Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a les deduccions de la quota de tributació pendents d’aplicació d’acord amb el que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques i a la possibilitat de transferir els drets de deducció en qüestió a una persona jurídica.

Número de consulta CV0017-2015
Data d’emissió 08/10/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Exposició de la consulta:

Per a l’exercici 2013, el consultant va presentar declaració de l’Impost sobre la Renda d’Activitats Econòmiques informant que en aplicació de la Llei que regula aquest impost tenia dret a aplicar una deducció en la quota de tributació de 3.069,16 euros. El dret a compensar aquest import caducaria en l’exercici 2016.

Per a l’exercici 2014, el total de deducció generada, i així declarada, és de 1.548,13€ tenint fins a l’exercici 2017 dret a compensar-la.
LesLleis.com

Durant aquest 2015, el consultant té la intenció de procedir a constituir societat andorrana, de la que seria accionista, amb la finalitat d’exercir la mateixa activitat professional que desenvolupa en l’actualitat. Per aquest motiu, espera que se li assigni un nou Número de Registre Tributari i passar a tributar per l’impost de Societats a partir de l’exercici 2016.

QÜESTIÓ PLANTEJADA:

Davant d’aquest canvi purament en la forma legal d’actuar, l’interessat vol consultar si tindria dret a compensar els imports abans esmentats en les declaracions de l’Impost de Societats, tot i respectant els terminis indicats.

Període en el que seria aplicable:

A partir de l'exercici 2015

Resposta

La Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en la disposició transitòria segona estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.