Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb el càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.

Número de consulta CV0241-2022
Data d’emissió 28/04/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Per la present, la societat X, degudament representada pel sotasignat, el Sr. A,

De conformitat amb l’establert a l’art. 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i amb els art. 24 i següents del Reglament, de l’11 de febrer del 2015, d’aplicació dels tributs, per la present formula la present Consulta Tributària Escrita dirigida a l’Administració tributària, en base a les següents

M A N I F E S T A C I O N S

1. ANTECEDENTS


La societat X explota un negoci, amb la següent activitat comercial: proveïment d’un programa d’internet, consistent en una plataforma que permet als usuaris interactuar entre ells mitjançant vídeo comunicacions en directe per internet i intercanviar imatges, text i so durant aquesta interacció.

La societat X va demanar i assolir l’aplicació del règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles previst a l’art. 23 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant la “LIS”).

La societat X va adquirir a l’any 2008 el programa d’internet d’ara endavant, el “Programa” al qual fa referència l’objecte del negoci que explota.

2. CIRCUMSTÀNCIES DEL CAS


Segons l’art. 5 de la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la LIS, l’art. 23 de la LIS queda parcialment redactat com segueix:

Article 23. Règim especial d’explotació de determinats actius intangibles

1. Els obligats tributaris que s’acullin al règim especial previst en aquest article apliquen una reducció del 80 per cent de la base de tributació corresponent a les rendes positives procedents de les concessions o autoritzacions d’ús, cessions, llicències o transmissions de patents, models d’utilitat i programes d’ordinador protegits per drets d’autor en la proporció que resulti del quocient calculat en els termes següents:

(...)

b) Al denominador hi ha les despeses totals incorregudes en relació amb l’activitat destinada a la creació de l’actiu intangible, incloses les de subcontractació a persones vinculades amb l’obligat tributari que no siguin residents fiscals a Andorra o no duguin a terme l’activitat subcontractada en territori andorrà, les de subcontractació a persones no vinculades amb l’obligat tributari d’activitats efectuades a l’estranger, per la part que excedeixi el límit del 25 per cent del numerador, segons el que s’indica a la lletra a), i les d’adquisició d’actius intangibles.

(...)”


Segons el Contracte, el Programa va ser adquirit gratuïtament. A més a més, dita adquisició no ha generat cap despesa d’adquisició de dit actiu intangible.
LesLleis.com

La societat X està estudiant la possibilitat i/o l’oportunitat de demanar l’aplicació del nou règim especial previst a l’art. 23 de la LIS (modificat segons l’art. 5 de la Llei 6/2018).

3. OBJECTE DE LA CONSULTA


La societat X entén que la despesa d’adquisició de l’actiu intangible consistent en el Programa i adquirit segons el Contracte, és nul·la.

En cas de resposta negativa per part de l’Administració tributària, preguem se’ns precisi com calcular la despesa d’adquisició de l’actiu intangible consistent en el Programa i adquirit segons el Contracte.

4. PERÍODES CONCERNITS


El períodes concernits serien els exercicis a comptar de l’exercici durant el qual la societat X demani l’aplicació del règim especial de l’art. 23 de la LIS, fins el darrer exercici en que dita societat exploti l’intangible concernit, o sigui el programa d’internet esmentat més amunt.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.