Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d’una societat andorrana.

Número de consulta CV0218-2021
Data d’emissió 10/09/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El sotasignat, el Sr. A, en tant que administrador únic de la mercantil X, constituïda en escriptura pública, compareix davant d’aquesta Administració Tributària, i com millor en Dret escaigui,

EXPOSA

Que d’acord amb els requisits establerts a l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament tributari i l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013 (d’ara en endavant, LBOT), pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs, per mitjà del present escrit formula d’avant l’Administració Tributaria d’Andorra, consulta vinculant en relació a l’impost sobre Societats, a l’empara de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (d’ara en endavant, Llei de l’IS) i del Reglament, del 23 de setembre del 2015, d’aplicació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (d’ara en endavant, Reglament de l’IS).

MANIFESTACIONS PRÈVIES

Que d’acord amb allò que disposa l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs (d’ara en endavant, RTA), es manifesta de forma expressa que en el moment de presentar aquesta consulta vinculant, els consultants no estan tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb la qualificació tributària plantejada en la present consulta.

Per tant, es sol·licita el criteri vinculant d’aquesta Administració Tributària en relació als fets que es descriuran a continuació per al període impositiu 2021 i següents.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

1. La mercantil X (d’ara en endavant, la Societat), constituïda sota la legislació del Principat d’Andorra, és resident amb domicili social i fiscal i seu d’adreça efectiva administrativa a Andorra i per tant, obligat tributari de l’Impost sobre Societats.

2. La Societat té per objecte social la gestió i tinença de participacions estrangeres per compte propi, amb exclusió de les activitats pròpies del sistema financer.

3. El soci únic i administrador únic de la societat, el Sr. A , és actualment resident fiscal a Andorra i per tant contribuent per l’IRPF.

El Sr. A té la intenció de traslladar la seva residència als Països Baixos aquest any 2021, en conseqüència, la seu de direcció efectiva de la Societat estaria establerta en l’abans esmentada jurisdicció.
LesLleis.com

A aquest efecte, conforme a la normativa tributària dels Països Baixos, les autoritats tributàries d’aquest país li considerarien a la Societat resident fiscal, ja que el Sr. A com administrador únic exerciria la direcció general i el control de la Societat constituïda conforme la normativa del Principat d’Andorra des de aquesta altra jurisdicció.

4. Que durant l’exercici 2021 i següents, la Societat continuarà sent sòcia d’una entitat resident fiscal al Principat d’Andorra, amb una participació del 50% del capital social. El seu patrimoni està compost per aquest únic actiu situa a Andorra.

5. La Societat no deixarà al Principat d’Andorra ni la seva adreça efectiva, ni el seu domicili social ni fiscal, ni cap sucursal.

La Societat continuarà desenvolupant a Andorra com inversió estrangera, la seva única activitat empresarial, la tinença de participacions en una mercantil Andorrana.

6. D’aquesta manera la Societat, farà quantes gestions siguin necessàries al Principat, mitjançant els acords societaris i tràmits legals que culminin en l’obtenció del tancament de la fulla registral oberta al seu nom en el Registre de Societats d’Andorra. La societat no es troba ni en liquidació ni en concurs de creditors. Igualment, realitzarà als Països Baixos les gestions mercantils i fiscals necessàries per a traslladar l’entitat i adaptar els seus estatuts per a la seva posterior inscripció en el Registre mercantil holandès.

Així mateix, realitzarà el pertinent tràmit de sol·licitud d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, una vegada la Societat estigui registrada en el Registre Mercantil als Països Baixos

QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE LA CONSULTA PLANTEJADA

La Llei de l’IS defineix en l’article 17.1.a) les regles de valoració quan una entitat resident fiscal al Principat d’Andorra trasllada la seva residència fora del país.

Article 17. Regles de valoració: canvis de residència, transferència d’actius a establiments permanents situats a l’estranger, operacions realitzades amb o per persones o entitats residents fiscals en territoris amb una tributació substancialment inferior a la del Principat d’Andorra i quantitats subjectes a retenció

1. S’integra en la base de tributació la diferència entre el valor normal de mercat i el valor comptable o fiscal, segons que correspongui, dels elements patrimonials següents:

a) Els que siguin propietat d’una entitat resident fiscal en territori del Principat d’Andorra que trasllada la seva residència fora del país, excepte si aquests elements patrimonials queden afectats a un establiment permanent situat en territori del Principat de l’entitat esmentada. En aquest cas, els elements patrimonials conserven el valor fiscal originari que tinguin en la seu de l’entitat que transfereix la seva residència a l’estranger.”


QÜESTIÓ PLANTEJADA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.