Carregant...
 

Consultat vinculant en relació amb la residència fiscal d’una societat constituïda a l’estranger.

Número de consulta CV0083-2017
Data d’emissió 24/04/2017
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS:

ASSUMPTE

1.1. Impost sobre Societats. - Si d’acord al punt c) de l’apartat primer de l’article 7 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre Societats (d’ara en endavant, LIS) es podria presumir que una societat constituïda conforme a les lleis de la República de Panamà és resident fiscal al Principat d’Andorra.

1.2. Impost sobre Societats. – Tributació dels dividends que percebi o dels resultats que obtingui de la transmissió de les accions d’una societat panamenya, una Societat Andorrana acollida al Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres (d’ara en endavant, ETVE).
LesLleis.com

1.3. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. – Aplicació de l’exempció regulada a l’apartat j) de l’article 5 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara en endavant, LIRPF) pels dividends que percebi un resident fiscal al Principat d’Andorra derivats de la participació en el patrimoni net d’una Societat andorrana acollida al règim regulat a l’article 38 de la LIS.

El Sr. A i el Sr. B, actuant en el seu propi nom representació i en nom i representació de la mercantil X, compareixen i com millor precedeixi en Dret;

MANIFESTEN

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, (en endavant, LBOT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària previstos en l’article 25.1.b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs (en endavant, RAT).

Per tant, es sol·licita el criteri d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats.

2. ANTECEDENTS

2.1. Els socis de la Societat X (d’ara endavant la Societat) tenen la intenció de modificar l’objecte social actual durant el 2017.

2.2. La societat andorrana tindria per objecte social “la gestió i tinença de participacions estrangeres per compte propi, amb exclusió de les activitats pròpies del sistema financer.” Aquesta Societat sol·licitaria l’aplicació del regim especial de l’impost sobre Societats regulat a l’article 38 de la LIS. Concretament, el Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres.

2.3. Que durant l’exercici 2017 i següents, la Societat seria accionista d’una entitat panamenya al 100%. Els valors representatius de la participació en el capital de l’entitat esmentada serien nominatius.

2.4. La única activitat de la societat panamenya seria la gestió d’un patrimoni mobiliari, constituït fonamentalment per productes financers depositats en entitats bancàries del Principat d’Andorra, sense tenir una organització material ni personal.

2.5. La Societat panamenya estaria constituïda d’acord a les lleis de Panamà i el seu domicili social es trobaria a la Ciutat de Panamà, a un despatx d’advocats que ofereix serveis per a la domiciliació de societats

2.6. Els Administradors de la societat serien tres persones físiques residents fiscals a Panamà pertanyents al despatx d’advocats esmentat amb anterioritat, que s’encarreguin exclusivament de la complementació de les obligacions formals exigides per la normativa panamenya, per exemple, dipòsit de comptes, confecció dels llibres d’actes, etc.

2.7. El Srs. A i B serien apoderats a l’efecte i durien a terme totes les decisions i actes dispositius i de gestió que realitzés la societat panamenya, per exemple, contractació amb tercers, inversions, moviments de comptes bancàries, signatura de xecs, disposicions, transferències, etc.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.