Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0145-2019
Data d’emissió 20/02/2019
Normativa · Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El Sr. X, actuant en nom i representació de la companyia mercantil A,

MANIFESTA:

Que mitjançant el present escrit i amb base en el què disposa l’article 65 del Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari,

Sol·licita:

Que per part d’aquest Departament es resolgui la consulta tributària que es formula de conformitat amb els següents antecedents:
LesLleis.com

I.- La societat mercantil A fou constituïda mitjançant escriptura pública.

II.-La societat A, entre d’altres actius, és propietària (única fundadora i representant) de la totalitat del capital social de la companyia mercantil B, constituïda mitjançant escriptura pública.

III.-La societat B. té com a únic actiu la totalitat del capital social de la companyia mercantil C, constituïda mitjançant escriptura pública.

Els actius d’aquesta societat són un hotel, és a dir, l’immoble (i places d’aparcament) i béns mobles necessaris per la seva explotació, així com una unitat immobiliària.

IV.- Atès doncs que la funció de la societat B és únicament la de tinença de la totalitat de les accions de la societat C (que n’és l’única actiu), i que la societat B és propietat íntegrament de la societat A i a la vista del què disposa a la vigent legislació tributària, i de forma especial pel què es regula al Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, es formula la present consulta.

El consultant, segons requeriment del Departament de Tributs i de Fronteres, amplia la informació relacionada amb la qüestió plantejada i exposa que:

1. Es manifesta de forma expressa que en el moment de presentar la consulta, com tampoc en aquest moment, s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui, plantejat a la consulta.

2. El període en què es faria per absorció, ateses les dates actuals, seria l’exercici 2019.

3. S’adjunta còpia de l’escriptura acreditativa de la representació de la societat consultant.

QÜESTIÓ PLANTEJADA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.