Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0137-2018
Data d’emissió 16/11/2018
Normativa Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en referència a l’aplicació del règim fiscal previst a la Llei 17/2017, de 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Normativa: 

Llei 5/2014, del 24 d’abril. de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, Llei de l’IRPF)

Llei 17/2017, de 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (en endavant, Llei de reorganització empresarial)

1. DESCRIPCIÓ DELS FETS:

El consultant és una persona física amb residència fiscal andorrana, subjecte passiu de l’IRPF. D’entre els elements que integren el seu patrimoni, es consulta sobre participacions en el capital social de tres societats andorranes: societat A, societat B i societat C.

La societat A és una societat amb residència fiscal a Andorra, que es troba degudament inscrita en el registre de societats del Govern d’Andorra.

La totalitat del capital social de A es troba en mans del Grup familiar del que forma part el Consultant, essent tot els socis familiars amb consanguinitat inferior a tercer grau. En aquest sentit, el percentatge de participació del consultant en el capital social de la societat A és del 60,02%.

D’acord amb el que disposen els comptes anuals de la societat A, els principals actius integrants del seu balanç són inversions financeres en societats de responsabilitat anònima i de responsabilitat limitada, amb residència fiscal al Principat, subjectes passius de l’Impost sobre Societats. En aquest sentit, d’entre les inversions financeres de la societat A, destaca la seva participació del 25% en el capital social de la societat D.

La societat D va ésser constituïda, mitjançant escriptura pública i es troba degudament inscrita en el registre de societats del Govern d’Andorra.

Per altra banda, addicionalment a la participació mantinguda pel Consultant en el capital social de A, aquest també participa en el capital social de les societats andorranes C i B.

La participació mantinguda pel Consultant en la societat andorrana C és del 25%. La societat C va ésser constituïda, mitjançant escriptura pública i es troba degudament inscrita en el registre de societats del Govern d’Andorra.

Per la seva banda, el Consultant deté un percentatge del 12,40% en el capital social de la societat andorrana de responsabilitat anònima B. En aquest sentit, val a dir que la societat D també té la condició de soci de B, participant en el capital social de dita societat en un 50,40%.

La societat B va ésser constituïda, mitjançant escriptura pública i es troba degudament inscrita en el registre de societats del Govern d’Andorra.

A data de la present consulta, tres de les societats en les què el consultant participa com a soci últim, això és D, B i C, es troben en un procés de reorganització societària que podria acabar amb l’aportació de les participacions en el capital social de B no mantingudes en l’actualitat per D a aquesta última societat i en la fusió de D i C, essent D la societat absorbent i C la societat absorbida.

En aquest sentit, l’actual estructura patrimonial del Consultant, ja sigui de forma directa o indirecta, genera una sèrie de dificultats de funcionament i execució de les operacions societàries plantejades, que es veurien mitigades en cas que les participacions en C i B es trobessin centralitzades a través d’ A. Addicionalment, l’existència d’una societat encarregada de la gestió de les inversions financeres del grup familiar permet una gestió centralitzada i professionalitzada, de la qual es podria beneficiar el Consultant en cas d’aportar les seves participacions en el capital social de C i B.

En virtut de l’anterior, el Consultant es planteja la possibilitat d’aportar la totalitat de la seva participació en el capital social de C i de B a la societat A, de manera que A ostenti la condició de soci de D, C i B.

Vista la situació actual descrita, i tenint en compte la recent aprovació i publicació de la Llei de reorganització empresarial, el Consultant es planteja la possibilitat de reorganitzar la seva estructura patrimonial actual, amb la finalitat d’aconseguir una gestió més eficient del seu patrimoni financer i facilitar l’execució mercantil d’una hipotètica operació de fusió entre D i C, així com d’una hipotètica aportació d’accions de B a D per part del Consultant.

Descripció de l’operació a realitzar i dels motius que fonamenten la seva execució
LesLleis.com

Es planteja l’aportació no dinerària a la societat A de les participacions que el consultant ostenta de forma directa en el capital social de C i B. En aquest sentit, els motius econòmics i organitzatius que justifiquen les operacions anteriorment assenyalades són els que es detallen a continuació:El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat