Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 04 de març del 2015, sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinades operacions d’assegurança


Comunicat tècnic del 04-03-2015 sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinades operacions d’assegurança


Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre la renda de les persones físiques i als obligats a practicar retencions i ingressos a compte de l’impost esmentat.

Normativa: Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre –d’ara en endavant, “la Llei de l’impost”–, i el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques –d’ara en endavant, “el Reglament d’aplicació”–.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Establir els criteris de tributació de determinades operacions d’assegurança per part dels obligats tributaris de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat per la Llei de l’impost, el qual s’aplica als períodes impositius iniciats a partir del l’1 de gener del 2015.

2. Tributació de determinades operacions d’assegurança

a) Normativa aplicable
i. Qualificació de la renda
L’article 19 de la Llei 5/2014, de l’impost sobre la renda de les persones físiques –d’ara endavant, “l’IRPF” o “l’impost”–, defineix les rendes del capital com “les utilitats o contraprestacions, sigui quina sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que provinguin, directament o indirectament, d’elements patrimonials, béns o drets, la titularitat dels quals correspongui a l’obligat tributari i que no estiguin destinats a activitats econòmiques […]”.

El segon paràgraf afegeix que, no obstant el que s’ha esmentat abans, “les rendes derivades de la transmissió de la titularitat dels elements patrimonials, fins i tot quan hi hagi un pacte de reserva de domini, tributen com a guanys o pèrdues de capital, excepte que per aquesta Llei es qualifiquin com a rendes del capital”.

Dins de les rendes del capital mobiliari establertes a l’article 22 de la Llei de l’impost, l’apartat 3 inclou les “procedents d’operacions de capitalització i de contractes d’assegurances de vida o invalidesa que no tinguin la consideració de rendes del treball d’acord amb el que estableix l’article 12”.

La definició de “rendes del treball” es troba a l’article 12 de la Llei de l’impost, en els termes següents: “tenen la qualificació de rendes del treball totes les contraprestacions o utilitats, sigui quina sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que derivin, directament o indirectament, del treball personal o la relació laboral i no tinguin el caràcter de rendes d’activitats econòmiques”.

En particular, tenen la consideració de “rendes del treball”, d’acord amb la lletra h) de l’apartat 1 d’aquest article, entre d’altres, “les contribucions o aportacions satisfetes pels empresaris a plans de pensions i altres instruments de previsió social que tinguin per objecte la instrumentació de compromisos per pensions i que donin lloc a les rendes, a què es fa referència a les lletres c), d) i e) de l’apartat 2 d’aquest article, excloses les corresponents a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, sempre que es transmeti a favor del beneficiari, de forma irrevocable i des del moment inicial, el dret a la percepció de les prestacions futures”.

Per la seva banda, l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei de l’impost estableix que, en tot cas, tenen la consideració de “rendes del treball”, entre d’altres, les següents:

- Les pensions i altres prestacions similars, de caràcter públic o privat, derivades d’una ocupació anterior, quan siguin percebudes pel mateix treballador (lletra c).
- Les prestacions rebudes pels beneficiaris de plans de pensions, quan siguin percebudes pel partícip del pla (lletra d).
- Les prestacions rebudes pels beneficiaris de contractes d’assegurança col·lectius que instrumentin compromisos per pensions, derivades d’una ocupació anterior, quan siguin percebudes pel mateix treballador (lletra e).


L’article 14 de la Llei de l’impost qualifica com a “rendes íntegres d’activitats econòmiques” les que “procedint del treball personal i del capital conjuntament, o d’un sol d’aquests factors, impliquin l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació de serveis”.

D’acord amb l’article 25 de la Llei de l’impost, es consideren “guanys i pèrdues de capital” “les variacions en el valor del patrimoni de l’obligat tributari que es posin de manifest amb motiu de qualsevol alteració en la seva composició, excepte que per aplicació d’aquesta Llei es considerin rendes”.

