Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació de rendes percebudes per una persona física resident fiscal a Andorra derivades de la participació en una societat constituïda a Luxemburg i amb l’aplicació del CDI entre Andorra i Luxemburg.

Número de consulta CV0084-2017
Data d’emissió 24/04/2017
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
· Conveni entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Objecte: consulta vinculant IRPF i conveni de doble imposició amb Luxemburg.

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, desenvolupats a l’article 25 del reglament d’aplicació dels tributs, de l’11 de febrer del 2015, manifesto expressament:

-que, en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui, plantejat en la consulta;

-que la consulta que els presento, es refereix als períodes impositius 2016, 2017 i posteriors.

Presentació de la situació.

El Sr. A, de nacionalitat andorrana, resident fiscal a Andorra i alhora propietari únic de les participacions de la societat X, SPF (“Société de Participations Financières, aquestes societats es coneixen a Luxemburg com a “SOPARFI”), societat luxemburguesa matriculada al registre de comerç i societats de Luxemburg. Aquesta societat té com a objecte social, la estructuració i gestió d’una cartera de valors (actius financers).

La societat ostenta la personalitat jurídica pròpia, segons la legislació de la seva jurisdicció.

El Sr. A manifesta que no ha percebut cap dividend de la seva participació en la SPF X, ni durant el període impositiu 2015, ni durant el període impositiu 2016.

No obstant això, es planteja la possibilitat de què la societat li distribueixi dividends en els períodes impositius futurs.

Marc legal

Conveni entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni : article 4, i Protocol, punt 1.

Llei de l’IRPF, article 48.
LesLleis.com

Llei de l’IRPF, en general.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Preguntes :

1- Primerament interessa saber si segons el criteri de l’administració andorrana, aquest tipus de societats luxemburgueses (SOPARFI) ostenta la qualitat de resident fiscal luxemburguès en el sentit del conveni, i per tant si es pot prevaldre del benefici de les seves disposicions, d’una manera general.

2- Precisar, en continuïtat amb la primera pregunta, el règim tributari que s’aplicaria a Andorra als eventuals dividends que el Sr. A pugui rebre de la societat X SPF en el futur, a partir del primer de gener del 2017.

3- Que l’administració andorrana precisi si existeix al Principat d’Andorra una obligació d’informació fiscal per part del Sr. A, relativa a la participació que ostenta en la societat X, SPF. En el cas que existís aquesta obligació, demanem que se’ns precisin les modalitats del seu tràmit.

4- Que l’administració andorrana digui quines serien les obligacions declaratives del Sr. A a Andorra, en el moment que es liquidés aquesta societat a Luxemburg. També, demanem que precisi el règim tributari aplicable al eventual boni/mali de liquidació realitzat arrel de la liquidació.

Si l’Administració fiscal necessita informació complementaria sobre la Societat X SPF, el Sr. A es posa a disposició de l’administració.

Resposta

El Conveni entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, a l’article 3, apartat 1d), estableix que:
LesLleis.com

Article 3. Definicions generals

1. En el marc d’aquest Conveni, tret que el context requereixi una interpretació diferent:

d) el terme “persona” comprèn les persones físiques, les societats i qualsevol altre agrupament de persones;”


El Conveni entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, a l’article 4.1), estableix que:El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat