Carregant...
 

Reglament d’aplicació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte (Text refós per LesLleis.com)

Documents relacionats: IGI a LesLleis.com


Article 1. Llindar d’operacions per ser considerat empresari o professional

1. D’acord amb l’establert en l’article 5.4 de la Llei, els empresaris o professionals no tenen aquesta consideració als efectes de l’Impost quan l’import dels lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzats no supera la xifra anual de 40.000 euros.

2. En el cas d’activitats agrícoles i ramaderes el llindar es xifra en 150.000 euros.

3. Aquests llindars són aplicables de forma conjunta per al global de les activitats realitzades pels empresaris o professionals. Així, si el conjunt de les activitats, excloses les agrícoles i ramaderes, supera el llindar de 40.000 euros, s’és empresari o professional per totes les activitats realitzades. Tanmateix, si els empresaris o professionals no superen el llindar anterior però superen la xifra de 150.000 euros un cop incloses les activitats agrícoles i ramaderes, també tenen la consideració d’empresaris o professionals per totes les activitats realitzades.

4. En el període de declaració de liquidació en què es depassi el llindar referit en els apartats anteriors, l’obligat tributari ha de regularitzar el tractament tributari de les operacions efectuades durant tot l’any natural.
Article 2. Opció voluntària de ser considerat empresari o professional

1. Els empresaris o professionals que no superin els llindars establerts en l’article 5 de la Llei i regulats en l’article precedent d’aquest Reglament poden optar per ser considerats com a tals a l’efecte de l’impost general indirecte.

2. L’opció s’ha de comunicar al ministeri encarregat de les finances mitjançant l’emplenament de la declaració censal.

3. L’opció produeix efectes l’any de la sol·licitud i és aplicable a totes les activitats realitzades de caràcter empresarial o professional.

4. L’opció tindrà un període mínim de vigència de tres anys.

5. Per sol·licitar la baixa cal renunciar a la consideració d’empresari o professional comunicant-ho al ministeri encarregat de les finances abans de la finalització de l’any anterior a l’any en què hagi de tenir efecte.
Article 3. Exempcions relatives a les exportacions

Primer. Les exempcions relatives a les exportacions fora del territori andorrà estan condicionades al compliment dels requisits que s’estableixen a continuació:

1. Lliuraments de béns exportats o enviats pel transmitent o per una tercera persona que actuï en nom i per compte seu.

En aquest casos l’exempció està condicionada a la sortida efectiva dels béns del territori andorrà, que s’entén que s’ha produït quan així ho estableixi la legislació duanera.

A l’efecte de justificar l’exempció, el transmitent ha de mantenir dins del termini de prescripció les còpies de les factures, els documents de transport i els documents duaners acreditatius de la sortida dels béns.
LesLleis.com

2. Lliuraments de béns exportats per l’adquirent no establert al territori d’aplicació de l’impost o per una tercera persona que actuï en nom i per compte seu en els casos següents:

A ) Lliuraments en règim comercial.


Quan els béns objecte dels lliuraments constitueixin una expedició comercial, l’exempció queda condicionada al compliment dels requisits següents:

I. Els establerts en el número anterior.
II. L’exportació s’ha de materialitzar o produir en el termini de tres mesos següents a la seva posada a disposició, en què l’adquirent ha de presentar el corresponent document duaner d’exportació. Excepcionalment, per als treballs realitzats sobre béns mobles que són exportats, el termini es pot prorrogar sis mesos segons el que disposa el punt IV del paràgraf tercer del número 3 següent.


En el document duaner també hi ha de constar el nom del proveïdor establert a Andorra a qui correspon la condició d’exportador, amb el seu número d’identificació fiscal i la referència a la factura emesa. L’adquirent ha de remetre al proveïdor una còpia del document mencionat diligenciada per la Duana de sortida.

B) Lliuraments en règim de viatgers.


