Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb els ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals d’informació financera i a la deducció de la quota de tributació per noves inversions.

Número de consulta CV0115-2018
Data d’emissió 04/06/2018
Normativa Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ASSUMPTE

Impost sobre societats.- Tributació de les implicacions tributàries derivades del tractament dels càrrecs i abonaments a reserves derivats de la primera aplicació de les normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE), que han estat alhora adoptades per Andorra (NIIF-Andorra), en la base de tributació de l’Impost sobre Societats de la consultant del període impositiu 2017.

El Sr. X, actuant en nom i representació de la societat consultant, compareix i com millor procedeixi en Dret;

MANIFESTA
LesLleis.com

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 del Decret Legislatiu del 7-02-2018 de publicació del Text Refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari (d’ara en endavant, TRLBOT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària previstos en l’article 25.1.b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs (d’ara en endavant, RAT).

Per tant, es sol·licita el criteri d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats.

1. ANTECEDENTS
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.