Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària i bescanvi de valors als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0180-2020
Data d’emissió 07/05/2020
Normativa · Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta: 

Consulta fiscal en referència a la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Normativa: 

Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (en endavant, Llei de reorganització empresarial)

1. MANIFESTACIONS PRÈVIES

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, desenvolupats a l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs, manifestem expressament que en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejats en la consulta.

Per tant, es sol·licita el criteri vinculant d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referents a l’operació de reorganització empresarial plantejada en la present consulta per al període 2020 i següents.

2. DESCRIPCIÓ DELS FETS:

El Sr. X (en endavant, “el consultant”), persona física amb residència fiscal andorrana i subjecte passiu de l’IRPF, és propietari de diferents actius immobiliaris situats al Principat d’Andorra, dels quals una part són emprats a títol personal i l’altra part es troben explotats directament pel consultant mitjançant l’activitat d’arrendament d’habitatges. Atenent a l’anterior, val a dir que el consultant es troba donat d’alta com a professional, tributant per la referida activitat d’arrendament com a rendiments d’activitats econòmiques en IRPF i per l’Impost General Indirecte (en endavant, IGI).

Addicionalment, el consultant és soci únic d’una societat limitada amb residència fiscal andorrana, la societat A des del moment de la seva constitució.

La societat A va ésser constituïda mitjançant escriptura pública i es troba degudament inscrita en el Registre de Societats del Govern d’Andorra. L’objecte social de la societat A comprèn, entre altres, la venda, al detall i per internet de materials de lampisteria i calefacció, les activitats de gestoria administrativa, promotora immobiliària per compte propi.

En aquest sentit, l’activitat principal de la societat A des de la seva constitució ha consistit en la gestió patrimonial d’una sèrie d’immobles propietat d’un tercer.

Així doncs, l’estructura patrimonial i societària actual en la que participa el consultant genera una sèrie de deficiències de funcionament, administratives i econòmiques, derivades de l’existència d’una persona jurídica, aquesta és la societat A, quina activitat principal és idèntica a la què actualment realitza el consultant amb els seus immobles afectes a l’activitat d’arrendament.

Atenent a l’anterior, és voluntat del consultant separar el patrimoni personal d’us privatiu del destinat a l’activitat econòmica d’arrendament que duu a terme com a persona física, amb la finalitat de limitar el risc patrimonial i les possibles responsabilitats personals, evitant d’aquesta manera que les possibles desventures que pugui patir l’activitat econòmica pugui afectar el seu patrimoni personal. En aquest sentit, el consultant es planteja constituir una nova societat (en endavant, New Co), a quina aportaria tots aquells béns immobles afectes a l’activitat econòmica d’arrendament. Una vegada aportats a la New Co, la totalitat dels immobles aportats passarien a ser gestionats per la societat A, mitjançant el corresponent contracte de gestió immobiliària.

En aquest context, l’agrupament dels referits actius afectes a l’activitat d’arrendament (a data d’avui, integrants del patrimoni del consultant, persona física) en la New Co i l’externalització de la gestió immobiliària dels mateixos a la societat preexistent A permetria, per una banda, una estructura patrimonial diferenciada i professionalitzada i, per altra banda, la separació del patrimoni personal del consultant del que es troba afecte a l’activitat d’arrendament.

Una vegada realitzada l’aportació no dinerària, abans exposada, el consultant també es planteja la possibilitat de concentrar la totalitat de les participacions mantingudes en la societat A i la New Co sota el paraigües d’una única societat “holding” de nova constitució. En concret, el consultant es planteja l’aportació de la totalitat de la seva participació en el capital social tant de la New Co com de de la societat A a una societat unipersonal de nova constitució (en d’endavant, New Co 2), que ostentaria la condició de soci únic d’ambdues societats. Aquesta estructura societària permetria enfocar nous projectes empresarials d’una manera endreçada i professionalitzada.

Atenent a la situació actual descrita, i tenint en compte l’aprovació i publicació de la Llei de Reorganització Empresarial, el consultant es planteja la duta a terme de dues operacions destinades a reorganitzar l’estructura empresarial actual, amb la finalitat de limitar els riscos i protegir el seu patrimoni privatiu no afecte a una activitat així com garantir la professionalització i la gestió més eficient del seu patrimoni empresarial.

