Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la imputació de les rendes derivades del canvi de divisa.

Número de consulta CV0120-2018
Data d’emissió 20/07/2018
Normativa Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Assumpte: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques - Imputació dels guanys i les pèrdues de capital derivades dels canvis de divisa diferents a l’euro.

El consultant actuant en el seu propi nom i representació, compareix i com millor procedeixi en Dret.

MANIFESTA

Que, mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 del Decret Legislatiu del 7 de febrer del 2018 de publicació del Text Refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari (d’ara en endavant, TRLBOT) i a l’article 25.1.b) del Decret de l’11 de febrer del 2015 pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs (d’ara en endavant, RAT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la present Consulta Tributària.

Per tant, es sol·licita el criteri vinculant d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats per als períodes impositius 2018 i següents.
LesLleis.com

1. ANTECEDENTS

1.1. Durant l’exercici 2018 i següents, el consultant en la seva condició de resident fiscal al Principat d’Andorra, té la intenció de realitzar diversos intercanvis de divises estrangeres diferents a l’euro.

2. QUALIFICACIÓ JURÍDICA

2.1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques - Imputació dels guanys i les pèrdues de capital derivades dels canvis de divisa diferents a l’euro.

2.1.1. La lletra c) de l’apartat primer de l’article 42 del Decret Legislatiu del 7 de febrer del 2018 de publicació del Text Refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara en endavant, TRLIRPF) estableix el següent:

Article 42
Imputació de rendes

(...)

c) Els guanys i les pèrdues de capital s’imputen al període impositiu en què tingui lloc l’alteració patrimonial.”


2.1.2. L’apartat ix) “operacions amb divises” del Comunicat tècnic sobre la tributació en l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques de determinats productes financers publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, Núm. 18 any 2015, de l’11 de març, estableix que;El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat