LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0145-2019
Data d’emissió 20/02/2019
Normativa · Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El Sr. X, actuant en nom i representació de la companyia mercantil A,

MANIFESTA:

Que mitjançant el present escrit i amb base en el què disposa l’article 65 del Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari,

Sol·licita:

Que per part d’aquest Departament es resolgui la consulta tributària que es formula de conformitat amb els següents antecedents:
LesLleis.com

I.- La societat mercantil A fou constituïda mitjançant escriptura pública.

II.-La societat A, entre d’altres actius, és propietària (única fundadora i representant) de la totalitat del capital social de la companyia mercantil B, constituïda mitjançant escriptura pública.

III.-La societat B. té com a únic actiu la totalitat del capital social de la companyia mercantil C, constituïda mitjançant escriptura pública.

Els actius d’aquesta societat són un hotel, és a dir, l’immoble (i places d’aparcament) i béns mobles necessaris per la seva explotació, així com una unitat immobiliària.

IV.- Atès doncs que la funció de la societat B és únicament la de tinença de la totalitat de les accions de la societat C (que n’és l’única actiu), i que la societat B és propietat íntegrament de la societat A i a la vista del què disposa a la vigent legislació tributària, i de forma especial pel què es regula al Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, es formula la present consulta.

El consultant, segons requeriment del Departament de Tributs i de Fronteres, amplia la informació relacionada amb la qüestió plantejada i exposa que:

1. Es manifesta de forma expressa que en el moment de presentar la consulta, com tampoc en aquest moment, s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui, plantejat a la consulta.

2. El període en què es faria per absorció, ateses les dates actuals, seria l’exercici 2019.

3. S’adjunta còpia de l’escriptura acreditativa de la representació de la societat consultant.

QÜESTIÓ PLANTEJADA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.