Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació de les rendes derivades de productes asseguradors.

Número de consulta CV0168-2019
Data d’emissió 28/11/2019
Normativa · Conveni entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni
· Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda
· Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El consultant, persona física, compareix i com millor procedeixi en Dret,

EXPOSA

I. Caràcter de la Consulta

Que segons l’article 65 la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, els obligats tributaris tenen dret a formular consultes escrites a l’Administració tributària i la seva resolució té caràcter vinculant per a l’Administració tributària respecte a la situació jurídica tributària del consultant en el mateix període de l’entrada de la consulta.

En aquest sentit, es manifesta que en el moment de presentar la present consulta vinculant no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el plantejat a la consulta i es confirma que la consulta seria aplicable per a l’exercici 2019.

II. Normativa aplicable

· Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques. (en endavant, “Llei del l’IRPF”)

· Conveni entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni del dia 3 de desembre del 2015 (en endavant, “CDI entre Andorra i Luxemburg”).

· Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda del dia 2 d’abril de 2013, BOPA 5 de novembre de 2014 (en endavant, “CDI entre Andorra i França”).

Segons exposat anteriorment, es formula la consulta vinculant amb els següents:

ANTECEDENTS

Que, segons l’article 7 de la Llei de l’IRPF “Són obligats tributaris de l’impost les persones físiques que tinguin la residència fiscal en territori andorrà.”

Així mateix, segons l’article 8 de la Llei de l’IRPF “es consideren “residents fiscals en territori andorrà” les persones físiques en les quals es doni qualsevol de les circumstàncies següents:

a) Que romanguin més de 183 dies, durant l’any natural, en el territori andorrà. Per determinar aquest període en territori andorrà es computen les absències esporàdiques, excepte que l’obligat tributari acrediti la seva residència fiscal en un altre país.

b) Que radiqui en territori andorrà el nucli principal o la base de les seves activitats o els seus interessos econòmics de manera directa o indirecta.”

Que el consultant a data de presentació de la consulta ha residit gran part de l’any a territori andorrà pel que hi ha expectativa raonable de que finalment l’exercici 2019 sigui contribuent per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques andorrà (en endavant, “IRPF”).

Que, durant l’exercici 2019, el consultant té previst rebre una sèrie de rendes i/o rendiments que no té clar com enquadrar a dintre del seu IRPF andorrà i com li afecta els CDI que té signats Andorra.

Els mencionats rendiments provindran principalment d’una pensió privada de jubilació de font francesa de dues assegurances de vida privades (en endavant, “Assurance vie”). Les característiques dels citats “Assurances vies” són les següents:

ASSEGURANCES DE VIDA PRIVADA DE FONT LUXEMBURGUESA

Es tracta de dos contractes de capitalització “Assurance vie” subscrits amb una entitat bancària luxemburguesa.

- Contracte que va ésser subscrit a l’any 2014, i té una durada de 10 anys preveient la seva renovació tàcita. Els subscriptors de l’assegurança són el consultant i la seva dona, essent ells mateixos els assegurats. Al moment de subscripció del contracte es va efectuar el pagament d’una prima.

A principis de l’exercici 2019, el valor dels fons aportats correspon a capital i interessos.

- Contracte que va esser subscrit únicament pel consultant a l’any 2017, essent el mateix l’únic beneficiari.

ASSEGURANÇA DE VIDA PRIVADA DE FONT FRANCESA

Es tracta d’un contracte d’assegurança de vida privada (“Assurance vie”) subscrit a l’any 2001 amb una entitat francesa. La inversió inicial va ser en francs francesos (donat que a França l’any 2001 no havia entrat en vigor la divisa euro), i el consultant n’és subscriptor i assegurat alhora.

A l’any 2008, el consultant va fer una segona aportació. Posteriorment, a l’any 2010 es va modificar la clàusula de beneficiaris, incloent com a tal, en cas de defunció del consultant, a la seva dona i als seus fills.

Durant l’exercici 2018 el consultant va reemborsar-se una quantitat determinada i es té la intenció de rescatar una altra part del valor de reemborsament del pla de pensions a data de presentació d’aquesta consulta.

A principis de l’exercici 2019, el valor aproximat dels fons aportats al pla correspon a les aportacions efectuades i als interessos.

Que tant les assegurances de vida de font luxemburguesa com les de font francesa, es regeixen sota les normes dels “Assurance vie”.

Que d’acord amb la informació que es desprèn de la “Administracion des contributions directes le gouvernement de grand-duché de luxembourg” i del “Ministère de l’Action et des comptes públics” de la República francesa, la definició de “Assurance vie” és la següent:

“Assurance vie és un contracte d’estalvi i assegurança firmat entre un assegurat i una asseguradora, el propòsit del qual és tindre un capital llest per una data predeterminada i que el mateix s’atorgui a la data de terminació del contracte. Els pagaments (anomenats primes) donen lloc als interessos que es capitalitzen. Al final del contracte l’asseguradora paga a l’assegurat ja sigui un capital o una anualitat. Si la persona assegurada falta abans de la finalització del contracte, el capital es paga als beneficiaris designats per l’assegurat.

Pel que fa a la fiscalitat, sempre quan no realitzi cap retirada durant el termini de vigència de la policia qualsevol guany està exempt d’IRPF. Quan realitza una bestreta o entrega parcial de l’Assurance vie, o quan sol·licita retirar tots els fons, els guanys generats estaran sotmesos a impostos.”

En aquest sentit, a efectes del dret comparat, els dos anteriors contractes, es regulen sota la percepció del mencionat règim de les “Assurance vie”, en les quals poden distingir dos rendes al moment de rescat dels mateixos:

- Retorn de les aportacions fetes a “l’Assurance vie”: rendes que no tributen donat que ja van tributar per IRPF del país de residència del consultant en el seu moment. Essent equiparable a un moviment de capital, sense considerar-se guany de capital o rendiment.

- Rendiments generats per les aportacions fetes a “l’Assurance vie”: la diferència entre el capital aportat pel subscriptor i el capital subscrit és considerat sota l’IRPF francès com interessos.

En aquest sentit, el consultant està considerant la possibilitat de rescatar en un o en varis cops els contractes d’assegurança de Luxemburg i França. L’esmentat rescat tindria lloc al 2019 i al 2020 en funció de les prestacions i les pautes marcades per les entitats asseguradores.

Tenint en compte tot allò anteriorment exposat, el consultant es planteja les següents:

QÜESTIÓ PLANTEJADA

En relació a les rendes percebudes pel contribuent un cop es desplaça i esdevé resident fiscal a territori Andorrà:

A) Tributació del reemborsament de “l’Assurance vie”

Capital aportat prèviament i rescatat en aquest exercici fiscal.

Segons el que s’ha exposat anteriorment, a la legislació interna luxemburguesa i francesa el rescatat d’un “Assurance vie” no tributa degut a que els imports aportats ja varen tributar per l’IRPF del lloc de residència del consultant en el moment de la seva aportació.

Per altra banda, atenent a la legislació interna andorrana, en el moment d’efectuar aportacions als plans de pensions els contribuents poden beneficiar-se de la reducció per aportacions a plans de pensions contemplada a l’article 39 de la Llei de l’IRPF, la qual consisteix en reduir de la base de tributació el 30 per cent de la suma dels rendiments de capital mobiliari més les rendes del treball, amb un màxim de 5.000 € anuals. Per tant, hi ha un ajornament de la tributació, i en conseqüència el rescat d’un pla de pensions tributaria en el moment en que es recuperi.

En aquest sentit, sorgeix el dubte de com tributaria el rescat de la figura de “l’Assurence vie” de font luxemburguesa o francesa a Andorra, tenint en compte que anteriorment, en el moment en que el consultant va efectuar les aportacions al pla, i tal com el consultant ha estat remarcant, ja va tributar al seu país de residència, França.

Tenint en compte el mencionat anteriorment, el consultant entén que la renda rescatada de “l’Assurence vie” corresponent a capital prèviament aportat, seria una renda no subjecta a tributació a Andorra.

En cas de que la mateixa fos una renda subjecta a tributació a Andorra, el consultant entén que s’hauria de poder aplicar una deducció per doble imposició internacional per la part ja tributada a França en els anys que es van fer les aportacions.

Interessos meritats pel capital aportat a l’Assurance vie.

Segons el que s’ha exposat anteriorment, a la legislació francesa els rendiments generats per les aportacions fetes a “l’Assurance vie”, es a dir, la diferència entre el capital aportat pel subscriptor i el capital rescatat, son considerats com interessos.

És per aquest motiu que interessa al consultant determinar la qualificació de les mencionades rendes, atès que de no considerar-se interessos el consultant no sabria on emmarcar o com qualificar l’esmentada renda.

En aquest sentit, de cara a veure la qualificació de les esmentades rendes, ens remetem als CDI signats entre Andorra, Luxemburg i França.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat