Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’empresari o professional als efectes de l’impost dels administradors de societats.

Número de consulta CV0123-2018
Data d’emissió 20/07/2018
Normativa Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en referència a l’Impost General indirecte

Normativa:

Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte

Qüestions plantejades:

A efectes de l’Impost General Indirecte, es plantegen les qüestions següents:

a. Subjecció a l’Impost General Indirecte dels serveis prestats pels administradors i membres d’òrgans d’administració de societats mercantils o d’altres entitats, propis del seu càrrec.

b. Consideració d’empresaris o professionals de les persones físiques que desenvolupen les activitats pròpies d’administrador de societats mercantils o d’altres entitats.

c. Còmput de la xifra anual de prestacions de serveis i lliurament de béns per a ser considerat empresari o professional, en cas de desenvolupar diferents tipus de prestacions de serveis.

d. Obligacions de facturació en relació a les retribucions percebudes pels administradors i membres d´òrgans d’administració de societats mercantils, pel desenvolupament de les seves funcions.

1. DESCRIPCIÓ DELS FETS:

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari (en endavant, LBOT), desenvolupats a l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació (en endavant, Reglament d’aplicació dels Tributs), manifestem expressament:

a) Que, en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’ està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta;

b) Que la consulta que els presentem, es refereix al període impositiu 2018 i següents.

La societat consultant es troba constituïda conforme dret andorrà, mitjançant escriptura pública, i es troba degudament inscrita en el Registre de Societats del Govern d’Andorra.

En el marc del seu normal funcionament, la consultant es troba gestionada i representada per tres administradors persones físiques, amb residència fiscal a Andorra, i obligats tributaris de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, IRPF).

Addicionalment a la seva condició d’administradors de la societat, les esmentades persones físiques detenen la condició de socis de la consultant, així com de professionals liberals en l’àmbit de les especialitats dutes a terme per la Societat.

En aquest sentit, fins al moment els administradors de la societat han vingut exercint aquest càrrec de forma gratuïta, consistint les remuneracions rebudes en imports derivats dels serveis prestats a la societat com a professionals liberals, els quals són objecte de facturació repercutint el corresponent Impost General Indirecte (en endavant, IGI), al tipus general. No obstant, el progressiu augment de la seva dedicació a les tasques pròpies del seu càrrec d’administrador ha comportat que la societat es plantegi retribuir el càrrec d’administrador mitjançant una sèrie de dietes i unes quotes periòdiques.

Atenent a l’exposat, la societat planteja la següent consulta davant aquesta Administració, relativa a la subjecció a l’IGI dels serveix prestats a la consultant pels seus administradors, per les tasques desenvolupades per aquests, pròpies del seu càrrec.

2. INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA:

Tal i com s’ha indicat anteriorment, la consultant es planteja estructurar la retribució dels administradors en virtut de dos conceptes: per una banda, com a remuneració de les seves tasques com a administradors i representants de la societat; i, per una altra banda, per tal de retribuir els seus serveis prestats com a professionals liberals.

Arrel dels antecedents exposats anteriorment, l’objecte de la present consulta és aclarir les implicacions fiscals en matèria de tributació indirecta, derivades dels serveis prestats pels socis i administradors de la Societat, tenint en compte les particularitats descrites a l’apartat anterior i la legislació a data de la present consulta.

a. Subjecció a l’Impost i qualificació

La Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte (d’ara endavant, Llei de l’IGI), en el seu article 4, preveu que “[...] estan subjectes a l’impost els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzats en el territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica”.

Així mateix, l’article 9 de la Llei de l’IGI defineix les prestacions de serveis com a “ [...] tota operació subjecta a l’impost que, d’acord amb aquesta Llei, no té la qualificació de lliurament o importació de béns”.

En conseqüència, entén la societat que l’activitat desenvolupada pels administradors per tal de realitzar les funcions pròpies del càrrec hauria de ser qualificada com a prestació de serveis, atenent al que disposa l’article 9.2 de la Llei de l’IGI, estant les mateixes subjectes a l’IGI al tipus general, previst a l’article 57 de la Llei de l’IGI.

b. Consideració com a empresaris o professionals

La Llei de l’IGI, al seu article 5.2 preveu que “[...] es consideren empresaris o professionals les persones físiques o entitats que realitzin activitats econòmiques”, entenent per activitat econòmica “[...] les que impliquen l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació de serveis”.

Continua el mateix article, al seu apartat 4, establint una limitació quantitativa en relació a la consideració d’empresari en base a “[...] no tenen la consideració d’empresaris o professionals als efectes d’aquest impost quan l’import dels lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats no superi la xifra anual de 40.000 euros, excepte que de forma expressa optin per ser considerats com a tals”.

En conseqüència, entén aquesta part que, en la mesura en que les activitats desenvolupades per les persones físiques que ostenten el càrrec d’administrador de la consultant tinguin la consideració de prestació de serveis i superin la xifra anual de 40.000€, els administradors de la Consultant tindran la consideració d’empresaris o professionals, als afectes de l’IGI.

En aquest sentit, s’ha pronunciat el Ministeri encarregat de les Finances, en el seu Comunicat Tècnic, de data 17 de maig de 2017, “sobre la inscripció censal en el Registre d’Empresaris i Professionals dels administradors i els membres d’òrgans d’administració de societats mercantils o d’altres entitats”, concloent que, en relació a l’IRPF “[...] si l’administrador o el membre de l’òrgan d’administració de societats mercantils o altres entitats és obligat tributari de l’IRPF, per tenir la seva residència fiscal en territori andorrà, ha de formar part del Registre d’Empresaris i Professionals atès que, en obtenir rendes que procedeixen d’activitats econòmiques, tal com es configuren a la Llei de l’impost, ha de complir les formalitats censals previstes per als empresaris i professionals”.

En base a l’exposat, la consultant entén que els seus administradors, com a conseqüència de les seves funcions com a administradors, i en virtut de les disposicions de l’article 5 de la Llei de l’IGI, haurien de ser considerats com a empresaris o professionals a efectes de dit impost.

c. Còmput de la xifra anual de prestacions de serveis i lliuraments de béns per a ser considerat empresari o professional
LesLleis.com

L’article 5.4 de la Llei de l’IGI estableix que “no tenen la consideració d’empresaris o professionals als efectes d’aquest impost quan l’import dels lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats no superi la xifra anual de 40.000 euros, excepte que de forma expressa optin per ser considerats com a tals. A l’efecte de determinar l’import anterior, no es tenen en compte les transmissions de béns d’inversió i s’exclou, si escau, l’impost general indirecte. L’import es prorrateja en la part corresponent a l’any natural en cas d’inici d’activitat. [...]”.

De l’actual redactat de la Llei de l’IGI es desprèn que, en aquells casos en què el legislador ha volgut fixar límits quantitatius globals (incloent de forma conjunta la totalitat de prestacions de serveis i lliuraments de béns efectuades per l’obligat tributari), ho ha fet de forma expressa. En aquest sentit, un clar exemple és l’article 78 de la Llei de l’IGI on, a l’hora de fixar els límits quantitatius als efectes de determinar els períodes de liquidació de l’IGI, la llei fa referencia expressa a “l’import net de la xifra anual e negocis pel conjunt d’activitats dutes a termes per l’obligat tributari [...]”.

Per tant, entén la consultant que, en la mesura que la Llei de l’IGI no fa una menció expressa al còmput global de la totalitat de prestacions de serveis o lliurament de béns, en la mesura que la remuneració satisfeta als seus administradors no superi l’import anual de 40.000 euros, aquest no tindran la consideració d’empresaris o professionals en relació amb dita activitat, amb independència de la realització d’altres activitats subjectes a l’IGI, d’acord amb allò establert a l’article 5.4 de la Llei de l’IGI.

d. Obligacions de facturació

D’acord amb el que disposa l’article 76.1.c) de la Llei de l’IGI “[...] els obligats tributaris han de complir els requisits, els terminis i els condicions que es determinen reglamentàriament per: c) expedir i lliurar factures de totes les seves operacions, d’acord amb el que es determina reglamentàriament”.

Per la seva banda, l’article 3 del Reglament de Facturació estableix que “[...] els empresaris o professionals estan obligats a expedir i lliurar factura simplificada de totes les seves operacions, lliuraments de béns i prestacions de serveis que facin en l’exercici de la seva activitat, incloses les operacions no subjectes i les exemptes de l’impost general indirecte. També s’ha d’expedir i lliurar factura simplificada per als pagaments a compte anteriors als lliuraments de béns i prestacions de serveis, inclosos els pagaments a compte de les operacions no subjectes i les exemptes de l’impost general indirecte”.

En aquest sentit, en virtut de les disposicions contingudes a l’esmentat article 76.c) de la Llei de l’IGI i a l’article 3 del Reglament de Facturació, la consultant entén que els seus administradors, en la mesura que tinguin la consideració d’empresaris o professionals en allò referent a l’activitat pròpia del seu càrrec, haurien d’emetre les corresponents factures pels serveis prestats a la societat repercutint l’IGI al tipus general.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

D’acord amb la descripció dels fets i la interpretació fiscal de la societat al respecte, concloem reiterant-nos amb les qüestions plantejades a l’inici de la consulta, així com amb els criteris exposats al llarg de la mateixa, els quals consultem la seva confirmació:

Des d’un punt de vista de l’Impost General Indirecte, es plantegen les qüestions següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.