Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.

Número de consulta CV0210-2021
Data d’emissió 09/09/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta: 

Consulta fiscal en referència a la deducció per noves inversions en l’Impost sobre Societats

Normativa: 

Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (en endavant, TRLIS).

1. MANIFESTACIONS PRÈVIES

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, desenvolupats a l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs, manifestem expressament que en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejats en al consulta.

Per tant, es sol·licita el criteri vinculant d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referents a la inversió plantejada en la present consulta per als períodes 2020 i següents.

2. DESCRIPCIÓ DELS FETS

La societat X (d’ara endavant i indistintament, la Societat o la consultant) va ésser constituïda, mitjançant escriptura pública i es troba degudament inscrita en el registre de societats del Govern d’Andorra.

La Societat va dur a terme una revisió exhaustiva dels seus sistemes i processos informàtics, amb l’objectiu de detectar ineficiències o àrees de millora en l’àmbit informàtic, tant a nivell individual com a nivell de Grup (integrant les seves filials) en tant que societat matriu del mateix.

Fruït de l’esmentada revisió, la Societat va detectar diferents àmbits desfasats, obsolets o que requerien l’adopció de mesures urgents en l’àmbit informàtic, el més importants dels quals es detallen a continuació:

- Obsolescència del CORE bancari.
- Necessitat de potenciar l’organització de la Societat i de les seves filials.
- Adaptació al nou entorn normatiu amb client i MiFiD, d’obligat compliment per les entitats financeres.
- Necessitat d’adaptació a noves polítiques d’IT.
- Potenciar la seguretat informàtica en el back up d’operacions.

Com a conseqüència de les conclusions assolides en l’esmentat anàlisi intern dut a terme per la Societat, aquesta va iniciar un pla de transformació tecnològica, operativa i organitzativa de la pròpia Societat, així com de les seves filials. Aquest pla, amb inversions tant en actius intangibles (la seva majoria) com en actius tangibles, per la seva importància operativa, això com per la seva complexitat i cost, es va configurar com un projecte d’inversió perfectament diferenciat des de la seva aprovació i inici. En endavant, ens referirem a l’esmentat projecte com “Projecte X”.

Atenent a l’anterior, el “Projecte X” representa un canvi integral de la informàtica del grup financer encapçalat per la Societat i és la base que ha fonamentat la seva transformació operativa i organitzativa, dotant-lo de noves solucions informàtiques que el permeten cobrir totes les seves necessitats funcionals i operatives.

El “Projecte X” es configura com una inversió global duta a terme a Andorra

En el mateix moment temporal en què la Societat va dur a terme la revisió exhaustiva dels seus sistemes i processos informàtics, les resta de societats filials integrants del Grup encapçalat per la Societat va procedir a dur a terme el mateix exercici. En aquest sentit, les diferents societats filials van detectar una sèrie de deficiències i potencials àrees de millora en l’àmbit tecnològic, en molts casos de característiques i/o naturalesa similar, de manera que es va acordar abordar aquest procés de transformació tecnològica de forma conjunta, amb la finalitat d’optimitzar els costos del seu desenvolupament i d’aprofitar sinèrgies i economies d’escala exclusivament existents en cas de procedir a aquesta execució del “Projecte X” de forma global.

Tal i com ja s’ha fet esment, la Societat és a matriu d’un Grup internacional, integrat per diferents societats filials participades majoritàriament per la consultant. Per aquest motiu, es va acordar que degut a la major capacitat de gestió i de recursos de la Societat, fos aquesta qui liderés el “Projecte X”, sent la consultant qui afrontés la corresponent inversió a nivell global i qui mantingués la propietat intel·lectual de la totalitat del Projecte, centralitzant a partir d’aquell moment la prestació de serveis tecnològics associats al “Projecte X”, tant per si mateixa com per les seves filials.

Aquesta decisió va ser presa per totes les societats del grup encapçalat per la Societat amb caràcter previ al seu inici. Posteriorment, s’han formalitzat els corresponents acords societaris de transformació tecnològica global.

