Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.

Número de consulta CV0215-2021
Data d’emissió 10/09/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta Tributària Vinculant – Deducció per noves inversions (Llei 95/2010)

El Sr. X, en nom i representació de la societat andorrana A, d’ara endavant “la consultant”,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposen l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 de seu Reglament de desenvolupament, interessa formular la següent consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en l’operació la naturalesa de la qual s’expressa en l’escrit plantejat a continuació:

ANTECEDENTS

La consultant manifesta expressament que en el moment de presentar l’escrit no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb aquesta consulta.

L’objecte social de la consultant és l’explotació d’una estació de servei de carburant.

L’òrgan d’administració de la societat va decidir realitzar una inversió important a l’estació de servei, consistent en la instal·lació d’una nova façana i d’una nova coberta de l’edifici. L’obra consta de 4 fases:

1. Ampliació i instal·lació d’una nova coberta de l’edifici.

2.  Construcció del nou perfil i estructura de la façana frontal.

3. Instal·lació del nou revestiment de la façana principal i revestiment de la façana posterior.

4. Instal·lació de nous rètols lluminosos.

NORMATIVA I DOCTRINA APLICABLE

- Decret legislatiu del 05 de juny del 2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
- Consulta vinculant CV0005-2015, del 09 de juny de 2015.
- Consulta vinculant CV0105-2018, del 06 de març de 2018.

INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA

1. L’article 44.1.b de la Llei 95/2010 estableix que els obligats tributaris poden minorar de la quota de tributació “el resultat d’aplicar el 5 per cent a l’import de les noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial. Aquests actius s’han de mantenir durant un mínim de cinc anys des del moment en què s’adquireixin”.

En la CV0005-2015, l’Administració tributària recorda que l’objectiu de la deducció per a noves inversions és “potenciar el creixement del teixit empresarial de les empreses andorranes, tal com estableix l’exposició de motius de la mateixa Llei”.

En la CV0105-2018 l’administració tributària presenta la següent interpretació de l’article citat de la Llei:

“[...] Pel que fa a les inversions realitzades en l’immoble que allarguen la vida útil dels actius fixos ja existents i que segons la normativa comptable el seu cost de renovació, ampliació o millora s’ha d’incorporar a l’actiu com a major valor del bé, atès que no es tracta d’adquisicions de nous actius no és aplicable la deducció en qüestió. [...]”.


La interpretació de l’Administració tributària sembla recolzar-se doncs sobre el sentit literal de “noves inversions”, limitat a “adquisicions de nous actius”, per refusar la deducció prevista a la llei de l’impost sobre societats en el cas plantejat a la consulta, considerant que es tracta d’ “inversions [...] que allarguen la vida útil dels actius fixos ja existents i que segons la normativa comptable el seu cost de renovació, ampliació o millora s’ha d’incorporar a l’actiu com a major valor del bé”.

2. En el cas de la present consulta, la consultant entén que les inversions realitzades no poden considerar-se una simple renovació, ampliació o millora d’un actiu fix existent, sinó que representen noves inversions, en el sentit de la interpretació de la CV0105-2018, en tractar-se per una banda d’un canvi estructural de l’immoble que s’ha realitzat afegint de manera sobreposada una nova façana a tot el seu perímetre, mantenint la construcció base preexistent i enderrocant la façana frontal original i parcialment les laterals, que havien cessat de complir les seves funcions com es detalla a continuació, i per altra banda d’elements inexistents anteriorment, com són els rètols lluminosos.

La consultant considera que el canvi estructural introduït en l’edifici obliga a considerar aquesta obra com una nova inversió corresponent a l’adquisició d’un nou actiu fix per substituir les façanes ja amortitzades de l’immoble tot i afegint-hi instal·lacions inexistents anteriorment, com s’ha indicat. La inversió realitzada no allarga la vida útil de la façana preexistent, sinó que la substitueix perquè havia quedat obsoleta tant des del punt de vista comptable, ja que estava totalment amortitzada, com constructiu (protecció contra la intempèrie i aïllament) i de la imatge que donava del negoci.
LesLleis.com

3. La consultant entén que les inversions realitzades s’insereixen plenament en l’objectiu esmentat a la CV0005-2015 de potenciar el creixement del teixit empresarial de les empreses andorranes. El canvi radical que han aportat les inversions a la percepció del negoci per part del públic no només introdueix millores constructives necessàries, absents en la construcció preexistent, sinó que substitueix una desfasada i obsoleta imatge arquitectònica, que fins i tot posava en perill la continuïtat del negoci, per una imatge física i corporativa de l’estació i de l’empresa alineada amb les actuals tendències de màrqueting, posicionant-la com a empresa capdavantera en el seu sector. Un altre punt de millora és l’eliminació de la façana inclinada sobre la carretera.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.