Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació


Exposició de motius

La seguretat jurídica en el tràfic mercantil actual i la gestió correcta dels diversos tributs exigeixen la documentació adequada de les transaccions econòmiques derivades de l’exercici d’activitats empresarials o professionals. Per això és important que els empresaris i els professionals compleixin correctament el deure d’expedir i lliurar factures per les operacions que facin.

L’evolució produïda en les pràctiques empresarials i el procés de reforma fiscal iniciat amb la introducció de nous impostos directes i indirectes, que han de portar a un sistema fiscal modern i equiparable al dels països del nostre entorn, obliguen a desenvolupar les normes reguladores del deure d’expedició i lliurament de la factura.

La factura, el significat mercantil i fiscal de la qual és indiscutible, s’ha de regular des de la generalitat del nostre sistema impositiu. Aquest Reglament assenyala els casos en què l’expedició de la factura és obligatòria per a tots els empresaris i professionals, amb independència que tinguin aquesta consideració o no, a l’efecte d’aplicar-hi determinats impostos, i s’admet la possibilitat que l’expedeixi el destinatari o un tercer. Així mateix, preveu els supòsits en què s’han d’emetre i lliurar factures completes, factures simplificades o documents substitutius, i se n’estableix el contingut obligatori.
LesLleis.com

D’altra banda, en relació amb l’obligació de remetre les factures al destinatari, s’estableix el termini i la forma o mitjà per a l’expedició, i es preveu en aquest cas una equiparació en el tractament entre les factures en paper i les que tenen format electrònic. Aquesta igualtat de tractament s’aconsegueix possibilitant que l’obligat a expedir la factura ho pugui fer per la via electrònica sense la necessitat d’utilitzar una tecnologia determinada.

En relació amb les obligacions de conservació de factures i altres documents, hi ha una remissió a la Llei de bases de l’ordenament tributari, sense perjudici de les obligacions que la normativa mercantil estableix en aquest sentit.

Atesa l’extensió en l’aplicació pràctica d’aquest Reglament, s’entén oportú incloure un índex d’articles que permeti la ràpida localització i ubicació sistemàtica dels seus preceptes.

Aquest reglament es compon de 19 articles, una disposició addicional i una disposició final.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 24 d’abril del 2013, aprova aquest Reglament.

Reglament que regula les obligacions de facturació

Índex:
Article 1. Obligació d’expedir, lliurar i conservar justificants de les operacions
Article 2. Factures i documents substitutius
Article 3. Obligació d’expedir i lliurar factura simplificada
Article 4. Obligació d’expedir i lliurar factura completa
Article 5. Documents substitutius de les factures
Article 6. Compliment de l’obligació d’expedir factura per part d’un tercer
Article 7. Contingut de la factura completa
Article 8. Contingut de la factura simplificada
Article 9. Contingut del document substitutiu
Article 10. Moneda i llengua de les factures o documents substitutius
Article 11. Factures recapitulatives
Article 12. Duplicats de les factures o documents substitutius
Article 13. Factures o documents substitutius rectificatius
Article 14. Termini per expedir i lliurar les factures o documents substitutius
Article 15. Mitjans d’expedició de les factures o documents substitutius
Article 16. Obligació de conservació de factures, documents substitutius i altres documents
Article 17. Formes de conservar les factures i els documents substitutius
Article 18. Lloc de conservació de les factures i els documents substitutius
Article 19. Normativa aplicable
Disposició addicional. Deures de facturació en altres àmbits
Disposició final. Entrada en vigor

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.