El compliment dels requisits establerts per la Llei de l’impost, per a l’exempció dels lliuraments mencionats s’ha d’ajustar a les normes següents:

I. L’exempció només s’aplica als béns que tinguin un valor unitari superior a 900 euros, impostos inclosos, i que estiguin documentats en la factura corresponent.
II. La residència habitual dels viatgers s’ha d’acreditar mitjançant el passaport, el document d’identitat o qualsevol altre mitjà de prova admès en dret.
III. El venedor ha d’expedir la factura corresponent, en la qual s’ha de consignar els béns adquirits i, separadament, l’impost que correspongui.
IV. Els béns han de sortir del territori andorrà en el termini de tres mesos des de la data en què s’hagi efectuat el lliurament.


A aquest efecte, el viatger ha de presentar els béns a la Duana d’exportació, acompanyats de la sol·licitud de reemborsament per exportació que determini el ministeri encarregat de les finances. La Duana d’exportació acredita la sortida mitjançant la diligència corresponent en la factura, i emet l’avís de recepció de la sol·licitud de reemborsament.

V. Complementàriament, el viatger ha d’acreditar l’efectiva presentació dels béns a les autoritats duaneres de l’estat d’entrada dels béns, mitjançant l’aposició d’un segell d’aquestes autoritats a la factura. El viatger ha de fer arribar la factura diligenciada per les autoritats duaneres de l’estat d’entrada al ministeri encarregat de les finances, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la sortida dels béns del territori andorrà.


Un cop complerts els requisits establerts en els punts anteriors, el ministeri encarregat de les finances ha de retornar l’impost meritat, d’acord amb el que estableixen els articles 14 i 72 de la Llei, mitjançant un xec o una transferència al viatger o al seu representant prèviament designat en la sol·licitud de reemborsament.

3. Treballs realitzats sobre béns mobles que són exportats.

Estan exempts els treballs realitzats sobre béns mobles adquirits o importats amb aquest objectiu i exportats fora del territori andorrà per la persona que ha fet el treball o pel destinatari no establert en el territori d’aplicació de l’impost, o bé per una altra persona que actuï en nom i per compte de qualsevol d’aquests.

Entre d’altres, s’entenen per “treballs realitzats sobre béns mobles” els de perfeccionament, transformació, manteniment o reparació dels béns, fins i tot mitjançant la incorporació d’altres béns de qualsevol origen i sense la necessitat que els béns es vinculin als règims duaners compresos en l’article 17 de la Llei de l’impost.

L’exempció no s’estén als treballs de reparació o manteniment de mitjans de transport d’ús privat introduïts en el règim de trànsit o d’importació temporal.

L’exempció dels treballs queda condicionada al compliment dels requisits següents:

I. Els establerts en l’apartat número 2, complerts pel destinatari dels treballs no establert en el territori d’aplicació de l’impost o pel prestador, segons escaigui.
II. Els béns han de ser adquirits o importats per persones no establertes al territori d’aplicació de l’impost o per qui actuï en nom i per compte de les persones referides, amb l’objectiu d’incorporar-hi determinats treballs.
III. Els treballs s’han de prestar per compte dels adquirents o importadors no establerts, a l’efecte de l’impost general indirecte, al territori d’aplicació de l’impost.
IV. El prestador ha d’efectuar els treballs en el termini dels sis mesos següents a la recepció dels béns, i ha de remetre un acusament de recepció a l’adquirent dels béns no establert al territori d’aplicació de l’impost o, si escau, del proveïdor.


El termini establert en el paràgraf anterior es pot prorrogar a sol·licitud de l’interessat pel temps necessari per efectuar els treballs. La sol·licitud es presenta a la Duana, que ho autoritza quan es justifiqui per la naturalesa dels treballs, i s’entén concedida la pròrroga quan l’Administració no contesti en el termini d’un mes a comptar de la presentació de la sol·licitud.

V. Un cop finalitzats els treballs, els béns s’han d’exportar en el termini d’un mes.


L’exportació l’ha d’efectuar el destinatari dels treballs o el prestador, que ha de fer constar en el document d’exportació la identificació del proveïdor establert a Andorra i la referència a la factura emesa pel mateix proveïdor.

També la pot efectuar una tercera persona en nom i per compte del prestador o del destinatari dels treballs.

VI. El destinatari no establert o, en el seu cas, el prestador dels treballs han de remetre al proveïdor dels béns una còpia del document d’exportació diligenciada per la Duana de sortida en el període de quinze dies.


