Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la qualificació de les rendes procedents del joc.

Número de consulta CV0166-2019
Data d’emissió 03/10/2019
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La persona física consultant, actuant en nom i representació pròpia,

MANIFESTA:

Que mitjançant el present escrit i amb base en el què disposa l’article 65 del Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari,

SOL·LICITA:

Que per part d’aquest Departament es resolgui la consulta tributària que es formula de conformitat amb els següents

ANTECEDENTS:

I.- El sol·licitant té com a font principal d’ingressos els obtinguts del joc de pòquer a través de:

A) Partides que es duen a terme virtualment, sempre fora del Principat.

B) Partides que es duen a terme presencialment (bàsicament en casinos, òbviament fora del Principat).

II.- A més, té la intenció de constituir una societat mercantil amb l’únic objecte social d’impartir, exclusivament per Internet, classes de càlcul, probabilitat i estadística en els jocs d’atzar (principalment pòquer), amb el format de retransmissió per Internet de partides, a modus de tutories o instruccions.

El consultant, segons requeriment del Departament de Tributs i de Fronteres, amplia la informació relacionada amb les qüestions plantejades i exposa el següent:
LesLleis.com

Que en el moment de presentar l’escrit, com tampoc en el present, s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària plantejat a la consulta.

Que en relació amb els períodes en què seria aplicable, atès que el consultant ha obtingut la seva residència fiscal al Principat el present exercici 2019, només podria tenir transcendència tributària per aquest exercici i endavant.

III.- A la vista de l’exposat, i de la vigent legislació relativa a l’Impost sobre la Renda de les Persones físiques, la Llei dels Jocs d’Atzar, la Llei que regula l’Impost sobre Societats, i la Llei de l’Impost General Indirecte, es formula la present

QÜESTIÓ PLANTEJADA

A) Pel què fa referència a l’obtenció d’ingressos provinents del joc de pòquer a través de plataformes web situades fora del Principat, atès que en cap cas poden considerar-se rendes del treball segons allò establert per l’article 12 de la Llei de l’IRPF, així com tampoc rendes del capital mobiliari ni guanys o pèrdues del capital, i a la vista del què estableix l’article article 14 del mateix cos legal, és a dir:

Article 14. Rendes íntegres d’activitats econòmiques

1. Es consideren “rendes íntegres d’activitats econòmiques” les que, procedint del treball personal i del capital conjuntament, o d’un sol d’aquests factors, impliquin l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació de serveis.”


Es pregunta si aquests ingressos poden tenir la consideració de rendes integres d’activitats econòmiques o, pel contrari, no pot ser així atès que cap cas concorre la “finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació se serveis” de cap tipus, com si que es donaria en relació amb els ingressos descrits a l’expositiu I apartat c) anterior.

B) En segon lloc, si respecte dels ingressos descrits a l’expositiu I apartat a) anterior, això és, partides que es duen a terme virtualment sempre fora del Principat, i de conformitat amb el què disposa l’Article 5 de la Llei de l’IRPF:

Article 5. Rendes exemptes

Estan exemptes de l’impost les rendes següents:

o) Els premis que procedeixin dels jocs d’atzar autoritzats per la Llei de regulació dels jocs d’atzar.”


En relació amb l’establert pels Articles 3 i 4 del Text refós de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar:

Article 3. Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació de la Llei s’estén a totes les modalitats de joc d’atzar que determina, a cada tipus de joc d’atzar del qual derivin, als operadors que siguin llicenciats per a la seva explotació al Principat d’Andorra d’acord amb les categories establertes i als jugadors que les practiquin.

Igualment, queden vinculades per l’aplicació d’aquesta Llei totes les activitats relacionades amb el joc d’atzar que, de forma directa o indirecta, intervinguin en alguna modalitat no compresa en cap de les categories establertes, però que suposi arriscar béns o drets avaluables en una activitat on intervé l’atzar, inclús de manera accessòria, a canvi de rebre una contraprestació de qualsevol tipus, d’acord amb la definició de “joc d’atzar” de l’article 4.

Són també de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei:

a) Les activitats de joc d’atzar transfrontereres, és a dir, les que duen a terme les persones físiques o jurídiques establertes al Principat d’Andorra i que desenvolupen la seva activitat per mitjans físics o telemàtics fora del Principat d’Andorra. Igualment, les activitats de joc d’atzar que realitzin persones físiques o jurídiques fora del Principat d’Andorra que organitzin o ofereixin activitats de jocs d’atzar per mitjans físics o telemàtics al Principat d’Andorra.”
El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat