Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la residencia fiscal d’una societat constituïda a l’estranger amb direcció efectiva en territori andorrà.

Número de consulta CV0080-2017
Data d’emissió 22/03/2017
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

ASSUMPTE

1.1. Impost sobre Societats.

- Si d’acord al punt c) de l’apartat primer de l’article 7 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats (d’ara en endavant, LIS) es podria presumir que una societat constituïda conforme a les lleis holandeses és resident fiscal al Principat d’Andorra.

La consultant, actuant en el seu propi nom amb domicili fiscal al Principat d’Andorra, compareix i com millor procedeixi en Dret;

MANIFIESTA

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, (en endavant, LBOT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària previstos en l’article 25.1.b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs (en endavant, RAT).

Per tant, es sol·licita el criteri d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats.
LesLleis.com

2. ANTECEDENTS
2.1. La consultant és sòcia única d’una Societat holandesa (d’ara en endavant, la Societat).
2.2. La única activitat de la societat holandesa és la gestió d’un patrimoni mobiliari i immobiliari, constituït fonamentalment per productes financers dipositats a entitats financeres holandeses i un immoble situat al mateix país.
2.3. La societat holandesa està constituïda d’acord a les lleis d’Holanda i el seu domicili social esta situat a l’esmentat país.
2.4. La societat no disposa de treballadors ni d’una seu de direcció efectiva a territori holandès ja que direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis es localitza al Principat d’Andorra des de l’any 2013, moment en que la consultant va traslladar la seva residència fiscal al Principat. La direcció general es duta a terme per l’Administració resident fiscal a Andorra des del seu domicili al Principat.
2.5. L’Administradora de la societat és la consultant, residents fiscal Andorra, que s’encarrega de totes les funcions atribuïdes al seu càrrec i les desenvolupa des del Principat. Per exemple, porta a terme totes les decisions i actes dispositius i de gestió com contractació amb tercers, inversions, moviments de comptes bancàries, signatura de xecs, disposicions, transferències, etc.
2.6. La legislació fiscal holandesa determina que els resultats obtinguts per la Societat en atenció a la gestió del patrimoni mobiliari no tributarien a aquest país per no estar situada en aquest la seva seu de direcció efectiva. En aquest sentit, la Societat hauria de tributar per l’Impost sobre Societats al Principat d’Andorra per tenir la seva seu de direcció efectiva en territori del Principat d’Andorra des de l’exercici 2013.
3. QUALIFICACIÓ JURÍDICA
3.1. Impost sobre Societats.- Si d’acord amb el punt c) de l’apartat primer de l’article 7 de la LIS es podria presumir que una societat constituïda conforme a les lleis d’Holanda és resident fiscal al Principat d’Andorra.
3.1.1. El punt c) de l’apartat primer de l’article 7 de la LIS estableix el següent:
Article 7
Residència fiscal i domicili fiscal
1. Es consideren residents fiscals en territori andorrà les entitats en les quals es doni algun dels requisits següents:
(...)
c) Que tinguin la seva seu de direcció efectiva en territori del Principat d’Andorra. A aquest efecte, s’entén que una entitat té la seva seu de direcció efectiva en territori del Principat quan hi radiquin o s’hi exerceixin la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis.
QÜESTIÓ PLANTEJADA
4. CONSULTA FORMULADA
Es sol·licita a l’Administració Tributària que, a la vista de quant s’ha exposat, evacuï criteri vinculant sobre les següents qüestions d’acord a l’establert a l’article 65 de la LBOT.
4.1. Si d’acord a l’establert al punt c) de l’apartat primer de l’article 7 de la LIS la Societat holandesa és resident fiscal al Principat d’Andorra.
4.2. Que és determini el procediment per tal de complir amb les obligacions previstes a l’article 26 de la LBOT.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.