4. Lliurament de béns a organismes reconeguts per exportar-los posteriorment.

Per aplicar aquesta exempció, correspon al ministeri encarregat de les finances el reconeixement oficial dels organismes que exerceixin les activitats humanitàries, caritatives o educatives, a sol·licitud dels mateixos organismes i amb l’informe previ del departament ministerial corresponent en el qual s’acrediti que els organismes mencionats actuen sense ànim de lucre.

En relació amb aquests lliuraments, també és aplicable el que disposa el número 1 d’aquest apartat.

L’exportació dels béns fora d’Andorra s’ha d’efectuar en el termini dels tres mesos següents a la data de l’adquisició, i l’organisme autoritzat queda obligat a remetre al proveïdor una còpia dels documents de sortida en el termini de quinze dies a comptar de la data de l’exportació.

5. Serveis relacionats directament amb les exportacions.

A ) S’entenen directament relacionats amb les exportacions els serveis en els quals concorrin els requisits següents:
I. Que es prestin a qui faci les exportacions o els enviaments dels béns, als adquirents, als intermediaris que actuïn en nom i per compte dels primers o dels segons i als transitaris, consignataris o agents de duanes que actuïn per compte d’aquells.
II. Que es duguin a terme en relació amb les exportacions mencionades.
III. Que es facin a partir del moment en què els béns s’expedeixen directament amb destí a un punt situat fora d’Andorra o bé a un punt situat en una zona fronterera en què s’efectuïn les operacions d’agregació o consolidació de les càrregues per enviar-les immediatament fora d’Andorra, encara que es facin escales intermèdies en altres llocs.


La condició a què es refereix aquesta lletra no s’exigeix en relació amb els serveis d’arrendament dels mitjans de transport, embalatge i condicionament de la càrrega, reconeixement de les mercaderies per compte dels adquirents i d’altres anàlogues en què la realització prèvia sigui imprescindible per dur a terme l’enviament.

B) Les exempcions compreses en aquest número queden condicionades a la concurrència dels requisits que es mencionen a continuació:
I. La sortida dels béns fora d’Andorra s’ha d’esdevenir en el termini de tres mesos a comptar de la data de la prestació del servei.
II. La sortida dels béns es justifica amb la còpia del document duaner de sortida.
III. Els documents que justifiquen la sortida dels béns han de ser remesos, si escau, al prestador dels serveis dins dels quinze dies següents a la data de la sortida dels béns.

C) Entre els serveis compresos en aquest número s’inclouen els següents: transport de béns; càrrega, descàrrega i conservació; custòdia, emmagatzemament i embalatge; lloguer dels mitjans de transport, els contenidors i els materials de protecció de les mercaderies, i d’altres anàlegs.


Segon. L’incompliment dels requisits establerts en l’apartat 1 determina l’obligació per a l’obligat tributari de liquidar i traslladar l’impost al destinatari de les operacions efectuades.
Article 4. Exempcions relatives a les zones franques i els dipòsits temporals

1. L’exempció dels lliuraments de béns destinats a les zones franques o a ser col·locats en situació de dipòsit temporal està condicionada al fet que els béns s’introdueixin o es col·loquin en les àrees o situacions indicades, cosa que s’acredita en la forma com es determini per la legislació duanera.

El transport dels béns als llocs esmentats l’ha de fer el proveïdor, l’adquirent o algú altre per compte de qualsevol d’ells.

2. Els lliuraments dels béns que es trobin en les àrees o situacions indicades en l’apartat 1, així com les prestacions de serveis relatives als mencionats béns, només estan exempts si els béns, de conformitat amb la legislació duanera, romanen en aquestes zones o en aquests dipòsits francs o en situació de dipòsit temporal.

Es considera complert aquest requisit quan els béns surten dels llocs indicats per introduir-se en d’altres de la mateixa naturalesa.

3. Els obligats tributaris només poden aplicar les exempcions de les operacions relacionades amb les zones franques i els dipòsits temporals si l’adquirent dels béns o el destinatari dels serveis els entreguen una declaració subscrita per ells, i validada per les autoritats duaneres, en què quedi justificada la recepció dels béns i es posi de manifest el destí o la situació dels mateixos béns que justifiqui l’exempció corresponent.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.