Descripció de les operacions a realitzar

A continuació es presenten les operacions respecte les quals es qüestiona a aquesta Administració. Aquestes operacions responen a un plantejament global dels motius econòmics i estratègics del consultant, que també es detallen a continuació:

- Es planteja l’aportació no dinerària a una New Co, quina es trobaria exclusivament participada pel consultant, de la totalitat del patrimoni immobiliari del consultant afecte a l’activitat econòmica d’arrendament, atribuint-se al mateix les noves participacions resultants. Una vegada aportats a la New Co, la totalitat dels immobles aportats passarien a ser gestionats per la societat A, mitjançant el corresponent contracte de gestió immobiliària.

- Addicionalment a l’anterior, i una vegada realitzada dita operació, el consultant es planteja l’operació de bescanvi de valors de la totalitat de la seva participació en el capital social tant de la societat patrimonial (New Co) com de la societat A a una societat unipersonal de nova constitució, New Co2, quina ostentaria la condició de soci únic d’ambdues societats, responent a la naturalesa de societat “holding”.

Objectius a assolir amb les operacions a realitzar

Els motius econòmics i organitzatius que justifiquen les operacions anteriorment assenyalades són els que es detallen a continuació, sense perjudici que siguin exposats amb més detall en el cos de la present consulta:

- Racionalització de l’activitat econòmica d’explotació d’immobles i professionalització del patrimoni empresarial del consultant.
- Diferenciació de les activitats i dels negocis.
- Limitació de riscos.
- Simplificació de la futura successió.
- Simplificació i professionalització de futures inversions.

Impacte econòmic de les operacions plantejades

En relació amb l’impacte econòmic que es deriva com a conseqüència de la formalització de l’operació plantejada, aquesta part procedeix a efectuar determinades puntualitzacions en relació als motius econòmics esposats prèviament:

- Racionalització de l’activitat econòmica d’explotació d’immobles i professionalització del patrimoni empresarial del consultant: la concentració de l’activitat en una única societat permetria una gestió més racionalitzada i eficient dels costos associats a la gestió immobiliària, reduint el pes relatiu de les despeses en concepte de gestió dels immobles, conseqüència d’un previsible augment de la xifra d’ingressos i l’existència d’economies d’escala.

- Diferenciació de les activitats i limitació de riscos: Si bé no resulta possible qualificar l’impacte econòmic d’aquest motiu econòmic a data de la present consulta, la separació de l’activitat econòmica d’arrendament respecte del patrimoni privatiu del consultant permet minimitzar el risc d’afectació legal sobre aquest darrer, en cas d’hipotètiques reclamacions civils o administratives associades a l’activitat econòmica de la societat. En aquest sentit, el potencial impacte econòmic de l’operació s’identificaria amb el patrimoni privatiu del consultant, quin podria quedar exposat en cas d’una incorrecta gestió dels actius immobiliaris del consultant.

- Simplificació de la futura successió: El resultat de l’operació plantejada permetria facilitar la futura successió del patrimoni del consultant als seus descendents, de forma que es dificultaria l’existència de potencials conflictes que poguessin comportar ineficiències econòmiques a nivell familiar (tals com litigis entre hereus, vendes a preu inferior al de mercat conseqüències de desavinences, etc).

- Simplificació de futures inversions: la societat resultant del bescanvi d’accions plantejat permetria afrontar futures noves inversions per part del consultant a través de dita societat, mantenint sempre una mateixa estructura empresarial (amb la conseqüent separació del patrimoni empresarial del personal) i una centralització de funcions directives i administratives que facilitessin i aclarissin l’escomesa de dites inversions.

Consultes plantejades

Atenent a les operacions plantejades i als objectius perseguits amb les mateixes, el consultant presenta la següent consulta davant aquesta Administració, relativa als aspectes que es detallen a continuació:

- En relació amb l’operació plantejada d’aportació no dinerària d’actius immobiliaris:

a) Confirmació de que els motius econòmics plantejats pel consultant resulten motius econòmics vàlids als efectes de l’aplicació del règim fiscal especial previst a la Llei de Reorganització Empresarial a l’operació plantejada.

b) Confirmació de l’aplicació del règim fiscal especial previst a la Llei de Reorganització Empresarial a l’operació consistent en l’aportació no dinerària plantejada pel consultant.

c) Confirmació que, en l’operació d’aportació no dinerària objecte de la present consulta, les participacions socials rebudes pel consultant s’haurien de valorar, a efectes fiscals, pel mateix valor i antiguitat dels elements patrimonials aportats.

d) Confirmació que, en l’operació d’aportació no dinerària objecte de la present consulta, els actius immobiliaris aportats a la societat s’haurien de valorar, a efectes fiscals, pel mateix valor que tenien en seu del consultant. De la mateixa manera, confirmació que aquests elements haurien de conservar la mateixa data d’adquisició que tenien quan formaven part del patrimoni empresarial del consultant.

