Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la pèrdua derivada de la condonació d’un deute.

Número de consulta CV0060-2016
Data d’emissió 23/08/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

ASSUMPTE

Impost sobre societats.- Tributació de la condonació d’un deute per part d’una entitat bancària a una entitat religiosa sense ànim de lucre.

Els sotasignats, actuant mancomunadament en nom i representació de la societat consultant., com lletrats i assessors legals de la mateixa, compareixen i com millor procedeixi en Dret.

MANIFESTEN

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst en l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, (en endavant, LBOT) que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributaria previstos en l’article 25.1b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels tributs (en endavant, RAT). Per tant, es sol·licita el criteri d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats.

I. ANTECEDENTS

La meva representada està pensant sobre la possibilitat de que, durant el període impositiu 2016, es dugui a terme la condonació d’un deute que té amb ella una entitat eclesiàstica del Principat d’Andorra. Concretament, una església parroquial.

Arrel de l’entrada en vigor de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Santa Seu, del 15-5-2008 i amb l’article 11.3 paràgraf 2 de la Constitució, es reconeix a les entitats de l’Església la plena capacitat jurídica dins de l’àmbit de l’ordenament general així com l’exercici lliure i públic de les seves activitats i el manteniment de les relacions de col·laboració especial amb l’Estat d’acord amb la tradició andorrana.

D’altra banda, l’article XIII de l’esmentat acord, reconeix el caràcter lucratiu de les activitats realitzades per part de l’Església i les seves entitats creades d’acord amb els seus propis fins.

Aquesta possible condonació ve motivada per l’antiguitat del deute i el caràcter infreqüent del mateix. Aquest es va constituir a l’any 1987 amb un venciment de deu anys i posteriors renovacions de dos anys
LesLleis.com

En aquest sentit, la meva representada, es planteja la tributació en l’Impost sobre Societats per la cancel·lació del deute mitjançant la condonació del mateix.

Concretament, si aquesta condonació ha ser qualificada com un donatiu a una entitat sense ànim de lucre o si hi ha de ser tractada com una pèrdua al tractar-se d’un crèdit irreversible.

II. QUALIFICACIÓ JURÍDICA

i. Condonació com a donatiu a una entitat sense ànim de lucre.

En el supòsit que aquesta condonació fos qualificada com a donatiu a una entitat sense ànim de lucre, les lletres f) i g) de l’apartat primer de l’article 13 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, estableixen el següent:

Article 13

Despeses no deduïbles

1. No són deduïbles de la base de tributació les partides següents:

[...]

f) Els donatius i les liberalitats. No s’entenen compreses en aquest paràgraf les despeses per relacions públiques amb clients o proveïdors ni les que, d’acord amb els usos i costums, s’efectuïn respecte al personal de l’empresa ni les realitzades per promocionar, directament o indirectament, la venda de béns i la prestació de serveis, ni les que estiguin correlacionades amb els ingressos. En tot cas, aquestes despeses deduïbles fiscalment no poden superar l’1% de la base de tributació positiva mitjana de l’exercici corresponent i dels dos exercicis anteriors. En qualsevol cas, no es consideraran donatius ni liberalitats, les realitzades a entitats sense ànim de lucre que estiguin inscrites en el corresponent Registre oficial.

g) No obstant el previst en la lletra f), els donatius efectuats pels obligats tributaris a entitats reconegudes com a entitats sense ànim de lucre són deduïbles per la determinació de la base de tributació fins a un màxim del 10% del resultat comptable.”


En conseqència, i en aplicació de l’establert a l’apartat anterior, la quantitat no cobrada i objecte de la possible condonació podria resultar deduïble en concepte de donatiu en l’Impost sobre Societats.

ii. Condonació com una despesa al tractar-se d’una pèrdua irreversible d’un crèdit de caràcter ja infreqüent.

En el supòsit que aquesta condonació fos qualificada com una pèrdua de caràcter irreversible, l’apartat 3 de l’article 9 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats estableix el següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.