Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Número de consulta CV0086-2017
Data d’emissió 03/05/2017
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Per la present, el sotasignat, el Sr. A actuant com a administrador únic i en nom i representació de la societat X formula la següent consulta tributària escrita en virtut del que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari:

1. Antecedents

La societat X inscrita al registre de societats té per objecte social exclusiu la gestió i la tinença de participacions en societats estrangeres. Aquesta societat té un capital social de 3.000€ repartit en 300 participacions socials amb un soci únic: el Sr. A.

El Sr. A és titular d’accions nominatives de vàries societats que cotitzen en borsa.
LesLleis.com

El Sr. A vol aportar, en les properes setmanes, les esmentades accions a la societat X amb la voluntat que aquesta darrera és pugui acollir al règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres contemplat a l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats:

Article 38 Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres

1. Els obligats tributaris que tinguin la forma de societat anònima o limitada i que tinguin per objecte exclusiu la gestió i la tinença de participacions en societats estrangeres poden sol·licitar l’aplicació d’aquest règim especial.

2. Els valors o les participacions representatius de la participació en el capital de l’entitat de tinença de valors estrangers han de ser nominatius.

3. Les societats que s’acullin a aquest règim obtenen una exempció en la base de tributació dels dividends que percebin de les participacions en altres societats i dels resultats que obtinguin de la seva transmissió. En aquest sentit la societat ha d’identificar en la memòria dels seus comptes anyals el detall de la cartera que té, i ha d’identificar les participacions en les societats que tingui o hagi mantingut en l’exercici, el seu valor patrimonial i els dividends o les reserves que percebi en l’exercici.

4. Els beneficis distribuïts amb càrrec a les rendes exemptes estan exempts de l’impost de societats del soci quan es tracti d’una societat andorrana.

5. Les societats de tinença de participacions en societats estrangeres han de presentar una declaració de l’impost, encara que no s’hagi de satisfer cap deute tributari.”


QÜESTIÓ PLANTEJADA

2. Objecte de la consulta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.