- En relació amb l’operació plantejada, consecutiva a l’anterior, de bescanvi de valors:

a) Confirmació de que els motius econòmics plantejats pel consultant resulten motius econòmics vàlids als efectes de l’aplicació del règim fiscal especial previst a la Llei de Reorganització Empresarial a l’operació plantejada.

b) Confirmació de l’aplicació del règim especial previst a la Llei de Reorganització Empresarial a l’operació consistent en bescanvi de valors plantejada pel consultant, a una societat “holding” de nova constitució, exclusivament participada per aquest.

c) Valoració, als efectes de l’IS, de les participacions rebudes per la New Co2 participada per la consultant, en l’operació de bescanvi de valors plantejada.

d) Valoració, als efectes de l’IRPF, de les participacions rebudes per el consultant, en l’operació de bescanvi de valors plantejada.

3.INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA:

Tal i com s’ha indicat anteriorment, es planteja una reorganització del patrimoni del consultant. En aquest sentit, arrel dels antecedents exposats anteriorment, l’objecte de la present consulta és aclarir les implicacions fiscals derivades de les operacions plantejades tenint en compte les particularitats descrites a l’apartat anterior i la legislació vigent a data de la present consulta.

L’article 14 de la Llei de l’IRPF, al seu apartat primer, preveu que constitueixen rendes d’activitats econòmiques “les que, procedint del treball personal i del capital conjuntament, o d’un sol d’aquests factors, impliquin l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació de serveis”.

En aquest sentit, l’article 16 de la Llei de l’IRPF preveu, al seu apartat primer, que “la determinació de la renda de les activitats econòmiques en la modalitat d’estimació directa es fa d’acord amb les normes de l’impost sobre societats, sense perjudici de les normes especials establertes en aquesta Llei”.

Per la seva banda, l’article 24 de la Llei de l’IRPF disposa que “als efectes d’aquest impost, es consideren “guanys i pèrdues de capital” les variacions en el valor del patrimoni de l’obligat tributari que es posin de manifest amb motiu de qualsevol alteració en la seva composició, excepte que per aplicació d’aquesta Llei es considerin rendes”.

En aquest sentit, l’article 25 de la Llei de l’IRPF estableix la mecànica de càlcul dels guanys i pèrdues de capital dels obligats tributaris de l’IRPF. L’esmentat article estableix que “l’import dels guanys o pèrdues de capital és: a) En els casos de transmissió a títol onerós o lucratiu, la diferència entre els valors d’adquisició i transmissió dels elements patrimonials. b) En la resta de casos, el valor real dels elements patrimonials o les seves parts, si escau [...]”.

No obstant allò disposat de forma genèrica per la Llei de l’IRPF, la Llei de Reorganització Empresarial ha establert, per a determinades operacions societàries entre les que s’inclouen les aportacions no dineràries i bescanvis de valors com les operacions plantejades en la present consulta vinculant, una sèrie de mecanismes destinats a diferir la tributació que es pogués derivar de dites operacions. En aquest sentit es pronuncia el legislador quan, en l’exposició de motius de l’esmentada Llei de Reorganització Empresarial, assenyala que “des del punt de vista tècnic, el mecanisme utilitzat en el marc dels impostos directes per aconseguir la neutralitat fiscal que busca assolir la Llei és el de diferiment. És a dir, les rendes que puguin posar-se de manifest en les persones o entitats que intervenen en una operació de reorganització empresarial no deixen de tributar de forma definitiva, sinó que la seva tributació es trasllada a un moment posterior. Més concretament, el recurs tècnic utilitzat per aconseguir aquest diferiment és la no -integració a les bases de tributació de les rendes generades per les operacions de reorganització i el manteniment dels valors fiscals del transmissor en el patrimoni de l’adquirent”.

