Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la consideració de les rendes procedents de societats establertes a Panamà.

Número de consulta CV0027-2016
Data d’emissió 08/01/2016
Normativa Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Ref. Impost sobre la renda de les persones físiques, període impositiu 2015 i següents:

El consultant en mèrits de l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, formula la present consulta, a l’objecte de confirmar el criteri interpretatiu vinculant de l’Administració tributària en relació al tractament, als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques (d’ara en endavant l’IRPF), regulat per el text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’IRPF (d’ara en endavant la Llei de l’impost), publicat per el Decret legislatiu del 29-4-2015, de les rendes obtingudes a través de societats panamenyes amb accions al portador titularitat de residents andorrans, en els termes que s’indiquen a continuació.

El consultant manifesta l’existència d’obligats tributaris andorrans que desenvolupen activitats a través de societats estrangeres que distribueixen dividends a societats residents a Panamà amb accions al portador.

L’única activitat d’aquestes societats residents a Panamà consisteix en percebre dividends de societats estrangeres en comptes bancaris situats al Panamà i que els obligats tributaris utilitzen per les seves necessitats personals o be per efectuar inversions en nom propi, o a través de les mateixes societats de Panamà.

El consultant planteja determinades qüestions, tal com s’indica més endavant, en relació amb el tractament a efectes de l’IRPF dels dividends distribuïts per les societats estrangeres a les societats de Panamà amb accions al portador (de les quals es beneficien residents fiscals a Andorra), així com dels havers que s’ingressin als comptes bancaris dels obligats tributaris.

CONSIDERACIONS DE DRET

Per determinar la resposta a les qüestions plantejades, resulten d’aplicació les disposicions següents de la Llei de l’impost:

- Article 7:

Article 7. Obligats tributaris

1. Són obligats tributaris de l’impost les persones físiques que tinguin la residència fiscal en territori andorrà.

2. Les rendes netes corresponents a les societats civils, herències jacents, comunitats de béns i totes les entitats o els patrimonis autònoms regulats en la normativa reguladora de les bases de l’ordenament tributari, s’imputen als seus socis, hereus, comuners o partícips segons les normes o els pactes aplicables en cada cas o a parts iguals en defecte d’aquests pactes. Aquestes rendes netes s’integren en la base de tributació de l’impost quan aquests socis, hereus, comuners o partícips siguin obligats tributaris d’aquest impost.

Les rendes netes que s’integren a la base de tributació són el resultat de minorar les rendes íntegres obtingudes per aquestes entitats amb les despeses deduïbles vinculades a l’obtenció d’aquestes rendes.

Aquestes rendes netes es qualificaran segons la seva naturalesa.“


- Apartats 1 i 2 de l’article 22:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.