Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb els ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals de comptabilitat.

Número de consulta CV0128-2018
Data d’emissió 20/07/2018
Normativa Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El Sr. X, actuant en representació de la societat consultant,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual seran aplicables en el càlcul de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2017:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

Durant l’exercici 2017 la societat consultant (en endavant, la Societat), ha procedit a adaptar la seva comptabilitat a les Normes Internacionals de Comptabilitat (en endavant, NICs) d’acord amb l’estipulat al Decret del 22-12-2016 d’aprovació del Reglament relatiu a l’adopció de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic.

Fruit d’aquesta adaptació, la Societat ha hagut de practicar una sèrie d’ajustos per primera aplicació d’aquestes normes essent el resultat total un ajust negatiu contra reserves (disminució de reserves).

Els dos ajustos per primera aplicació de NICs que han fet disminuir les reserves al 2017 s’han produït per següents motius:

1. S’ha procedit a revisar les vides útils de tots els elements activats i s’ha detectat que alguns d’aquests, en adaptar-los a NICs, ja haurien d’estar totalment amortitzats, amb el qual es procedeix a donar-lo de baixa contra reserves;
LesLleis.com

2. D’altra banda, la Societat tenia activats uns estudis sobre uns determinats projectes que a dia d’avui encara no s’han dut a terme. Segons NICs, aquests estudis haurien de ser considerats com a despesa en la seva totalitat fins que el Consell no n’aprovés la realització, amb el qual la Societat procedeix a donar de baixa l’actiu contra reserves.

Fruit d’aquesta disminució de les reserves de la Societat en l’exercici 2017, per l’adaptació de la comptabilitat a NICs, ens sorgeix el dubte sobre la deducció o no, en l’Impost sobre Societats, d’aquesta despesa passada contra patrimoni.

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats.

ANTECEDENTS APLICABLES

La societat, per aplicació de la normativa comptable que li era d’aplicació fins l’exercici 2016, ha comptabilitzat una despesa per amortització inferior a la que hagués correspost d’aplicar les NICs, i una despesa inferior en activar i no passar directament com a despesa els projectes activats.

Ara, per adaptar la seva comptabilitat a NICs, la Societat realitza els ajustos corresponents, i al tractar-se d’unes despeses corresponents a exercicis anteriors, realitza els mateixos contra patrimoni, disminuint les reserves de la societat al 2017.

L’article 19.2 de la Llei de l’IS estableix que, quan una despesa s’imputa en un compte de pèrdues i guanys o de reserves, en un període impositiu posterior a aquell en que pertoqui la seva imputació temporal, la imputació d’aquesta s’efectua en el període impositiu en què s’hagi realitzat la imputació comptable, sempre que no en derivi un tributació inferior.

Per tant, estem davant del cas en que, d’acord amb la normativa comptable actual (adaptada a NICs), la Societat s’hauria d’haver passat més despesa en el passat, i a l’exercici 2017, en fer els ajustos corresponents, és quan es passa aquesta despesa, però contra reserves, per tant, no afectant al resultat comptable de l’exercici.

Al nostre entendre, per aplicació de l’article 19.2 de la Llei de l’IS, aquesta despesa passada contra reserves hauria de ser deduïble en l’Impost sobre Societats de l’exercici 2017, realitzant el corresponent ajust negatiu a la base de tributació, ja que es tracta d’una despesa imputada en un període impositiu posterior, i que no comporta una tributació inferior (la societat sempre ha tingut bases de tributació positives i quotes de liquidació superiors a 0).

Del contrari, de considerar aquestes despeses passades contra reserves com a no deduïbles en l’Impost sobre Societats de l’exercici 2017, la Societat no estaria tenint en compte, a l’hora de tributar, una despesa real, que de no haver-se produït l’adaptació a NICs, hauria tingut.

És a dir, si la societat no hagués adaptat la seva comptabilitat NICs, la despesa dels elements donats de baixa, així com dels actius corresponents als estudis de projectes, s’hauria anat passant cada any aplicant la dotació a l’amortització, per tant, despesa deduïble fiscalment.

D’altra banda, si la Societat sempre hagués tingut la comptabilitat adaptada a NICs, la despesa corresponent a aquest ajustos ja hagués estat deduïda fiscalment en exercicis anteriors, l’amortització dels elements via uns coeficients d’amortització més accelerats, i els estudis sobre els projectes, via despesa directa en l’exercici dels mateixos.

Per tant, entenem que aquestes despeses, fruit de l’adaptació a NICs i comptabilitzades en un compte de reserves, han de ser deduïbles en l’Impost sobre Societats en l’any de la seva comptabilització (2017), ja que del contrari la Societat tindria uns cost global d’Impost sobre Societats superior al que correspondria.

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que al moment de presentació de la present consulta, la societat consultant no té coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui al cas aquí plantejat.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

1.- Tenint en compte l’exposat anteriorment, és correcta la nostra interpretació? És a dir, podem considerar que les despeses citades en la descripció dels fets, corresponents als ajustos per primera aplicació de NICs, i comptabilitzades en un compte de reserves, son fiscalment deduïbles en l’Impost sobre Societats, l’any de la seva comptabilització en el compte de reserves?
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.