Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb els ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals de comptabilitat.

Número de consulta CV0112-2018
Data d’emissió 24/05/2018
Normativa Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Antecedents i circumstàncies detallades del cas

Amb la voluntat de donar compliment a la normativa vigent en matèria d’Impost de societats agrairíem que ens responeu el que exposem a continuació.

Dubtes que origina en matèria tributària i períodes en què en seria aplicable

• Períodes en que seria aplicable:

o 2017 i posteriors.

• Part:

o La societat va ésser constituïda mitjançant l’aprovació del Consell General.

La societat es troba registrada al Registre de societats mercantils d’Andorra. Així mateix, és propietària d’un comerç.

• Manifestació expressa:

o En el moment de presentar aquest escrit la Societat no està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que els hi correspongui.

• Plantejament de la problemàtica:

En data 28 de desembre de 2016 es publica el Decret d’aprovació del Reglament relatiu a l’adopció de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra, pel que s’adopten les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra.

Les entitats dependents de l’Administració general considerades empreses públiques, d’acord amb la definició continguda a les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) i tal com es defineixen a la NICSP 1, “Presentació d’estats financers”, utilitzen com a pla comptable marc el Pla general de comptabilitat aprovat pel Decret del 30 de juliol del 2008 i modificat pel Decret del 15 de febrer del 2012.

L’exercici 2017 és el primer any que la societat formularà comptes sota NIC/NIIF. Pel que fa a l’exercici 2016, per obtenir dades a efectes comparatius, s’han re-expressat els comptes anuals aplicant la nova normativa, el que fa que es registrin les operacions comptables derivades d’aquest canvi amb afectació al resultat i al patrimoni net.

A. Detall de les operacions realitzades amb efecte als estats financers 2016 per obtenir dades comparatives. No es realitza cap correcció a l’exercici fiscal 2016.

Tot i que figuren assentaments en comptes 6 i 7, la totalitat dels assentaments que afecten el 2016 s’han realitzat en la comptabilitat en data 1/1/2017 contra comptes de patrimoni net:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.