Utilització i explotació del “Projecte X”

Atenent a l’anterior, la Societat ha estat i serà qui s’encarregarà de contractar amb els diferents proveïdors i dirigir el desenvolupament del “Projecte X”, tant en allò referent a qüestions i utilitats aplicables a nivell del Grup, com d’aquelles específiques per a cadascuna de les filials.

Conseqüència de l’anterior, la Societat disposa d’una nova línia de negoci, consistent en la prestació de serveis informàtics i tecnològics al Grup de la qual és la societat dominant. En aquest sentit, i per tal de formalitzar aquesta relació entre la Societat i les seves filials, es va procedir a documentar la prestació de serveis tecnològics entre la Societat i les seves filials, mitjançant un contracte privat en el què es determina la corresponent remuneració per aquests serveis, que seran objecte de facturació i d’integració en la base de tributació de l’Impost sobre Societats de la consultant. Addicionalment, la Societat va elaborar una memòria en la que es defineix a l’avança la metodologia de facturació dels serveis prestats, alhora que elabora també informes periòdics de facturació, en base al contingut dels contractes formalitzats amb les filials.
LesLleis.com

Definició i execució del “Projecte X”

L’execució del “Projecte X” s’ha dut a terme mitjançant 12 línies d’actuació o subprojectes, amb l’abast que es detalla a continuació:

- Línia d’actuació 1 – Implementació del nou CORE Bancari, procedint a la migració de l’antic CORE Bancari al nou.

El CORE bancari de les entitats financeres, en tant que eina imprescindible per al desenvolupament de la seva activitat, es configura com una inversió capital en totes les societats dels sector financer.

El funcionament d’aquest tipologia d’eines gira al voltant de llicències informàtiques, generalment concedides de forma indefinida o a llarg termini. En aquest sentit, la llicència mantinguda fins al moment per la Societat (en endavant, l’antic CORE bancari) datava de l’any 1998, havent estat adquirida de forma indefinida però amb una limitació temporal en quant a la seva vigència, quedant la mateixa condicionada al cessament de la prestació d’assistència tècnica per part del proveïdor de l’esmentada llicència.

Concretament, en virtut del contracte d’adquisició de l’antic CORE bancari, el manteniment de la llicència es veia limitat per un període de dos anys des del cessament de la prestació d’assistència tècnica per part del proveïdor de l’esmentada llicència. En aquest sentit, davant la proximitat de l’esmentat cessament en la prestació d’assistència tècnica, el proveïdor de l’esmentada llicència es va posar en contacte amb la Societat als efectes que procedís al canvi de l’antic CORE bancari.

A partir de la recepció de l’esmentada comunicació, la Societat va analitzar els diferents proveïdors d’aquesta tipologia d’actius intangibles i va procedir a adquirir una nova llicència al mateix proveïdor, per tal de reduir els costos i riscos associats a la migració de l’antic CORE bancari al nou.

Aquesta nova llicència es configura com una eina d’aplicació a llarg termini de forma uniforme per a tot el grup encapçalat per la Societat, qüestió que fins al moment no succeïa ja que cadascuna de les filials disposava del seu propi CORE Bancari, amb llicències contractades amb diferents proveïdors.

Si bé la llicència, per les seves característiques, utilitats i abast en quant a societats a qui resulta d’aplicació es configura com un actiu intangible nou, formalment es va reflectir en un contracte “d’upgrade”, al contractar-se amb el mateix proveïdor de l’antic CORE bancari.

- Línia d’actuació 2 – Implementació d’una nova eina informàtica amb la finalitat, entre d’altres coses, de donar compliment normatiu en l’àmbit “Compliance”.

La principal eina resultant d’aquesta línia d’actuació consisteix en una plataforma informàtica altament competitiva, amb les següents funcionalitats principals:

▢ Funcionalitats relatives a la prevenció del blanqueig de capitals.

▢ Funcionalitats en matèria de KYC.

▢ Funcionalitats en matèria de monitorització de clients.

▢ Funcionalitats en matèria de monitorització de transaccions.

Aquesta nova plataforma substitueix una eina desenvolupada internament per la Societat i utilitzada durant un període de 9 anys. En aquest sentit, alhora que la nova plataforma millora significativament funcionalitats existents en aquesta eina prèvia, la nova plataforma incorpora noves funcionalitats, de gran importància en l’àmbit de compliment normatiu i inexistents fins al moment. Aquest fet queda reflectit en una anàlisis tècnic del “Projecte X” elaborat per un tercer expert independent aliè a la Societat, tal i com s‘explicarà amb més detall en punts posteriors d’aquesta consulta.

- Línia d’actuació 3 – Implementació de noves infraestructures

L’execució del “Projecte X” comporta un necessari canvi de la infraestructura informàtica del Grup, materialitzada en l’adquisició de nous elements de hardware, amb implementació física de les inversions a Andorra.

Aquesta línia d’actuació ha comportat la creació de dues ubicacions físiques, ambdues localitzades al Principat d’Andorra, en quines s’han instal·lat els nous equipaments tangibles destinats a donar serveis a tot el Grup financer encapçalat per la Societat.

L’execució d’aquesta línia d’actuació ha comportat les següents actuacions per part de la Societat:

▢ Estudi i anàlisis dels requeriments necessaris per a l’elecció de les diferents arquitectures tecnològiques, contemplant tant el hardware com les llicències necessàries per al seu funcionament.
▢ Adquisició dels nous elements físics i llicències.
▢ Instal·lació física dels nous elements en les diferents ubicacions previstes, dins del Principat d’Andorra.
▢ Configuració bàsica per a la posada en funcionament dels elements.
▢ Generació d’entorns i parametritzacions segons les necessitats aplicatives.
▢ Migració i desplegament dels actius.

- Línia d’actuació 4 – Implementació per primera vegada d’un metodologia de testeig i creació d’una oficina de testeig de procediments, amb la corresponent estructura d’eines informàtiques creades per al seu funcionament.

Per tal de garantir la qualitat d’un nou software així com de les dades, s’ha definit una nova metodologia orientada a l’automatització i reutilització de proves, programes de control i inventari de controls anteriors.

En aquest sentit, les principals tasques que integren aquesta línia d’actuació es resumeixen a continuació:

▢ Definir una estratègia de proves: aquesta tasca inclou la implantació d’un mecanisme de treball per a qualsevol projecte que es dugui a terme en el grup encapçalat per la Societat, generant la corresponent documentació en la que es reflecteixin dits mecanismes.
▢ Creació d’una oficina pròpia de qualitat: aquesta oficina governarà els procediments de prova en la posada en funcionament de qualsevol dels projectes analitzats.
▢ Definició de la metodologia de treball: establiment de les proves a realitzar, així com els encarregats i les eines per dur-les a terme, la seva ubicació física i calendari, etc.
▢ Preparació i execució de casos de prova: les execucions de les proves es duen a terme de manera que garanteixen la detecció dels diferents defectes de software, prèviament categoritzats i amb indicadors definits, classificant-los per grau de severitat i prioritat de resolució.
▢ Certificació del software.
▢ Definició i documentació dels protocols d’acceptació o rebuig en funció dels resultats de les proves dutes a terme per l’oficina de Testeig.

En relació amb aquesta línia d’actuació, convé posar de manifest que part de la inversió materialitzada en la seva creació correspon al propi testeig del nou CORE Bancari (línia d’actuació 1).

Finalment, convé posar de manifest que no existia en seu de la Societat ni del Grup encapçalat per la mateixa cap Departament o oficina de testeig de procediments ni eines informàtiques de naturalesa similar. Aquest fet queda reflectit en un anàlisi tècnic del “Projecte X” elaborat per un tercer expert independent aliè a la Societat.

- Línia d’actuació 5 – Implementació d’un nou sistema de ciberseguretat centralitzat dins del Grup encapçalat per la Societat, composat per diferents eines i aplicacions, que permeten la monitorització i control de les diferents operacions en tot moment.

La implementació del pla de ciberseguretat previst en aquesta línia d’actuació ha comportat la inversió en noves eines i aplicacions basades en les següents iniciatives:

▢ Documentació i inventari d’entorns tecnològics i fluxos de targetes bancàries.
▢ Protecció de dispositius i fugues d’informació.
▢ Monitorització constant.
▢ Autentificació d’usuaris i accés a la xarxa.
▢ Seguretat física.
▢ Detecció i protecció de vulnerabilitats.

Fins a l’execució del “Projecte X” la Societat no disposava d’una direcció específica en matèria de ciberseguretat. En aquest sentit, si bé la Societat ja disposava d’eines en matèria de seguretat informàtica, aquestes quedaven limitades al propi àmbit de les actuacions d’aquesta.

Amb la implementació d’aquest nou ecosistema de ciberseguretat, s’incrementen de forma molt significativa les utilitats de les noves eines informàtiques respecte de les disposades fins aquell moment, alhora que permet disposar d’una tecnologia i d’uns procediments i polítiques de gestió de riscos específiques centralitzats a nivell de Grup. Aquest fet, de la mateixa forma que succeeix en altres línies d’actuació, queda reflectit en un anàlisi tècnic del “Projecte X” elaborat per un tercer expert independent aliè a la Societat.

- Línia d’actuació 6 – La implantació del nou CORE Bancari va comportar l’absoluta obsolescència i inutilitat de part dels satèl·lits del CORE Bancari antic, al no ser compatibles amb el nou CORE Bancari. En aquest sentit, els satèl·lits es configuren com desenvolupaments intangibles específics que permeten extreure determinades funcionalitats no ofertes de forma automàtica pel CORE Bancari però directament associades a la informació i dades contingudes per aquest.

En conseqüència, fruït de la implantació del nou CORE Bancari va ser necessari procedir al desenvolupament de tots aquells satèl·lits que permeten que estiguin en funcionament totes les funcionalitats específiques requerides, tant per motius operatius com normatius (per exemple, reportings a autoritats financeres i tributàries, comunicació d’informació, etc.).

Si bé el contingut i les funcionalitats d’aquest satèl·lits han estat creats per primera vegada, alguna d’aquestes funcionalitats específiques vehiculitzades a través de satèl·lits del CORE Bancari ja existien amb el CORE Bancari antic. No obstant, la implantació del nou CORE Bancari va comportar l’absoluta obsolescència i inutilitat dels satèl·lits del CORE Bancari antic, al no ser compatibles amb el nou CORE Bancari, motiu pel qual van haver de ser desenvolupats de nou.

Per tant, la implementació dels nous satèl·lits ha comportat el desenvolupament de dues tipologies d’eines i/o plataformes:

▢ Nous satèl·lits amb noves funcionalitats i amb funcionalitats que ja existien amb els satèl·lits del CORE Bancari antic però que havien quedat totalment obsolets i sense sap utilitat al no ser compatibles amb el nou CORE Bancari, motiu pel qual van haver de ser desenvolupats de nou.

▢ Nous satèl·lits amb funcionalitats totalment noves i inexistents fins al moment que permetent treure el màxim rendiment al nou CORE Bancari.

- Línia d’actuació 7 – Creació d’una nova plataforma de tresoreria mitjançant la implementació d’un nou software, que substitueix l’eina utilitzada fins al moment, incrementant de forma exponencial les seves utilitats i funcionalitats.
LesLleis.com

Aquest aplicatiu, un dels més avançats actualment a nivell mundial, és crític ja que permet la gestió de la cartera de la Societat i la seva posició en relació al risc de mercat, així com la gestió de la tresoreria, el control de riscos i la comptabilitat.

- Línia d’actuació 8 – Implementació d’una nova plataforma de mercats que permeti integrar l’operativa i operar en el mercat de forma directa. Fins al moment, la Societat no disposava d’una eina específica per a dur a terme aquestes funcionalitats, fet que queda reflectit en l’anàlisi tècnic del “Projecte X” elaborat per un tercer expert independent.

Aquesta eina es defineix com una plataforma online de trading mitjançant la qual s’unifica el trading per als agents i brokers de la Societat i de la resta del Grup financer encapçalat per la Societat, a l’hora que l’integra en un mateix portfolio.

- Línia d’actuació 9 – Implementació d’un nou ecosistema de gestió documental (Digitalització empresarial, Gestor Documental, Firma Digital, Generació de documents i comunicació amb Clients).

Aquesta línia d’actuació, que contempla la definició i la implementació de l’ecosistema de gestió documental de la Societat, persegueix els següents objectius:

▢ Correcte compliment normatiu
▢ Reducció de costos operatius
▢ Millora de l’experiència dels usuaris
▢ Agilitat en la presa de decisions

El gestor documental implementat per la Societat en el marc del “Projecte X” és considerat com un dels productes actualment disponibles més complerts a nivell d’execució, permetent que totes les eines estiguin disponibles per als usuaris de la Societat a través dels frontals web.

Aquest conjunt de noves eines, aplicatius i utilitats, tals com entre d’altres la digitalització empresarial, gestors documentals, mecanismes i eines per garantir la firma digital de documents i la generació de documents i de comunicacions telemàtiques amb els seus clients, ha permès a la Societat garantir el correcte compliment normatiu, alhora que ha comportat una reducció de costos operatius, una millora de l’experiència dels usuaris i una major agilitat en la presa de decisions, permetent que totes les eines estiguin disponibles per als usuaris de la Societat a través dels frontals web.

L’eina prèviament utilitzada per la Societat per a donar compliment a algunes (una part significativament inferior) d’aquestes utilitats que tenia una antiguitat de 14 anys. En conseqüència l’agrupació tècnic/funcional d’aquestes noves aplicacions estructurals, incorpora gran quantitat de noves funcionalitat no ofertes per l’eina anterior, qüestió que ha estat validada en l’anàlisi tècnic del “Projecte X” elaborat per un tercer expert independent.

- Línia d’actuació 10 – Implementació de les noves aplicacions específiques de homebanking i APP per als clients del Grup, juntament amb l’arquitectura multicanal i de seguretat necessàries per al seu correcte funcionament.

La gran quantitat de noves eines implantades arran de l’execució del “Projecte X” ha fet necessària la creació d’un conjunt de noves aplicacions específiques de homebanking i APP’ s per als clients del Grup encapçalat per la Societat, juntament amb l’arquitectura multicanal i de seguretat necessàries per al seu correcte funcionament.

Si bé la Societat ja disposava d’eines destinades a aquesta finalitat, val a dir que per les característiques i funcionalitats de les mateixes, estretament lligades a les funcionalitats de la resta de nous actiu resultants del “Projecte X”, en cap cas dites eines podien ser utilitzades en el nou entorn tecnològic derivat de dit projecte.

- Línia d’actuació 11 – Implementació d’una nova metodologia en el camp de les tecnologies de la informació, que inclou la implementació dels nous processos i eines.

Aquesta línia d’actuació, inexistent fins al moment, descriu un conjunt de millors pràctiques i recomanacions per a l’administració de serveis de tecnologia de la informació, amb un enfocament d’administració de processos. En aquest sentit, la Societat ha implementat una sèrie de noves eines informàtiques per a poder gestionar les demandes dels usuaris dels serveis informàtics oferts per la Societat, englobant-les en incidències, peticions, etc. permetent la monitorització dels sistemes existents.

En aquesta línia d’actuació, addicionalment al propi disseny i definició de processos, s’ha procedit a la implementació de les utilitats necessàries per al funcionament d’aquesta eina de suport a la gestió de processos.

Amb caràcter previ al “Projecte X”, la Societat no disposava de cap eina de suport a la gestió de processos, tal i com ha quedat acreditat en l’anàlisi tècnic del “Projecte X” elaborat per un tercer expert independent.

- Línia d’actuació 12 – Implantació de la nova eina middleware amb finalitat d’integrar específicament les diferents noves eines i aplicacions de l’ecosistema tecnològic i informàtic del Grup.

Per a poder integrar les eines i processos definits en les línies d’actuació anteriors (1 a 11) la Societat ha creat un sistema d’interconnexió i arquitectura única que permet la perfecta vinculació entre aquestes. En aquest sentit, aquesta eina es configura com una gran novetat en el sí del funcionament tecnològic de la Societat i del Grup encapçalat per aquesta, ja que fins al moment la gran majoria d’utilitats i eines utilitzades per la consultant derivaven d’una mateixa font, això és, l’antic CORE Bancari.

