Carregant...
 

Sentència 57/2022 del TSJA. Impost sobre societats. Amortització dels immobles en funcionament a la data d’aplicació de la Llei. Necessitat d’acreditar la data i el valor d’adquisició.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: El litigi versa sobre l’aplicació de la disposició transitòria segona de la Llei de l’impost sobre societats (LIS), pel que fa a la determinació de la data de posada en funcionament dels immobles que el soci únic va a aportar a la societat, així com al valor d’adquisició que cal aplicar als mateixos.

La recurrent al·lega que la citada disposició transitòria només resulta d’aplicació a aquells béns en funcionament en la data d’aplicació efectiva d’aquesta Llei i, per tant, no resultaria d’aplicació a l’immoble de la botiga E que si bé va ser construït l’any 1976, es van realitzar importants obres de reforma, que no van acabar fins a finals de 2011 i es va arrendar amb efectes de l’1 de gener de 2012. En conseqüència, considera que no estava en funcionament a la data d’entrada en vigor de la LIS.

El Tribunal desestima aquest argument tot assenyalant que el moment en que el moment en què s’obtenen efectivament els ingressos derivats de l’arrendament de l’immoble no es pot equiparar a la data de l’adquisició o de la posada en funcionament del bé. En aquest cas, l’immoble estava en funcionament des d’una data molt anterior a la seva reforma i explotació mitjançant arrendament, de manera que resulta perfectament aplicable la disposició transitòria.

Pel que respecta a l’immoble del restaurant, la recurrent no acredita ni la data de posada en funcionament del bé, ni el seu preu o cost d’adquisició, ni les amortitzacions o correccions valoratives realitzades comptablement abans de l’aplicació de la LIS. Simplement, es limita a invocar el valor de mercat derivat de les reformes realitzades l’any 2004.

El Tribunal conclou que l’Administració va aplicar correctament el sistema d’estimació indirecta determinant la impossibilitat d’amortitzar els immobles amb posterioritat a la vigència de la LIS.

Resolució: Confirma la sentència recorreguda (Tribunal de Batlles 6 de setembre de 2021) i desestima el recurs d’apel·lació presentat per la societat.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 1000041/2018
Núm. de Rotlle: TSJA-0000092/2021

SENTÈNCIA 57-2022

PARTS:

Apel·lant: A. SAU
Representant: Sra. CRS
Advocada: Sra. MRB

Apel·lat: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sra. VAX
Advocada: Sra. MBV

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
Magistrades: Sra. Elsa PUIG MUÑOZ
Sra. Alexandra CORNELLA SOLÀ

Andorra la Vella, el 20 de juliol de 2022.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 1000041/2018.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- La representació de l’entitat A. SAU va interposar demanda contra el GOVERN, en què impugnava l’acord de la Comissió Tècnica Tributària de 9 de juliol de 2018, que va desestimar el recurs formulat contra la resolució de 19 de març de 2018 del Director general del Departament de Tributs i Fronteres, confirmatòria de la liquidació practicada en el procediment d’inspecció tributària seguit a l’agent respecte de l’impost sobre societats corresponent als exercicis 2013, 2014 i 2015.

La sentència de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles de 6 de setembre de 2021 ha desestimat la demanda, declarant que la resolució impugnada és ajustada a dret i als fins que legitimen l’activitat administrativa.

2.- La representació de l’agent ha interposat recurs d’apel·lació contra l’esmentada sentència de la Batllia, el qual es fonamenta, en síntesi, en les següents al·legacions:

a) Va introduir nous arguments en l’escrit de conclusions, un cop va conèixer la jurisprudència de la Sala sobre l’aplicació de la disposició transitòria 2ª de la Llei de l’impost sobre societats (LIS). Aquests arguments no són extemporanis, ja que no s’ha produït indefensió del Govern, que ja disposava d’informació sobre les reformes efectuades en els edificis litigiosos.
b) La disposició transitòria 2ª de la LIS no és aplicable a la botiga E., ja que l’immoble no estava en funcionament a l’entrada en vigor de la Llei. Aquest va ser objecte d’una important reforma i no fou fins a l’1 de gener de 2012 que, un cop acabades les obres, es va procedir al seu arrendament.
c) La valoració del restaurant S. tampoc és correcta, ja que l’any 2004 es van realitzar considerables obres de reforma i el valor de l’immoble ha de ser coincident amb les referides obres.


3.- La representació del Govern s’ha oposat al recurs i ha sol·licitat que es confirmi la sentència apel·lada, d’acord amb les següents argumentacions:

a) La documentació aportada per l’agent es va incorporar un cop realitzat el tràmit d’audiència, de manera que es va presentar de forma extemporània, segons l’article 40.3 del Reglament d’aplicació dels tributs.
b) La transmissió dels béns va obeir en aquest cas a una operació entre el soci únic i la societat, per la qual cosa aquells resten sota el control de la mateixa persona. El preu de cost o adquisició no es pot assimilar al valor de mercat, d’acord amb la disposició transitòria 2ª de la LIS que, segons la jurisprudència, constitueix una clàusula “anti-abús”.
c) En absència de la informació necessària per poder determinar el cost d’adquisició dels immobles, l’Administració va aplicar el mètode de substitució que preveu la Llei i, en concret, el sistema d’estimació indirecta.


4.- En haver estat acordada la substitució de la vista oral pel tràmit de conclusions, les parts van presentar els escrits corresponents, en els quals van reproduir substancialment les al·legacions que anteriorment havien formulat.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat