Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 04 de març del 2015, sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinades operacions d’assegurança


Comunicat tècnic del 04-03-2015 sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinades operacions d’assegurança


Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre la renda de les persones físiques i als obligats a practicar retencions i ingressos a compte de l’impost esmentat.

Normativa: Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre –d’ara en endavant, “la Llei de l’impost”–, i el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques –d’ara en endavant, “el Reglament d’aplicació”–.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Establir els criteris de tributació de determinades operacions d’assegurança per part dels obligats tributaris de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat per la Llei de l’impost, el qual s’aplica als períodes impositius iniciats a partir del l’1 de gener del 2015.

2. Tributació de determinades operacions d’assegurança

a) Normativa aplicable
i. Qualificació de la renda
L’article 19 de la Llei 5/2014, de l’impost sobre la renda de les persones físiques –d’ara endavant, “l’IRPF” o “l’impost”–, defineix les rendes del capital com “les utilitats o contraprestacions, sigui quina sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que provinguin, directament o indirectament, d’elements patrimonials, béns o drets, la titularitat dels quals correspongui a l’obligat tributari i que no estiguin destinats a activitats econòmiques […]”.

El segon paràgraf afegeix que, no obstant el que s’ha esmentat abans, “les rendes derivades de la transmissió de la titularitat dels elements patrimonials, fins i tot quan hi hagi un pacte de reserva de domini, tributen com a guanys o pèrdues de capital, excepte que per aquesta Llei es qualifiquin com a rendes del capital”.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.