Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament relatiu a l’adopció de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra


Exposició de motius

La subjecció al règim de comptabilitat pública té per finalitat, d’una banda, obtenir la informació exigida a l’article 46 del Decret legislatiu, del 20-5-2015, de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, i vetllar perquè aquesta informació expressi la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels resultats de les entitats que pertanyen al sector públic.
LesLleis.com

De l’altra banda, també té per objectiu la normalització comptable, és a dir, emetre unes normes comptables a fi d’obtenir una informació homogènia per tractar de donar resposta a la necessitat de comparar la informació de totes les entitats inserides en el sector públic. Aquesta normalització té com a instrument tècnic i bàsic el Pla general de comptabilitat per a l’empresa. El Pla general de comptabilitat pública sols difereix de l’aplicat al món empresarial en la necessitat de reflectir les seves particularitats i emetre els documents dels comptes adequats al coneixement exacte de la seva activitat econòmica.

Tradicionalment, als països veïns, la normalització comptable pública ha pres com a referència la normativa aplicable al sector empresarial, motiu pel qual les reformes en comptabilitat del sector públic s’han produït amb cert retard respecte a les realitzades en les del sector privat.

Pel que fa al Principat d’Andorra, el Pla de comptabilitat pública del 19 de desembre de 1996 va prendre com a referència els textos normatius dels països veïns, els quals, d’acord amb l’exposat anteriorment, prenien com a referència els respectius plans de comptabilitat per a l’empresa. Després de gairebé 17 anys de vigència d’aquest Pla general de comptabilitat pública, en el transcurs dels quals s’aprova i entra en vigor a partir del 23 de juliol del 2008 el Pla de comptabilitat de les empreses, es fa necessària una reforma de la comptabilitat pública amb l’objectiu de seguir vetllant per la normalització dels criteris comptables aplicats per les entitats del sector públic estatal i d’aproximar la normativa comptable pública a l’empresarial —la qual pren en consideració les normes internacionals de comptabilitat del sector privat—, encara que ajustant-la a les particularitats derivades de les diferències existents entre ambdós tipus de sectors i prenent com a referència els pronunciaments comptables internacionals.

En l’àmbit de les normes internacionals, una de les novetats més importants dels últims anys ha estat l’elaboració de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP), elaborades per la Federació Internacional de Comptables (IFAC), a través de la Junta de Normes Comptables Internacionals per al Sector Públic (l’IPSASB). Tot i que en l’àmbit de la comptabilitat pública no existeix una norma que obligui els estats a aplicar les NICSP, la IFAC en recomana l’adopció, amb la finalitat d’assolir una informació consistent i comparable entre les entitats del sector públic de cada país.

La informació continguda en els estats financers preparats sota NICSP resulta de gran utilitat, tant per a propòsits de responsabilitat (accountability) com de presa de decisions. Els informes financers preparats d’acord amb les NICSP permeten als usuaris valorar l’estat de tots els recursos que l’entitat controla, així com la seva posició financera i els fluxos d’efectiu, ajudant el lector dels estats financers a entendre l’impacte a llarg termini de les decisions polítiques adoptades.

La recent crisi financera ha posat de manifest la necessitat per part dels governs d’administrar de manera més responsable i transparent els recursos públics. En aquest sentit, les NICSP faciliten l’alineació amb les millors pràctiques de comptabilitat mitjançant l’aplicació d’estàndards independents i creïbles. A més, milloren la consistència i comparabilitat dels estats financers com a resultat dels requeriments i l’ús d’uns procediments comuns, respectivament.

Així mateix, la comptabilitat de tots els actius i passius sota NICSP millora el control intern i proporciona informació més comprensiva sobre els costos que, en definitiva, reforçarà una gestió basada en resultats.

En resum, l’experiència en l’aplicació del pla general de comptabilitat pública del 27 de gener de 1999, les exigències creixents per millorar la informació en el sector públic i els principis d’eficàcia i eficiència en la utilització dels recursos públics, han comportat una necessitat d’informació financera i pressupostària que permeti assegurar l’adopció racional de decisions.

El pla de comptabilitat pública que ara s’aprova substitueix l’aprovat per Decret del 27 de gener de 1999 amb caràcter de pla comptable marc per al sector públic estatal i és d’aplicació obligatòria a l’Administració general i a les seves entitats dependents. Pel que fa a les entitats dependents considerades empreses públiques, d’acord amb la definició continguda a les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP), i tal com es defineixen a la NICSP 1, “Presentació d’estats financers”, han d’adoptar el Pla general de comptabilitat aprovat pel Decret del 30 de juliol del 2008 i modificat pel Decret del 15 de febrer del 2012. El Pla general de comptabilitat és subsidiari de les NIC-NIIF per tot allò no regulat per les disposicions andorranes en matèria comptable i, en conseqüència, compleix amb la NICSP 1, “Presentació d’estats financers”, que estableix que les empreses públiques han d’utilitzar com a pla comptable marc les NIC-NIIF.

Es fa avinent que la disposició addicional segona del Decret legislatiu, del 20-5-2015, de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, preveu l’adaptació de la comptabilitat pública dels comuns al règim general de comptabilitat pública. Però aquesta adaptació, segons indica la mateixa norma, els mateixos comuns l’han de dur a terme mitjançat l’aprovació de l’ordinació pressupostària i financera corresponent i, per tant, dins del marc de les seves competències. Fins aleshores, el Pla general de comptabilitat pública del 27 de gener del 1999 continua sent aplicable als comuns.

Aquest Decret desenvolupa l’article 44.2 del Decret legislatiu del 20-5-2015 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, en relació amb les funcions de la Intervenció General com a centre director de la comptabilitat administrativa. En aquest sentit, es fa palès que correspon a la Intervenció General garantir la uniformitat en els criteris de comptabilització triats, i establir, entre diverses opcions, la més adequada a la realitat del país per a l’emissió d’uns estats financers que compleixin amb l’establert a les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) i a les Normes internacionals d’informació financera (NIIF) en cada moment.

Per a l’exercici d’aquestes funcions, es crea un òrgan tècnic denominat Comitè d’Assessorament sobre Normes Comptables que té atribuïdes unes funcions consultives, de seguiment i de proposta a la Intervenció General. Aquest òrgan, els estatuts del qual aprova i annexa el mateix decret, està format per representants de l’Administració general i les entitats dependents i disposa d’un expert extern en matèria comptable.

Igualment, per a l’exercici d’aquestes funcions, la Intervenció General pot dictar les instruccions i circulars escaients sobre l’aplicació del règim de la comptabilitat aplicable al sector públic estatal, les quals són d’obligat compliment. En aquest sentit, la disposició transitòria primera preveu els documents de suport que la Intervenció General, per mitjà de la instrucció corresponent, posa a disposició del Govern i de les seves entitats dependents per a l’aplicació de les NICSP en el primer exercici que s’iniciï a partir de l’1 de gener del 2017.

A proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern, en la sessió del 22 de desembre del 2016,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament relatiu a l’adopció de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra, que entra en vigor el dia 1 de gener del 2017.

Reglament relatiu a l’adopció de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra

Article 1. Objecte

1. Aquest Reglament té per objecte l’adopció de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra.

2. Les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic són les elaborades per la Federació Internacional de Comptables (IFAC), a través de la Junta de Normes Comptables Internacionals per al Sector Públic (l’IPSASB), i es poden consultar a la pàgina web del ministeri encarregat de les finances del Govern d’Andorra (www.finances.ad).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.