Finalment, per determinar la subjecció a l’impost de les prestacions derivades de contractes d’assegurança, resulta rellevant la referència continguda a la lletra b) de l’apartat 4 de l’article 4, que considera com a “no subjectes” les rendes derivades de “les adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, així com les adquisicions de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït, inter vivos, i la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurança sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona distinta del beneficiari”.

ii. Còmput de la renda
Quan una renda es qualifiqui com a “renda del treball”, la regla general és que es computa per l’import íntegre de la “contraprestació o utilitat”, “dinerària o en espècie”, rebuda per l’obligat tributari. No obstant això, l’apartat 3 de l’article 12 de la Llei de l’impost preveu l’especialitat següent:

“3. La renda íntegra del treball corresponent a les pensions i altres prestacions similars, excloses les satisfetes per la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, a la qual es refereixen les lletres c), d) i e) de l’apartat 2 anterior, es reduirà en l’import de les aportacions i contribucions fetes per l’empresari i imputades fiscalment a la persona a qui es vinculin les prestacions, així com en l’import de les aportacions i contribucions fetes per aquesta persona, llevat que hagin reduït la base de tributació d’acord amb el que es preveu a l’article 39 d’aquesta Llei.

A l’efecte de computar la renda íntegra del treball, en els casos en què la pensió o prestació es rebi en forma de renda, les aportacions o contribucions que hauran de reduir la renda d’acord amb el paràgraf anterior es calcularan aplicant, sobre la renda percebuda en cada període impositiu, el percentatge resultant de dividir les aportacions i les contribucions totals susceptibles de reducció d’acord amb el paràgraf anterior, per l’import de la provisió matemàtica a la data de constitució de la renda. La reducció total aplicable durant tota la duració de la renda no podrà superar l’import total de les aportacions i contribucions susceptibles de reducció d’acord amb el paràgraf anterior”.

LesLleis.com

En cas que la renda es qualifiqui com a “renda del capital mobiliari”, les regles establertes per tal de determinar el seu còmput, en funció de la modalitat de prestació rebuda, es troben a l’apartat 3 de l’article 22 de la Llei de l’impost, en els termes següents:

“a) Quan es rebi un capital diferit, la renda es determina per la diferència entre el capital rebut i l’import de les primes satisfetes. Quan el capital rebut sigui conseqüència de l’exercici del dret de rescat, el rendiment del capital mobiliari es determina per la diferència entre la quantitat percebuda com a conseqüència del rescat i la part de les primes satisfetes corresponent al capital rebut.


b) Quan es rebin rendes vitalícies immediates, es considera “renda del capital mobiliari” el resultat d’aplicar a cadascuna de les anualitats rebudes els percentatges següents:


40 per cent, quan el perceptor tingui menys de 40 anys.
35 per cent, quan el perceptor tingui entre 40 i 49 anys.
28 per cent, quan el perceptor tingui entre 50 i 59 anys.
24 per cent, quan el perceptor tingui entre 60 i 65 anys.
20 per cent, quan el perceptor tingui entre 66 i 69 anys.
8 per cent, quan el perceptor tingui més de 70 anys.

Aquests percentatges es determinen en el moment de la constitució de la renda i es mantenen constants durant la seva vigència.

c) Quan es rebin rendes temporals immediates, es considera “renda del capital mobiliari” el resultat d’aplicar a cadascuna de les anualitats rebudes els percentatges següents:


12 per cent, quan la renda tingui una durada inferior o igual a 5 anys.
16 per cent, quan la renda tingui una durada superior a 5 anys i inferior o igual a 10 anys.
20 per cent, quan la renda tingui una durada superior a 10 anys i inferior o igual a 15 anys.
25 per cent, quan la renda tingui una durada superior a 15 anys.

d) Quan es rebi una renda diferida, sigui vitalícia o temporal, la renda del capital mobiliari es determina aplicant, sobre l’anualitat rebuda, els percentatges que corresponguin segons les lletres b) i c) anteriors. Aquests imports s’incrementen en la rendibilitat obtinguda fins al moment de constitució de la renda.


A aquests efectes, la rendibilitat obtinguda fins al moment de constitució de la renda es determina com la diferència entre el valor financer actuarial de la renda que es constitueix i l’import de les primes satisfetes. Aquest import s’inclou dins de la renda del capital mobiliari de l’obligat tributari i s’integra de forma lineal durant un període de deu anys. No obstant això, si es tracta d’una renda temporal de durada inferior a 10 anys, el període d’integració coincidirà amb el de durada de la renda”.
El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat