2000020/2018.

En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard PLAGNET, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1– El Sr. JGV va interposar demanda jurisdiccional contra la resolucio de la Comissio Tècnica Tributaria del 29 de gener del 2018 que venia a confirmar la liquidacio tributaria provisional corresponent a l’exercici 2016.

2– En la sentencia del 3 de setembre de 2018 el Tribunal des Batlles ha desestimat la demanda promoguda pel Sr. JGV

3– En el seu escrit d'apel.lacio de data 23 d’octubre del 2018, el Sr. JGV estima en substancia:

-les rendes obtingudes per l’obligat tributari a l’estranger que siguin no gravades s’han de considerar rendes incloses dins de l’abast de l’impost.

El Sr. JGV ha confirmat els seus arguments en el seu escrit de conclusions del 17 de desembre del 2018.

4– En la seva contesta de data 19 de novembre del 2018, el MI GOVERN estima en substància:

-el Sr. JGV ha procedit a deduir-se unes rendes que no estan subjectes a deduccio ja que aquestes han estat obtingudes al Principat, i per tant, al no estar gravades a l’estranger, no procedeix cap deduccio al respecte.

EL MI Govern ha confirmat els seus arguments en el seu escrit de conclusions del 20 de desembre del 2018.

5– Trameses les actuacions a aquesta Sala, s’ha designat el magistrat ponent i han quedat vistes les actuacions per a deliberar i decidir.

FONAMENTS DE DRET

Primer: Competència

El Tribunal Superior de la Justícia, Sala Administrativa, és competent per conèixer del recurs, en aplicació de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justicia.

Segon:

El litigi versa sobre l’aplicacio de l’article 48 de la Llei 5/2014 del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

El Sr. JGV estima que al moment d’aplicar la deducció per eliminar la doble imposició internacional, cal tenir en compte totes les rendes o guanys obtinguts a l’estranger que siguin o no gravades.

En la seva resolució de data 29 de gener del 2018, la Comissió Tècnica Tributària estima que “la deduccio per eliminar la doble imposicio internacional sha de calcular sobre les rendes obtingues i gravades a l’estranger i dita deduccio s’ha de calcular per a totes aquestes conjuntament...” (foli 28).

Tercer

Als termes de l’article 48 de la Llei 5/2014 del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones fisiques:

« 1. Quan en la base de tributació de l’obligat tributari s’integrin rendes o guanys de capital obtinguts i gravats a l’estranger, es dedueix de la quota de tributació la menor de les dues quantitats següents...


Aquesta regulació és plenament lògica amb la finalitat prestesa ja que si les rendes no han estat gravades a l’estranger no ens troben davant de la figura de la doble imposició.

Es pot subratllar que aquesta conclusió és conforme a la doctrina internacional de dret tributari:

« Le montant de l’impôt étranger pour lequel une imputation doit être accordée est l’impôt effectivement acquitté, conformément à la Convention, dans l’autre Etat contractant » (“§ 61 dels comentaris de l’OCDE sobre l’article 23 B del Model de Conveni fiscal de l’OCDE).

El paragraf 3 de l’article 48 no contradiu aquesta conclusió, atès que preveu només les modalitats d’aplicació del principi general del paragraf 1 (citat mes amunt).

“3. Quan l’obligat tributari hagi obtingut en el període impositiu diverses rendes de l’estranger, la deducció es calcula conjuntament per a totes.”El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat