Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb el percentatge de despeses deduïbles per determinar la base de tributació mitjançant el Règim especial de determinació objectiva per les entitats que tenen com objecte social la compra venda de base de dades.

Número de consulta CV0008-2015
Data d’emissió 29/06/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Que amb data 20 de febrer de 2015 presento davant d'aquest departament de Tributs i Fronteres escrit en el que es sol·licitava mitjançant consulta tributaria si la compra venta de dades pot contemplar-se com activitat estrictament comercial amb el fi d'aplicar el règim especial de determinació objectiva de la base de tributació de l’impost sobre societats en relació de l'activitat mencionada.

Primer. Que segons estableix la Llei 95/2010 de 29 de desembre en el seu article 24 bis “Règim especial de determinació objectiva de la base de tributació” en el seu punt 7.a) “Quan es tracti d'activitats estrictament comercials, les despeses deduïbles es quantifiquen en el 80 per cent de la xifra d'ingressos”.
LesLleis.com

Segon: Que la citada companyia es dedica a la compravenda de base de dades.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Si la compravenda de base de dades pot contemplar-se com activitat estrictament comercial tal i com estableix el punt 7.a de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, en el seu article 24 bis “Règim especial de determinació objectiva de la base de tributació” podent quantificar-se les despeses deduïbles en el 80% de la xifra de ingressos.

Resposta

La Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, en l’article 24 bis, punt 7 a, estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.