D’acord amb el contingut de la Llei de Reorganització Empresarial, l’aplicació del règim de neutralitat previst en dita Llei requereix de l’acompliment d’una sèrie de requisits objectius i, d’altra banda, de requisits subjectius.

3.1. APORTACIÓ NO DINERÀRIA DE BÉNS IMMOBLES – APLICACIÓ DEL RÈGIM FISCAL DE NEUTRALITAT

Requisits objectius

En l’escenari plantejat, el consultant procediria a formalitzar una aportació no dinerària a una societat de nova constitució (New Co), de la totalitat dels béns immobles afectes a l’activitat econòmica d’arrendament d’habitatges que aquest actualment explota com empresari a nivell individual.

L’article 2.4.b) de la Llei de Reorganització Empresarial detalla la definició d’aportació no dinerària d’altres actius. En particular, té aquesta consideració l’operació per la qual “[...] b) Una persona física aporta una branca d’activitat o un o diversos elements patrimonials afectes al desenvolupament d’una activitat econòmica o accions o participacions en el capital social d’entitats que representin una participació d’almenys el 5% del seu capital social a una entitat resident al Principat d’Andorra, i rep a canvi valors representatius del capital social de l’entitat beneficiària de l’aportació”.

Per la seva banda, l’article 3.1 de la referida Llei disposa que “no s’han d’integrar a la base de tributació de l’impost sobre societats, de l’impost sobre la renda de les persones físiques o de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals les rendes que es posin de manifest com a conseqüència de les transmissions d’elements patrimonials derivades de les operacions referides als apartats 1, 2, 3, 4 i 6 de l’article 2 quan l’adquirent sigui una persona física resident fiscal a Andorra o una entitat resident fiscal a Andorra o si l’adquirent és una persona física no resident o una entitat no resident, sempre que els elements patrimonials transmesos restin afectes a un establiment permanent a Andorra de la persona física no resident o de l’entitat no resident, o que els elements patrimonials transmesos consisteixin en accions o participacions en el capital social d’una entitat amb residència fiscal a Andorra”.

En l’operació plantejada es donaria compliment a tots els requisits objectius esmentats en els articles 2.4.b) i 3.1 reproduïts a continuació:
LesLleis.com

a) Els béns immobles són elements patrimonials afectes al desenvolupament d’una activitat econòmica.

b) Els consultants, això és qui duu a terme l’aportació, és una persona física resident fiscal al Principat d’Andorra.

c) La societat adquirent, això és la societat patrimonial de nova constitució (New Co), seria una entitat resident fiscal a Andorra.

d) A canvi de l’aportació efectuada, el consultant rebria valors representatius del capital social de la New Co.

Requisits subjectius

Addicionalment als requisits de caire objectiu previstos al llarg del redactat de la Llei de Reorganització empresarial, l’article 15.2 de l’esmentada Llei estableix que “no obstant això, el règim fiscal previst en aquesta Llei no és aplicable a les operacions referides a l’article 2 que tinguin com a objectiu principal o com un dels seus objectius principals el frau o l’evasió fiscal. El fet que una operació no s’efectuï per motius econòmics vàlids, com ara la reestructuració o la racionalització de les activitats de les parts que hi intervenen, sinó amb la mera finalitat d’aconseguir un avantatge fiscal, constitueix una presumpció que l’operació té com a objectiu principal o com un dels seus objectius principals el frau o l’evasió fiscal”.

Tal i com ja s’ha fet esment en els antecedents de la present consulta, l’aportació no dinerària plantejada es duria a terme per una sèrie de motius que entenem que serien susceptibles de justificar el seu fons econòmic:

- Racionalització de l’activitat econòmica d’explotació d’immobles i professionalització del patrimoni empresarial del consultant: l’aportació no dinerària plantejada permetria la concentració dels actius immobiliaris afectes a l’activitat econòmica d’arrendament en seu d’una societat patrimonial (New Co), amb l’externalització de la gestió dels actius immobiliaris a la societat A, quin objectes social i activitat econòmica principal desenvolupada actualment és la pròpia de gestió immobiliària d’actius propietat de tercers. D’aquesta manera s’aconseguiria maximitzar l’eficiència de l’explotació econòmica dels béns immobles així com l’activitat de gestió immobiliària desenvolupada per la societat A, permetent una professionalització del seu funcionament i reduint les incidències existents derivades de la duplicitat d’estructures actuals.

