Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la subjecció a l’impost sobre la renda de les persones físiques en les donacions de diners entre familiars amb una relació de consanguinitat de fins al tercer grau. D’altra banda, la consulta vinculant planteja el dubte sobre la possibilitat d’aplicar-se la deducció del 5% per noves inversions en les aportacions de béns immobles a una societat patrimonial.

Número de consulta CV0005-2015
Data d’emissió 09/06/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El consultant manifesta expressament que en el moment de presentar l’escrit no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb aquestes consultes.
LesLleis.com

En relació a la consulta presentada el dia 6 de febrer del 2015 i per tal d’atendre amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 i complir amb el termini establert a l’art. 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, el consultant torna a redactar les consultes plantejades anteriorment amb tots els requisits demanats.

L’objecte de l’escrit és si la interpretació que fa el consultant dels preceptes indicats a continuació per l’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats (IS) són correctes; o bé, si fos incorrecta la seva interpretació, quina hauria de ser la interpretació correcta i envers a quins preceptes hauria d’interpretar els casos que a continuació es detallen:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.