Per al seu desenvolupament es va procedir a l’estudi i anàlisi dels requeriments necessaris per a l’elecció de les diferents arquitectures tècniques, procedint a adquirir les llicències necessàries per a procedir a la seva execució a l’adquisició, configuració, instal·lació i posada en marxa dels elements físics necessaris, instal·lats en les ubicacions que la Societat disposa a Andorra.

Amb anterioritat a la creació d’aquest bus d’integració no existia cap eina o plataforma que dugués a terme funcions similars en el Grup encapçalat per la Societat.

Relació contractual amb proveïdors

El desenvolupament del “Projecte X” ha requerit la participació d’un nombre elevat de proveïdors tercers, no vinculats amb la Societat ni amb les seves filials. En aquest sentit, en funció del grau de participació dels principals proveïdors tercers, la relació contractual amb els mateixos s’ha articulat de diferents maneres, d’acord amb el següent detall:

- Proveïdors amb propostes de serveis específiques: la majoria de proveïdors involucrats en el “Projecte X” van elaborar pressupostos independents i puntuals per a cadascuna de les diferents col·laboracions en el “Projecte X”. En aquests pressupostos es delimita l’abast de la seva col·laboració de forma específica, podent identificar i associar el serveis descrits amb una línia d’actuació específica.

- Proveïdors amb contractes marc: amb la finalitat de simplificar la relació contractual, alguns dels proveïdors amb una col·laboració transversal en el “Projecte X” van elaborar un contracte marc, identificant la seva col·laboració en el global del “Projecte X”, sense elaborar un pressupost independent per tasca o per línia d’actuació, si bé descrivint l’abast de la seva col·laboració de forma detallada i susceptible de ser identificada o inclosa en el “Projecte X”.

En aquesta tipologia de situacions i amb la finalitat de poder documentar de forma diligent la posterior facturació per la prestació de serveis tecnològics intragrup, la Societat ha sol·licitat i obtingut d’aquests proveïdors un certificat acreditatiu de la distribució dels diferents imports facturats per línia d’actuació, bé a la finalització de la seva col·laboració, bé a tancament de cada exercici natural en d’altres ocasions.


Finalment resulta important destacar que la importància, tant tècnica com econòmica, del “Projecte X”, va portar a que la majoria dels proveïdors estrangers de la Societat optessin per bé desplaçar personal propi al Principat d’Andorra durant llargs períodes de temps, bé per constituir societats amb residència fiscal al Principat durant de la seva prestació de serveis en el marc de l’esmentat projecte.

Vida útil del “Projecte X”

El “Projecte X” es configura com una inversió a mantenir a llarg termini, de forma indefinida, pel Grup encapçalat per la Societat. En aquest sentit, ateses les especificacions tècniques de gran part de les inversions efectuades, una important quantitat de l’immobilitzat resultant del projecte té una vida útil superior als límits establerts a les taules fiscals.

En conseqüència, la Societat té la intenció d’amortitzar comptablement els actius derivats del “Projecte X” en funció de la vida útil que estima que tindran els mateixos, no coincidint en algunes ocasions amb els coeficients previstos a l’Annex I del TRLIS.

Als efectes de documentar aquesta qüestió, amb caràcter previ a l’inici de l’amortització dels actius integrants dels “Projectes X”, la Societat va encarregar a una consultora de reconegut prestigi internacional, la realització d’un informe tècnic pronunciant-se, entre d’altres coses, sobre la vida útils dels anteriorment esmentats actius, tangibles i intangibles, fruït del “Projecte X”. En dit informe tècnic es conclou que el rang de vida útil mínim dels actius serà d’entre cinc anys i quinze anys (en funció dels actius resultants de cada línia d’actuació).