La concentració de l’activitat en una única societat permetria una gestió més racionalitzada i eficient dels costos associats a la gestió immobiliària, reduint el pes relatiu de les despeses en concepte de gestió dels immobles, conseqüència d’un previsible augment de la xifra d’ingressos i de l’existència d’economies d’escala.

- Diferenciació de les activitats i limitació de riscos: l’aportació no dinerària plantejada configuraria una estructura que permetria diferenciar les diferents activitats desenvolupades, duent-se a terme a través de societats diferenciades, limitant i compartimentant així els possibles riscos associats a les mateixes, evitant que qualsevol de les activitats econòmiques dutes a terme afectin al patrimoni privatiu del consultant.

En aquest sentit, la separació de l’activitat econòmica d’arrendament respecte del patrimoni privatiu del consultant permet minimitzar el risc d’afectació legal sobre aquest darrer, en cas d’hipotètiques reclamacions civils o administratives associades a l’activitat econòmica de la societat. En conseqüència, el potencial impacte econòmic de l’operació s’identificaria amb el valor del patrimoni privatiu del consultant.

- Simplificació de la futura successió: el resultat de l’operació plantejada permetria facilitar la futura successió del patrimoni del consultant als seus descendents, de forma que es simplificaria la separació d’una herència a través del repartiment de les participacions de la New Co. Addicionalment, l’operació plantejada es configura com una via per facilitar la continuïtat de l’activitat a llarg termini, mitigant els riscos de disgregació del patrimoni familiar i venda dels actius per part dels hereus del consultant.

Pel que fa a l’impacte econòmic relatiu a aquesta qüestió, el resultat de l’operació plantejada dificultaria l’existència de potencials conflictes que poguessin comportar incidències econòmiques a nivell familiar (tals com litigis entre hereus, vendes a preu inferior al de mercat conseqüència de desavinences familiars, etc.).

Comparatiu entre el comportament fiscal esperat per l’aplicació del règim especial de reorganització i el comportament fiscal de la seva inaplicació

Amb la finalitat de facilitar la validació de l’existència dels motius econòmics vàlids requerits a l’article 15.2 de la Llei de reorganització, a continuació es procedeix a exposar el comportament fiscal que es podria preveure durant els tres exercicis en cas de dur a terme l’operació plantejada, el qual no hauria de diferir significativament del comportament resultant de la inaplicació del règim especial, en virtut del següent:

- Tinença i explotació d’immobles: la simple tinença d’immobles per part de la societat comportaria la tributació directa i indirecta derivada de l’arrendament dels actius immobiliaris aportats. En aquest sentit, entén el consultant que l’aplicació del règim fiscal previst en la Llei de reorganització empresarial en cap cas comportaria una menor tributació en seu de la societat patrimonial (New Co) per aquest concepte.

- Tinença de participacions de la New Co: la simple tinença de participacions de la New Co no generaria cap renda addicional a les analitzades, motiu pel qual no es posarien de manifest diferències entre cap dels escenaris plantejats.

- Distribució de dividends per part de la New Co: d’acord amb el contingut de l’article 5 apartat j) de la Llei de l’IRPF, entén aquesta part que una hipotètica distribució de dividends de la societat patrimonial (New Co) tindria el mateix tractament, a efectes fiscals, en tots els casos, amb independència que resulti d’aplicació el règim de neutralitat fiscal.

- Rendes derivades de la transmissió d’immobles per part de la New Co: si bé no s’estima probable que es procedeixi a la transmissió dels actius immobiliaris objecte d’aportació, entén aquesta part que en cap cas l’aplicació o no del règim especial previst en la Llei de Reorganització Empresarial suposaria una menor tributació de la que resultaria de procedir a la transmissió dels esmentats actius en seu del consultant.

En aquest sentit, si bé la transmissió dels actius immobiliaris per part de la New Co podria comportar una major tributació per l’IPTPI en cas de no resultar d’aplicació el règim fiscal especial previst a la Llei de Reorganització Empresarial (conseqüència de l’actualització del període de tinença), l’anterior també comportaria que, conseqüència de l’actualització del valor dels actius en el moment de l’aportació i en aplicació de l’article 43.2 de la Llei de l’IS, es derivés una significativa reducció de la tributació en l’IS que, entén el consultant, comportaria una inexistència d’estalvi fiscal, globalment considerat.

