Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb el càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.

Número de consulta CV0240-2022
Data d’emissió 28/04/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Per la present, la societat X, degudament representada pel sotasignat, el Sr. A,

De conformitat amb l’establert a l’art. 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i amb els art. 24 i següents del Reglament, de l’11 de febrer del 2015, d’aplicació dels tributs, per la present formula la present Consulta Tributària Escrita dirigida a l’Administració tributària, en base a les següents
LesLleis.com

M A N I F E S T A C I O N S

1. ANTECEDENTS


La societat X explota un negoci amb la següent activitat comercial: proveïment d’un programa d’internet, consistent en una plataforma que permet als usuaris interactuar entre ells mitjançant vídeo comunicacions en directe per internet i intercanviar imatges, text i so durant aquesta interacció.

La societat X va demanar i assolir l’aplicació del règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles previst a l’art. 23 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant la “LIS”).

2. CIRCUMSTÀNCIES DEL CAS


Segons l’art. 5 de la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la LIS, l’art. 23 de la LIS queda parcialment redactat com segueix:

Article 23. Règim especial d’explotació de determinats actius intangibles

1. Els obligats tributaris que s’acullin al règim especial previst en aquest article apliquen una reducció del 80 per cent de la base de tributació corresponent a les rendes positives procedents de les concessions o autoritzacions d’ús, cessions, llicències o transmissions de patents, models d’utilitat i programes d’ordinador protegits per drets d’autor en la proporció que resulti del quocient calculat en els termes següents:

(...)

1. b) Al denominador hi ha les despeses totals incorregudes en relació amb l’activitat destinada a la creació de l’actiu intangible, incloses les de subcontractació a persones vinculades amb l’obligat tributari que no siguin residents fiscals a Andorra o no duguin a terme l’activitat subcontractada en territori andorrà, les de subcontractació a persones no vinculades amb l’obligat tributari d’activitats efectuades a l’estranger, per la part que excedeixi el límit del 25 per cent del numerador, segons el que s’indica a la lletra a), i les d’adquisició d’actius intangibles.

(...)”


L’adquisició d’actius intangibles es poden realitzar a títol gratuït o pel preu d’adquisició que s’hagi pactat. Per dur a terme dita adquisició, l’adquirent pot incórrer en unes despeses d’adquisició de l’actiu (com per exemple despeses d’advocat, de notari, etc.).

La societat X està estudiant la possibilitat i/o l’oportunitat de demanar l’aplicació del nou règim especial previst a l’art. 23 de la LIS (modificat segons l’art. 5 de la Llei 6/2018).

3. OBJECTE DE LA CONSULTA


La societat X entén que les despeses totals incorregudes a les quals fa referència l’extracte següent: “...b) Al denominador hi ha les despeses totals incorregudes (...) i les d’adquisició d’actius intangibles...” del paràgraf b) de l’apartat 1 de l’Art. 23 de la LIS corresponen a les despeses relacionades amb l’adquisició de l’actiu (com per exemple despeses d’advocat, de notari, etc.) i no a l’eventual preu pactat d’adquisició de dit actiu intangible.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.