Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb les pèrdues per deteriorament derivades de les possibles insolvències de persones o entitats vinculades.

Número de consulta CV0126-2018
Data d’emissió 20/07/2018
Normativa Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta Tributària Vinculant

El Sr. X de nacionalitat andorrana, actuant en nom i representació de la societat A (en endavant, la Societat),

EXPOSA

Que d’acord amb allò que disposa l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de base de l’ordenament tributari i l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, per mitjà del present escrit desitja plantejar una Consulta Tributària, relativa als fets i normes tributaries que s’exposen a continuació.

Que d’acord amb el que estableix l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el període aplicable és l’exercici 2018.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

• La societat A va atorgar préstecs a societats residents fiscals a Espanya que, d’acord amb l’article 16 de la Llei 95/1010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, tenen la consideració d’entitats vinculades.

• Amb posterioritat, les societats vinculades residents a Espanya van ser declarades en concurs de creditors, d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, i mitjançant auto de l’any 2016 dictat pel Jutjat Mercantil competent, es va acordar l’apertura de la fase de liquidació.

• Degut a la situació financera en que es troben les societats vinculades prestatàries, aquestes no han retornat els préstecs que els hi va atorgar la societat vinculada A. Així mateix, amb posterioritat a la declaració de concurs, s’han incrementat els imports dels préstecs.

• Com a conseqüència de l’impagament, i a efectes de cobrir els risc dels crèdits pels préstecs concedits, la Societat ha registrat comptablement pèrdues per la deterioració dels crèdits dels préstecs deguts per les societats concursades. Davant això, la Societat es planteja la deduibilitat en l’impost sobre societats de les pèrdues per deteriorament registrades en els estats financers.
LesLleis.com

POSICIONAMENT DEL CONTRIBUENT

L’article 11 de la Llei de l’impost sobre societats, que regula la deduibilitat de les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de possibles insolvències dels deutors, disposa el següent:

“1. Són deduïbles fiscalment les pèrdues per deterioració de valor que preveu la normativa comptable amb les condicions assenyalades, en el seu cas, en el punts següents d’aquest article.

2. Les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors, quan en el moment de la meritació de l’impost es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Que hagi transcorregut el termini de sis mesos des del venciment de l’obligació.
b) Que el deutor estigui declarat en situació de suspensió de pagaments o fallida.
c) Que el deutor estigui processat pel delicte d’aixecament de béns.
d) Que les obligacions hagin estat reclamades judicialment o siguin objecte d’un litigi judicial de la solució del qual depengui el cobrament.

Les pèrdues respecte dels crèdits que s’esmenten tot seguit només són deduïbles si són objecte d’un procediment judicial que versi sobre la seva existència o quantia:

-Els que deuen les entitats de dret públic o són fiançats per aquestes entitats.
-Els fiançats per entitats de crèdit.
-Els garantits mitjançant drets reals, pacte de reserva de domini i dret de retenció, excepte en els casos de pèrdua o depreciació de la garantia.
-Els garantits mitjançant un contracte d’assegurança de crèdit o caució.

Els que hagin estat objecte de renovació o pròrroga expressa.

No són deduïbles les pèrdues per a la cobertura del risc derivat de les possibles insolvències de persones o entitats vinculades amb el creditor en els termes que preveu l’article 16, llevat del cas d’insolvència declarada judicialment.

(...)”.


Com s’ha manifestat en els fets, les societats vinculades són de nacionalitat espanyola i es troben en situació de concurs de creditors d’acord amb la Llei Concursal espanyola, no sent aplicable per tant el Decret en relació a la cessació de pagaments i fallides, del 4 d’octubre de 1969.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.