Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Número de consulta CV0087-2017
Data d’emissió 15/05/2017
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/20214 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, el consultant, en representació de la mercantil A, amb número de registre tributari X, formula la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual seran aplicables en les declaracions de l’Impost sobre Societats a presentar amb posterioritat a la recepció de la resposta a la present Consulta.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present Consulta, la consultant no té coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de la Consulta plantejada.

Antecedents:

Actualment, la societat A té per objecte la tinença d’accions i/o participacions en societats mercantils estrangeres, per compte propi, restant excloses les activitats pròpies del sistema financer.

En el marc de la seva activitat, la societat A realitza inversions en societats i fons de private equity no andorrans. De forma periòdica rep un informe de l’entitat gestora del fons en el qual es detalla el valor de la participació de la consultant en el fons, les aportacions realitzades i les distribucions obtingudes. A títol d’exemple, s’adjunten les característiques d’una de les societats a través de la qual la consultant efectua les seves inversions.

Normativa aplicable:

L’article 38 de la Llei de l’Impost sobre Societats estableix el següent:

“1. Els obligats tributaris que tinguin la forma de societat anònima o limitada i que tinguin per objecte exclusiu la gestió i la tinença de participacions en societat estrangeres poden sol·licitar l’aplicació d’aquest règim especial.

2. Els valors o les participacions representatius de la participació en el capital de l’entitat de tinença de valor estrangers han de ser nominatius.

3. Les societats que s’acullin a aquest règim obtenen una exempció en la base de tributació dels dividends que percebin de les participacions en altres societats i dels resultats que obtinguin de la seva transmissió.

En aquest sentit, la societat ha d’identificar en la memòria dels seus comptes anyals el detall de la cartera que té, i ha d’identificar les participacions en les societats que tingui o hagi mantingut en l’exercici, el seu valor patrimonial i els dividends o les reserves que percebi en l’exercici.

4. Els beneficis distribuïts amb càrrec a les rendes exemptes estan exempts de l’impost de societats del soci quan es tracti d’una societat andorrana.

5. Les societats de tinença de participacions en societats estrangeres han de presentar una declaració de l’impost, encara que no s’hagi de satisfer cap deute tributari.”

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.