Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la deduïbilitat de la despesa dels interessos dels préstecs participatius a la base de tributació de l’impost sobre societats, a la subjecció dels préstecs participatius a l’impost general indirecte i a la subjecció dels interessos a l’impost sobre la renda dels no residents fiscals.

Número de consulta CV0007-2015
Data d’emissió 14/07/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

I.- Caràcter de la Consulta

Que segons l’article 65 la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l’ordenament tributari, els obligats tributaris tenen dret a formular consultes escrites a l'Administració tributària i la seva resolució té caràcter vinculant per a l'Administració tributària respecte a la situació jurídica tributària del consultant en el mateix període de l'entrada de la consulta.

Al respecte, es determina que mentre no es modifiquin les circumstàncies de fet, l'aplicació del criteri al consultant es manté fins que canviï la normativa o la interpretació jurisprudencial del precepte.

II.- Normativa aplicable

Que l’article 13.1 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats (en endavant, LIS) estableix els criteris per considerar certes partides com a despeses no deduïbles de la base de tributació:

"a) Les que representin una retribució del patrimoni net. Queden assimilades a aquestes els pagaments efectuats als partícips no gestors en els contractes de comptes en participació."


Que l'article 8.2 del text refós de la Llei de 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals (en endavant, Llei de l'IRNR) estableix que:En particular, l'article 6.1.a) de la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagaments d'interessos, aprovat per la Llei 11/2005, del 13 de juny estableix que s'entén com a "pagament d'interessos":

"Els interessos pagats o comptabilitzats relatius a crèdits de qualsevol naturalesa que estiguin garantits o no per una hipoteca o una clàusula de participació en els beneficis del deutor, i en particular els rendiments de valors públics i de bons i obligacions, incloses les primes i els premis vinculats a aquests. Els recàrrecs de demora en el pagament no es consideren pagament d'interessos."


Que, addicionalment, a l’article 15.h) de la Llei de l'IRNR estableix com a rendes exemptes:

"Les rendes obtingudes en territori andorrà derivades de les operacions financeres contemplades a l'apartat 2 de la disposició addicional sisena de la Llei 14/2010, del 13 de maig, de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer, no contemplades en apartats anteriors."

LesLleis.com

Que l’article 6.10 del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte (en endavant, Llei de l'IGI) com a operacions no subjectes:

"Els serveis d'operacions financeres que remunerin la cessió a tercers de capitals propis o aliens, tant en posicions de crèdit com de dèbit, i els altres serveis bancaris o financers que no porten comissió. No es consideraran serveis financers no subjectes aquells que es remuneren mitjançant una comissió. "


Segons exposat anteriorment, es formula la següent

QÜESTIÓ PLANTEJADA

En el cas objecte de consulta una societat andorrana (en endavant, la Societat) atorgarà préstecs participatius a no residents andorrans per tal de finançar la seva activitat.

Al respecte, els prestamistes concedirien un préstec a la Societat a canvi que l'import estipulat es retorni amb un interès determinat al contracte de préstec. En particular, aquests préstecs tenen unes característiques especials, anomenats participatius, perquè el prestamista percebrà un interès variable segons l'evolució de la Societat. El criteri, avui encara no determinat, podria ser en relació al benefici net, el volum de negoci, la participació del prestamista a la xarxa social de la web de la Societat, entre d'altres.

Addicionalment, seria possible determinar en aquests contractes de préstec un interès fix, independentment de l'evolució de l'activitat de la Societat (del prestatari).

Addicionalment, es possible que es pugui determinar una clàusula de penalització de l’amortització anticipada. En aquest supòsit, el prestamista només podria amortitzar anticipadament el préstec participatiu si la citada amortització es compensés amb una ampliació d'igual quantia en els fons propis de la Societat.

Per tant, en el supòsit en què la Societat tingui una evolució positiva es generarien interessos a favor dels prestamistes.

Addicionalment, es té previst que es puguin fer subrogacions de prestamistes i, en conseqència, el pagament dels interessos es realitzarien a favor de prestamistes diferents als contractants en primer lloc.

En aquest sentit, en relació a l'Impost sobre Societats, la Societat tindria una despesa directament relacionada amb l'activitat, en tant que s'atorgarien aquests préstecs per finançar-la. En aquest supòsit, enlloc de ser un préstec bancari, es concedirien uns préstecs per terceres persones (particulars o empresaris) amb un tipus variable.

En un compte en participació, el partícip no gestor aporta uns diners a la realització d'una activitat, operació o negoci, fent-se tant el partícip no gestor com el partícip-gestor partícips en els resultats, tant pròspers com adversos, en proporció del pacte que arribin.

Es a dir, al cap i a la fi, el partícip no gestor realitza una aportació de fons, sense que es consideri capital social, però subjectes a la pèrdua d'aquests en el cas d'un resultat negatiu del negoci.

En el supòsit d'un préstec participatiu, el contracte entre el prestamista i el prestatari és únicament en concepte de préstec amb retorn d'un principal i d'uns interessos prèviament acordats en el contracte.

Per tant, entenem que el préstec participatiu no s'entendria dintre del concepte de l'article 13.1.a) de la LIS i es podrien considerar els interessos com a despeses deduïbles a la base de tributació de l'Impost sobre Societats de la Societat (tal i com es consideraria en el supòsit en què el préstec fos bancari, com a despesa financera deduïble).

Addicionalment, pel que fa a la repercussió d'IGI, l'article 6.10 de la Llei de l'IGI considera com a operacions no subjectes totes aquelles que remunerin la cessió a tercers de capitals propis o aliens si aquests serveis financers no es remuneren mitjançant una comissió. En conseqència, considerem que, en tant els interessos es considerarien operacions de remuneració per la cessió de capitals propis, aquests no estarien subjectes a l'IGI.

Pel que fa a la Llei de l'IRNR, es consideren no subjectes els interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis i addicionalment es consideren com a exempts la resta de rendes obtingudes en territori andorrà derivades de les operacions financeres. Al respecte, consideraríem que els interessos procedents del préstec participatiu no estarien subjectes a l'IRNR andorrà, en tant que són interessos que s'entendrien dintre de la definició d'interessos de l'article 6.1.a) de la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagaments d'interessos, aprovat per la Llei 11/2005, del 13 de juny.

En el cas que els citats interessos no es considerin com a no subjectes en virtut de l'article 6.1.a) mencionat, entenem que serien considerats com a exempts segons l’article 15.h) de la Llei de l'IRNR.

I en virtut dels expositius anteriors,

SOL·LICITA

Que tenint per formulada l'anterior consulta, es procedeixi a la seva contestació segons la informació proporcionada, sol·licitant la determinació dels criteris administratius corresponents en relació a la deducció de la despesa dels interessos dels préstecs participatius a la base de tributació de l’Impost sobre Societats, de la consideració de l'operació d'atorgament del préstec participatiu i dels interessos com a no subjectes a nivell de l'IGI i la no obligació de retenir en concepte de l'IRNR per l'exigibilitat dels interessos, en tant es puguin considerar com a no subjectes o exempts al citat Impost.

Resposta

Referent a la consulta enregistrada en data 26 de febrer del 2015 i complementada amb l’escrit amb data 29 d’abril del 2015, us informem que la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, en l’article 13, estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.