- Rendes derivades de la transmissió de participacions: sempre partint de la base que no es preveu que es procedeixi a curt termini, des d’una òptica global, l’aplicació del règim fiscal especial no hauria de generar diferències significatives en allò referent a la tributació per l’IRPF derivat de la transmissió de participacions de la societat per part del consultant, atenent al que disposa els articles 4.a) i 5.k) de la Llei de l’IRPF.

Pel que fa a l’IPTPI, si bé la transmissió de les participacions de la societat per part del consultant podria comportar una major tributació per aquest impost (en cas d’estar-hi subjecta per transmetre més d’una cinquena part de les participacions de la NEWCO) en cas de no resultar d’aplicació el règim fiscal especial previst a la Llei de Reorganització Empresarial (conseqüència de l’actualització del període de tinença), l’anterior també comportaria que, conseqüència de l’actualització del valor dels actius, dita diferència no hagués de ser significativa respecte de l’impacte estrictament econòmic de l’operació.

En conseqüència, entenem que l’aportació no dinerària plantejada donaria compliment a la totalitat dels requisits objectius i subjectius fixats per la Llei de Reorganització Empresarial, per a acollir-se al règim de neutralitat previst en dita Llei.

Valoració de les participacions socials rebudes

D’acord amb el que disposa l’article 4.1 de la Llei de Reorganització Empresarial, “les accions o participacions rebudes per la persona física o l’entitat transmitent com a conseqüència de les operacions definides als apartats 3 i 4 de l’article 2 es valoren, als efectes de l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, pel mateix valor fiscal que tenien al seu patrimoni la branca o les branques d’activitat o els altres elements patrimonials aportats, excepte que s’exerceixi l’opció de renúncia prevista a l’apartat 2 de l’article 3”.

En aquest sentit, entén el consultant que en l’operació d’aportació no dinerària objecte de la present consulta, les participacions socials rebudes s’haurien de valorar, a efectes fiscals, pel mateix valor fiscal dels elements patrimonials aportats. En la mateixa línia, entén el consultant que les referides participacions socials també conservaran, a efectes fiscals, l’antiguitat dels elements patrimonials aportats.

Valoració dels actius immobiliaris transferits pel consultant a la New Co

L’apartat 1 de l’article 5 de la Llei de Reorganització Empresarial determina que “els elements patrimonials rebuts com a conseqüència de les transmissions derivades d’operacions en les quals el règim previst a l’apartat 1 de l’article 3 hagi estat aplicable es valoraran, a efectes de l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, pel mateix valor fiscal que tenien en seu del transmitent abans de realitzar-se l’operació. Els elements patrimonials adquirits conservaran la data d’adquisició que tenien en seu del transmitent.”

En un sentit similar, 13 de la Llei de Reorganització Empresarial exposa que “l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries no merita en les transmissions de béns immobles que es produeixin com a conseqüència de les operacions a les quals sigui aplicable el règim fiscal regulat en aquesta Llei. Els béns immobles transmesos com a conseqüència de les operacions a les quals sigui aplicable el règim fiscal regulat en aquesta Llei es valoren per part de l’adquirent pel mateix valor d’adquisició que tenien en seu del transmitent, i també es manté la data d’adquisició.”

Atenent als referits preceptes, entén el consultant que l’operació d’aportació no dinerària objecte de la present consulta, els actius immobiliaris aportats a una societat de nova constitució (New Co) s’haurien de valorar, a efectes fiscals, pel mateix valor que tenien en seu del consultant. De la mateixa manera, considera el consultant que aquests elements haurien de conservar la mateixa data d’adquisició que tenien quan formaven part del seu patrimoni individual.

3.2. BÉSCANVI DE VALORS – APLICACIÓ DEL RÈGIM FISCAL DE NEUTRALITAT

Requisits objectius

Una vegada realitzada l’aportació no dinerària dels béns immobles a la New Co, el consultant es planteja la possibilitat de procedir a formalitzar un bescanvi a una societat unipersonal de nova constitució (New Co2), de la totalitat de la seva participació en el capital social tant de la New Co com de la societat A, resultant la New Co 2 el soci únic d’ambdues societats.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat