Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la deducció de les despeses derivades de l’arrendament d’un immoble, la deducció de les despeses relacionades amb el manteniment del bé immoble arrendat, l’aplicació de la deducció sobre la quota de tributació per a noves inversions i el tractament dels ingressos derivats del subarrendament de l’immoble als efectes de l’impost sobre societats. La consulta també fa referència a la deducció de les quotes de l’impost general indirecte suportades per l’arrendament de l’immoble, a la deducció de les quotes de l’impost suportades per la millora i la reparació del bé immoble arrendat i al tipus de gravamen aplicable en el subarrendament de l’immoble. Als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, la consulta fa referència a la possibilitat de generar una renda del treball en espècie en el subarrendament del bé immoble efectuat per la societat als seus empleats.

Número de consulta CV0105-2018
Data d’emissió 06/03/2018
Normativa · Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
· Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
· Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en referència a l’Impost sobre Societats, l’Impost General Indirecte i l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Normativa:

Llei 95/2010, de 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats

Llei 11/2012, del 21 de juny, l’Impost General Indirecte

Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Qüestions plantejades:

A efectes de l’Impost sobre Societats (en endavant, IS), es plantegen les qüestions següents:

a. Tractament fiscal de les despeses suportades per la consultant derivades del lloguer d’un immoble, així com de les despeses relatives a la seva reforma, millora i reparació.

b. Tractament fiscal dels ingressos obtinguts en el sotsarrendament de l’immoble prèviament llogat i reformat.

c. Determinació de l’aplicació de la deducció per noves inversions, prevista a l’article 44 de la Llei de l’IS, a les reformes, reparacions i millores efectuades per la consultant en l’immoble arrendat, per tal de procedir al seu condicionament inicial.

d. Informació a incloure en la nota fiscal de la memòria dels comptes anuals de la Societat, en relació amb la deducció per a noves inversions prevista a l’article 44 de la Llei de l’IS.

A efectes de l’Impost General Indirecte (en endavant, IGI), es plantegen les qüestions següents:

a. Deduïbilitat de les quotes d’IGI suportades per la consultant en relació amb l’arrendament, reforma, millora i reparació de l’immoble arrendat per la Societat.

b. Subjecció i, en el seu cas, tipus d’IGI aplicable als imports facturats per la consultant en concepte d’arrendament.

A efectes de l’Impost la Renda de les Persones Físiques (en endavant, IRPF), es plantegen les qüestions següents:

a. Confirmació de la inexistència de rendiments del treball en espècie, atenent a les característiques del sotsarrendament ofert per la Societat als seus empleats.

b. Inexistència d’obligació d’efectuar ingrés a compte.

1. DECRIPCIÓ DELS FETS:

L’objecte social de la Societat consultant comprèn l’explotació i la gestió d’una estació de muntanya.

En el marc de l’objecte social principal de la consultant, això és l’explotació d’estacions d’esquí, i com a conseqüència de la naturalesa de dita activitat, la Societat es troba, anualment, amb la necessitat de procedir a la contractació d’un gran nombre de treballadors temporers, normalment entre els mesos de novembre i maig.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat