Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb el guany procedent de la transmissió de les participacions d’una societat espanyola.

Número de consulta CV0247-2022
Data d’emissió 16/05/2022
Normativa - Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya per evitar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i prevenir l'evasió fiscal
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenció de l’evasió fiscal del 8 de gener de 2015, BOPA 24 de desembre de 2015: Determinació de la tributació dels guanys obtinguts per una societat resident a Andorra derivats de la transmissió de participacions representatives del 24 per 100 del capital social d’una societat resident fiscal a Espanya.

El Sr. X, actuant en nom i representació de la societat A, compareixen i com millor procedeixi en Dret;

MANIFESTA

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 del Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del Text Refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari (d’ara en endavant, TRLBOT) i a l’article 25.1.b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs (d’ara en endavant, RAT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que correspongués, plantejat en la present Consulta Tributària Vinculant.
LesLleis.com

Per tant, se sol·licita el criteri d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats anteriorment per als períodes impositius 2022 i següents.

1. ANTECEDENTS


  • La societat mercantil andorrana A (d’ara en endavant, la Societat), constituïda sota la legislació del Principat d’Andorra, és resident fiscal al Principat d’Andorra i per tant, obligat tributari de l’Impost sobre Societats, quina base de tributació es determina pel mètode de determinació directa.
  • A l’any 2018, la societat A va adquirir el 100% de les participacions socials de la societat mercantil espanyola B.
  • Actualment la societat A té la intenció de transmetre el 24% de les participacions socials de la societat espanyola B, societat no composta en més d’un 50 per 100, directa o indirectament, de béns immobles situats en Espanya, a una tercera part no vinculada, mitjançant una operació de compravenda.
Cal indicar que l’esmentada operació de compravenda es realitzaria sense que mediés acord ni intenció entre ambdues parts de fraccionar per trams una potencial venda d’un paquet accionarial de la societat espanyola B superior al 24%.

2. QUALIFICACIÓ JÚRIDICAArticle 13. Guanys de capital

5. Els guanys derivats de l’alienació d’accions que representen una participació, directa o indirecta, de com a mínim el 25 per 100, en el capital d’una societat resident d’un Estat contractant, poden ser imposables en aquest Estat.”


Article 13. Guanys de capital

7. Els guanys derivats de l’alienació de qualsevol altre bé diferent dels esmentats en els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 són imposables exclusivament en l’Estat contractant en què resideixi el transmissor.”


  • La Consulta Vinculant número CV0161-2019, emesa pel Departament de Tributs i de Fronteres en data 2 de setembre del 2019, en relació amb el guany de capital procedent de la transmissió de les participacions d’una societat espanyola per part d’una persona física resident a Andorra, sent la participació venuda de la societat espanyola inferior al 25% del capital social, va resoldre que:
“[...] el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal, en relació amb els guanys de capitals derivats de l’alienació d’accions preveu el següent a l’article 13.5: “Els guanys derivats de l’alienació d’accions que representen una participació, directa o indirecta, de com a mínim el 25 per 100, en el capital d’una societat resident d’un Estat contractant, poden ser imposables en aquest Estat.” A més, l’apartat 7 del mateix article disposa que “els guanys derivats de l’alienació de qualsevol altre bé diferent dels esmentats en els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 són imposables exclusivament en l’Estat contractant en què resideixi el transmissor.

D’acord amb el preceptes anteriors, el guany que es pugui derivar de l’alienació d’aquestes participacions serà imposable a Andorra.”

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.