Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb els ajustaments fiscals que es puguin derivar de la primera aplicació de les normes internacionals d’informació financera.

Número de consulta CV0138-2018
Data d’emissió 16/11/2018
Normativa Decret legislatiu de l'1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

ASSUMPTE

Impost sobre Societat.- Tributació de les implicacions tributàries derivades del tractament dels càrrecs i abonaments a reserves derivats de la primera aplicació de les normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE), que han estat alhora adoptades per Andorra (NIIF-Andorra), en la base de tributació de l’Impost sobre Societats del període impositiu 2017.

El Sr. X actuant en nom i representació de la Societat consultant compareix i com millor procedeixi en Dret;

MANIFESTA

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 del Decret Legislatiu del 7-02-2018 de publicació del Text Refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari (d’ara en endavant, TRLBOT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària previstos en l’article 25.1.b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs (d’ara en endavant, RAT).

Per tant, es sol·licita el criteri d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats.

1. ANTECEDENTS

1.1. Amb data 28 de desembre del 2016, es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (d’ara en endavant, BOPA) el Decret de 22 de desembre del 2016 pel qual s’aprova el marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà de conformitat amb les normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea (d’ara en endavant, NIIF- UE) que han estat alhora adoptades per Andorra (d’ara en endavant, NIIF-Andorra o NIIF indistintament).

1.2. El Decret de 22 de desembre del 2016 deroga el Decret de 19 de gener de 2000, d’aprovació del pla comptable normalitzat pels components operatius del sistema financer i requereix l’elaboració dels comptes anuals individuals i consolidats per als exercicis financers que comencin a partir de l’1 de gener del 2017.

1.3. L’aplicació del Decret de 22 de desembre del 2016 comporta l’aplicació dels principis comptables de les NIIF a totes les partides de balanç prèviament comptabilitzades en aplicació de les normes contingudes al Decret del 19 de gener del 2000, registrant els ajustaments que se’n derivin amb càrrec i abonament a reserves dels estats financers de l’exercici 2017 de les entitats operatives del sistema financer andorrà i dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.

1.4. L’Annex 1 de la NIIF 1, Adopció per primera vegada de les Normes Internacionals d’informació Financera, constitueix el mandat normatiu d’efectuar aquests ajustaments amb càrrecs o abonaments a reserves.

“10. Excepte pel senyalat en els paràgrafs 13 a 19 i en els Apèndixs B a E, una entitat deurà, en el seu estat de situació financera conforme a les NIIF:

(a) reconèixer tots els actius i passius el reconeixement dels quals sigui requerit per les NIIF;
(b) no reconèixer partides com actius o passius si les NIIF no ho permeten;
(c) reclassificar partides reconegudes segons els PGCA anteriors com un tipus d’actiu, passiu o component del patrimoni, però que conforme a les NIIF son un tipus diferent d’actiu, passiu o component del patrimoni; i
(d) aplicar les NIIF per mesurar tots els actius i passius reconeguts.

11. Les polítiques comptables que una entitat utilitzi en el seu estat de situació financera d’obertura conforme a les NIIF, poden diferir de les quals aplicava en la mateixa data conforme als seus PCGA anteriors. Els ajustos resultants sorgeixen de successos i transaccions anteriors a la data de transició a les NIIF. Per tant, una entitat reconeixerà tals ajustos, en la data de transició a les NIIF, directament en els guanys acumulats (o, si fos apropiat, en una altre categoria del patrimoni).”


1.5. L’apèndix D de la NIIF 1, Adopció per primera vegada de les Normes Internacionals d’informació Financera, estableix la següent discrecionalitat en la valoració dels actius fixes:

“Cost atribuït

D5.L’entitat podrà optar en la data de transició a les NIIF, per la valoració d’una partida de propietats, planta i equip pel seu valor raonable, i utilitzar aquest valor raonable com el cost atribuït en aquesta data.”

LesLleis.com

1.6. L’apèndix D de la NIIF 1, Adopció per primera vegada de les Normes Internacionals d’informació Financera, estableix les següents possibilitats en la valoració de les participacions en empreses del grup:

“Inversions en subsidiàries, negocis conjunts i associades

D14. Quan una entitat prepari estats financers separats, la NIC 27 requereix que comptabilitzi les seves inversions en subsidiàries, negocis conjunts i associades d’alguna de les formes següents:
(a) al cost
(b) d’acord amb la NIIF 9, o
(c) utilitzant el mètode de la participació tal como es descriu a la NIC 28.”


1.7. L’apèndix B de la NIIF 3, Combinacions de negocis, estableix la necessitat d’identificar i valorar els actius intangibles que formen part d’una transmissió de venda de negoci.

“Actius intangibles

B31. La adquirent reconeixerà, de forma separada a la plusvàlua, els actius intangibles identificables adquirits en una combinació de negocis. Un actiu intangible és identificable si compleix el criteri de separabilitat o bé el de legalitat contractual.”


1.8. L’aplicació de les regles de registre i valoració de les NIIF per part de la societat ha comportat les necessàries reclassificacions i mesures comptables i la realització de càrrecs i abonaments a reserves degut al nou règim de comptabilització de, entre altres, les següents partides comptables:

- Abonaments contra reserves resultants d’aplicar les NIIF en la valoració i reconeixement d’actius i passius financers, entre d’altres:

 a l’immobilitzat intangible, per efecte de la NIIF 3;

 a l’immobilitzat tangible i a l’immobilitzat financer corresponent a instruments de patrimoni en empreses del grup i associades, per efecte de la NIIF 1.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.