Carregant...
 
 Avís
Aquest text ha estat modificat per:

  • Decret 570/2022, del 30-12-2022, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost general indirecte.
Aquesta modificació entra en vigor el 02/01/2023.
Estem treballant per incorporar el nou text refós que en breu estarà disponible a LesLleis.com.
Disculpeu les molèsties.

Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte

Documents relacionats: IGI a LesLleis.com


Exposició de motius

El 3 de juny del 2014, el Consell General va aprovar la Llei 10/2014, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, modificada per la Llei 29/2012, del 18 d’octubre i per la Llei 11/2013, del 23 de maig.

La Llei 10/2014, del 3 de juny, modifica els aspectes de la Llei 11/2012, del 21 de juny, que ho requerien i al mateix temps incorpora d’altres que permeten una millor gestió i aplicació pràctica de l’impost.

Aquest Reglament incorpora les modificacions introduïdes en la Llei 10/2014, del 3 de juny, d’entre les que en destaca les següents.

L’article 2 del Reglament de l’impost general indirecte introdueix el fet que l’opció voluntària per ser considerat empresari o professional s’hagi de mantenir durant un termini mínim de tres anys.

L’article 16 regula l’aplicació del tipus de gravamen especial relatiu a la compra i venda de béns d’objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat.

Pel que fa a les devolucions relatives al comerç de productes farmacèutics es preveu que els empresaris o els professionals del sector farmacèutic puguin optar a la devolució del saldo existent al seu favor al termini de cada període de liquidació.

Amb la finalitat d’homogeneïtzar determinats procediments d’elevació a públic de les operacions relacionades amb béns immobles, s’estableixen una sèrie d’obligacions, tant per als obligats tributaris com per als fedataris públics, que es concreten en el fet que els obligats tributaris han d’ingressar l’impost repercutit de forma simultània a l’atorgament de l’escriptura pública.

En relació al règim especial de béns usats s’introdueix un nou apartat que exclou del règim aquells béns que hagin obtingut exempció a la importació o amb un tipus a la importació del 0%.

I finalment els articles 40 i 41 del Reglament estableixen les formalitats del règim especial de l’or d’inversió i del règim especial del sector financer.

Per tal de garantir la seguretat jurídica s’aprova novament el Reglament d’aplicació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 2 de juliol del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, que entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.