Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.


Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, el Sr. A, en representació de la mercantil andorrana B (en endavant la Consultant), formula la següent Consulta Tributària, en relació a l’aplicació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (en endavant Llei 17/2017 de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial), els efectes de la qual seran aplicables a l’exercici 2023 i subsegüents.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, la Consultant no té coneixement de què s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de la consulta plantejada.

ANTECEDENTS:

La societat B és la matriu d’un grup empresarial format per les entitats que figuren en l’organigrama exposat a continuació:

SOCIETAT B

100% 100%
SOCIETAT C SOCIETAT D
100% 100%
SOCIETAT E SOCIETAT F
25% 50%

Bé immoble

Els socis de la societat B són persones físiques, algunes d’entre elles residents fiscals al Principat d’Andorra i d’altres no residents.

Totes les societats que configuren el grup empresarial tenen per objecte social l’administració de béns immobles.

Els socis de la societat B tenen per intenció realitzar una fusió per absorció de les 4 societats filials per tal de gestionar directament la part proporcional (75%) del bé immoble que detenen actualment de manera indirecta. Aquesta opció presenta nombrosos avantatges ja que permet simplificar i optimitzar l’estructura societària actual. En efecte, s’evitarà haver de multiplicar per 5 les obligacions administratives, mercantils, comptables i fiscals de totes les societats, reduint-ne així de manera significativa els costos operatius globals. D’aquesta manera, l’activitat immobiliària quedarà agrupada en una única entitat jurídica (societat B).

Els accionistes projecten la fusió per absorció de la societat E, societat F, societat C, i societat D per part de la societat B.

Pel fet que la societat absorbent B és l’accionista únic, de manera directa o indirecta, de la resta de les societats filials, la fusió projectada es farà sense augment de capital en la societat absorbent.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Aplicació del règim previst en la Llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial a l’operació de fusió plantejada.


La Consultant interpreta que aquesta operació societària projectada, en els termes transcrits en la present consulta, té encaix dins de la definició de “fusió” que preveu la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 2 d’aquesta llei en tant que “una o diverses entitats transfereixen a una altra entitat ja existent la totalitat del seu patrimoni de forma universal, quedant extingides, mitjançant l’atribució als seus socis, atenent a una norma proporcional de valors representatius del capital social de l’altra entitat i, en el seu cas, d’una compensació en diners que no superi el 10% del valor nominal, o a falta del valor nominal, d’un valor equivalent al nominal dels valors que es dedueixen de la seva comptabilitat”.
LesLleis.com

En relació a l’operació de fusió es plantegen les següents alternatives:

Que es produeixi una única operació de fusió acollida al règim fiscal previst a la Llei 17/2017 de règim fiscal de les operacions de reorganització.
Que s’efectuïn dues fusions consecutives. En la primera fusió la societat B absorbiria a les societats C i D, en la segona fusió la societat B absorbiria a les societats E i F. Ambdues fusions s’acollirien al règim fiscal previst a la Llei 17/2017 de règim fiscal de les operacions de reorganització
Motivació econòmica per a l’aplicació del règim previst en la Llei 17/2017 de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.


L’article 15.2 de la Llei 17/2017 de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial estableix el següent:

“2. (...), el règim fiscal previst en aquesta Llei no és aplicable a les operacions referides a l’article 2 que tinguin com a objectiu principal o com un dels seus objectius principals el frau o l’evasió fiscal. El fet que una operació no s’efectuï per motius econòmics vàlids, com ara la reestructuració o la racionalització de les activitats de les parts que hi intervenen, sinó amb la mera finalitat d’aconseguir un avantatge fiscal, constitueix una presumpció que l’operació té com a objectiu principal o com un dels seus objectius principals el frau o l’evasió fiscal”.


En el cas objecte de consulta, la motivació econòmica de l’operació de fusió projectada rau en poder simplificar les estructures administratives que estan generant un excés de costos, en tant que les societats duen a terme la mateixa activitat econòmica dintre del mateix grup empresarial, ja sigui imputant-se directament la proporció corresponent a la titularitat del bé immoble o bé a partir de les participacions financeres en les respectives societats filials.

La fusió projectada permetrà consolidar tota l’activitat de gestió i explotació immobiliària en una única unitat econòmica, situació que alliberarà recursos i simplificarà el seu funcionament així com la seva estructura jurídica, administrativa i organitzativa. Per tant, la fusió permetrà racionalitzar els recursos i afectar la part corresponent del bé immoble a una única societat per aconseguir una gestió més eficient, reduint despeses i costos.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat