Carregant...
 

Decret 595/2023, del 29 de desembre del 2023


Decret 595/2023, del 29-12-2023, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats.

Exposició de motius

Vist el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats;

Vista la Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres;

Vist el Decret del 14-5-2019 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats i les seves modificacions, represes en el Decret 207/2021, del 23-6-2021, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre societats i en el Decret 124/2022, del 30-3-2022, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre societats;

Atès que la Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres introdueix modificacions a la Llei de l’impost sobre societats en matèria de transmissions patrimonials immobiliàries, crea noves deduccions i introdueix, entre altres coses, novetats en relació amb els expedients de baixa del Registre tributari;

Tenint en compte que aquestes modificacions requereixen el desenvolupament de disposicions específiques per complementar les modificacions legislatives establertes, es fa necessari modificar el reglament existent de l’impost sobre societats i derogar l’anterior per garantir més claredat i seguretat jurídica en l’aplicació de l’impost.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 29 de desembre del 2023, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de l’impost sobre societats, que entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i serà aplicable en relació amb els períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener del 2024.

Reglament de l’impost sobre societats

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats i les seves modificacions en relació amb les obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris d’aquest impost, així com el sistema de gestió, de liquidació i de control del tribut.

2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s’entén sense perjudici de les que s’inclouen en la Llei esmentada i altres disposicions que resultin aplicables.
Article 2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris quan tenen la residència en territori andorrà:

a) Les persones jurídiques.
b) Les institucions d’inversió col·lectiva incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.
c) Les entitats públiques, parapúbliques i de dret públic.


Els obligats tributaris d’aquest impost es designen abreujadament i indistintament amb les denominacions societats o entitats en aquest Reglament.
Article 3. Entitats en règim d’atribució de rendes

Les rendes obtingudes per les societats civils, les herències jacents, les comunitats de béns i totes les entitats o els patrimonis autònoms regulats en l’article 31 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, corresponents a la realització de les seves activitats econòmiques, s’atribueixen als seus socis, hereus, comuners o partícips segons les normes o els pactes aplicables en cada cas o a parts iguals en defecte d’aquestes normes i aquests pactes, i s’integren en l’impost sobre societats quan el soci, comuner o partícip sigui una persona jurídica.

Capítol segon. Entitats exemptes

Article 4. Règim de les entitats exemptes de l’impost sobre societats

Les entitats totalment exemptes a què es refereix l’apartat 1 de l’article 8 de la Llei de l’impost sobre societats disposen d’una exempció automàtica. No han de presentar la declaració de l’impost, però s’han de donar d’alta al Registre d’Empresaris i Professionals del Cens d’Obligats Tributaris de l’Administració tributària.
Article 5. Entitats parcialment exemptes

1. Les entitats parcialment exemptes a què es refereix l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei de l’impost sobre societats s’han de donar d’alta al Registre d’Empresaris i Professionals del Cens d’Obligats Tributaris de l’Administració tributària i portar la comptabilitat d’acord amb el Pla general de comptabilitat d’Andorra. En cas que aquestes entitats no resultin obligades a portar comptabilitat, han de portar un registre d’ingressos i despeses en què han d’anotar mensualment les partides d’ingressos i despeses corresponents.

Els ingressos i les despeses s’han de registrar seguint el principi de meritació que es preveu en la Llei de l’impost sobre societats. Això implica que la imputació d’ingressos i despeses s’ha de fer en funció del corrent real de béns i serveis que els mateixos béns i serveis representin i amb independència del moment en què se’n produeix el cobrament i el pagament.

2. L’exempció afecta només les rendes derivades del compliment del seu objecte social o la seva finalitat específica, incloses les derivades dels elements transmesos i afectes al dit compliment. No obstant això, els obligats tributaris a què es refereix l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei de l’impost sobre societats estan totalment exempts de tributació per aquest impost quan els seus ingressos resultants d’activitats accessòries no emparades per l’exempció que preveu aquest precepte siguin inferiors a 10.000 euros anuals.

3. Aquestes entitats, prèviament inscrites en qualitat d’entitats parcialment exemptes al Registre d’Empresaris i Professionals del Cens d’Obligats Tributaris de l’Administració tributària, mitjançant la declaració censal corresponent, han de presentar la declaració corresponent en el moment de presentar la declaració a què fa referència l’article 45.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.