Consultes planejades

Atenent als antecedents exposats, la societat presenta la següent consulta davant aquesta Administració, relativa als aspectes que es detallen a continuació:

• En relació amb la deducció per noves inversions i aquella part del “Projecte X” emprada per la Societat en el desenvolupament de la seva activitat financera habitual a Andorra:

a. Confirmació de que la inversió duta a terme en la línia d’actuació 1 (CORE Bancari) compleix amb els requisits previstos a la normativa reguladora de l’IS i, que per tant, resulta d’aplicació la deducció per noves inversions a les inversions materialitzades.

b. Confirmació de que la inversió duta a terme en la línia d’actuació 2 (Eina informàtica de compliment normatiu en l’àmbit “Compliance”) compleix amb els requisits previstos a la normativa reguladora de l’IS i que, per tant, resulta d’aplicació la deducció per noves inversions a les inversions materialitzades.
LesLleis.com

c. Confirmació de que la inversió duta a terme en la línia d’actuació 3 (Implementació de noves infraestructures) compleix amb els requisits previstos a la normativa reguladora de l’IS i que, per tant, resulta d’aplicació la deducció per noves inversions a les inversions materialitzades.

d. Confirmació de que la inversió duta a terme en la línia d’actuació 4 (Metodologia de testeig del “Projecte X” i creació d’una oficina de testeig de procediments) compleix amb els requisits previstos a la normativa reguladora de l’IS i que, per tant, resulta d’aplicació la deducció per noves inversions a les inversions materialitzades.

e. Confirmació de que la inversió duta a terme en la línia 5 (Sistema de ciberseguretat centralitzat intragrup) compleix amb els requisits previstos a la normativa reguladora de l’IS i que, per tant, resulta d’aplicació la deducció per noves inversions a les inversions materialitzades.

f. Confirmació de que la inversió duta a terme en la línia d’actuació 6 (Satèl·lits) compleix amb els requisits previstos a la normativa reguladora de l’IS i que, per tant, resulta d’aplicació la deducció per noves inversions a les inversions materialitzades.

g. Confirmació de que la inversió duta a terme en la línia d’actuació 7 (Plataforma de tresoreria) compleix amb els requisits previstos a la normativa reguladora de l’IS i que, per tant, resulta d’aplicació la deducció per noves inversions a les noves inversions materialitzades.

h. Confirmació de que la inversió duta a terme en la línia d’actuació 8 (Plataforma de mercats) compleix amb els requisits previstos a la normativa reguladora de l’IS i que, per tant, resulta d’aplicació la deducció per noves inversions a les inversions materialitzades.

i. Confirmació de que la inversió duta a terme en la línia d’actuació 9 (Ecosistema de gestió documental) compleix amb els requisits previstos a la normativa reguladora de l’IS i que, per tant, resulta d’aplicació la deducció per noves inversions materialitzades.

j. Confirmació de que la inversió duta a terme en la línia d’actuació 10 (Homebanking) compleix amb els requisits previstos a la normativa reguladora de l’IS i que, per tant, resulta d’aplicació la deducció per noves inversions a les inversions materialitzades.

k. Confirmació de que la inversió duta a terme en la línia d’actuació 11 (Metodologia en el camp de les tecnologies de la informació) compleix amb els requisits previstos a la normativa reguladora de l’IS, i que per tant, resulta d’aplicació la deducció per noves inversions a les inversions materialitzades.

l. Confirmació de que la inversió duta a terme en la línia d’actuació 12 (Middleware) compleix amb els requisits previstos a la normativa reguladora de l’IS i que, per tant, resulta d’aplicació la deducció per noves inversions a les inversions materialitzades.

• En relació amb la deducció per noves inversions i l’abast del “Projecte X” com a nova línia de negoci:

a. Confirmació que als actius resultants de la inversió en el “Projecte X” destinats a donar servei a les filials de la Societat els hi resulta d’aplicació la deducció per noves inversions.

• En relació amb l’amortització dels actiu resultants del “Projecte X”:

a. Confirmació que el criteri segui per la Societat a l’hora d’amortitzar els actius resultants del projecte compleixen amb els requisits previstos en la normativa reguladora de l’IS per a ser considerades fiscalment deduïbles.

3. INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA

3.1. APLICACIÓ DE LA DEDUCCIÓ PER NOVES INVERSIONS




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.