Carregant...
 

Sentència 91-2018 del TSJA. Impost sobre societats. Deducció per a la creació de llocs de treball. Interpretació de l’article 44 de la Llei de l’impost sobre societats. Delimitació del concepte “plantilla fixa anyal”.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: Interpretació de l’article 44 de la Llei de l’Impost sobre Societats, a la llum de l’article 6 del Codi de relacions laborals, que diferencia els contractes en: (a) temps indefinit o indeterminat; (b) per un termini cert o determinat; (c) per a una obra o un servei concret, (d) per temporada i en (e) contractes fixes discontinus.

Atès que el Codi de relacions laborals estableix una distinció entre els assalariats vinculats amb l’empresa a través de contractes per temps indefinit o per contractes fixos discontinus, i els assalariats vinculats amb l’empresa a través de la resta de contractes, cal mantenir una diferenciació entre treballador fix i treballador no fix.

Segons el Tribunal, el concepte “plantilla fixa anyal” al que es refereix l’article 44, exclou tots els contractes de caire temporal, és a dir, treballadors no fixos segons l’article 6 del codi de relacions laborals.

Resolució: Revoca sentència recorreguda (Tribunal de Batlles 3 d’abril de 2018) i estima el recurs d’apel·lació presentat per Govern.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 2000002/2018
Núm. de Rotlle: TSJA-0000051/2018

SENTÈNCIA 91-2018

PARTS:

Apel·lant: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sra. I. M.D.O.M.
Advocada: Sra. M.B.V.

Apel·lat: XXX
Representant: Sra. C.S.M.
Advocada: Sra. O.C.R.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President:
Magistrats:
M. I. Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
M. I. Sra. Elsa PUIG MUÑOZ
M. I. Sr. Bernard PLAGNET

Andorra la Vella, dinou d’octubre de dos mil divuit.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 2000002/2018.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard PLAGNET, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- La societat xxx va interposar demanda jurisdiccional contra la resolució de la Comissió Tècnica Tributària del 6 de novembre 2017, sol·licitant que s’estimi la proposta de liquidació de l’impost sobre societats corresponent a l’exercici 2013 presentada per l’agent.

2.- En la sentència del 3 d’abril de 2018 el Tribunal des Batlles ha estimat la demanda promoguda per la societat xxx SL.

3.- En el seu escrit d’apel·lació de data 25 de maig del 2018, el GOVERN estima en substància:

- que la Llei estableix com a condicionant, per poder aplicar la deducció per a la creació de llocs de treball, la necessitat d’un increment mitjà de la plantilla fixa anyal. El concepte de “plantilla fixa anyal” implica que únicament formin part d’aquest càlcul la plantilla fixa, aquells treballadors que siguin fixos i la plantilla es composa únicament d’assalariats amb contractes indefinits.

El GOVERN ha confirmat els seus arguments en el seu escrit de conclusions de data 10 de juliol del 2018.

En la seva contesta de data 18 de juny del 2018, la societat xxx estima en substància:

- que pel càlcul de la mitjana de la plantilla és indiferent la modalitat de contracte que reguli la relació laboral del treballador amb l’empresa. Tan sols s’exigeix que els treballadors tinguin signat un contracte laboral amb l’empresa.

La societat xxx ha confirmat els seus arguments en el seu escrit de conclusions de data 9 de juliol del 2018.

5.- Trameses les actuacions a aquesta Sala, s’ha designat el magistrat ponent i han quedat vistes les actuacions per a deliberar i decidir.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia és competent per a conèixer del present recurs, segons l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia.

Segon.- El Departament de Tributs i de Fronteres ha obert un expedient (EXP170020) corresponent a un procediment de comprovació de l’impost sobre societats corresponent a l’exercici 2013, referent a la deducció per creació de llocs de treball i a la deducció per noves inversions.

Per carta de data 12 de juny del 2017, la Direcció adjunta d’Inspecció Tributària ha proposat:

Rectificar l’import declarat a l’epígraf 17 -Deducció per creació de llocs de treball del formulari 800 de la declaració 2014-4203, essent el valor d’aquesta deducció de 1.926,22 euros en lloc dels 72.000,00 euros declarats” (foli 23). El motiu és el següent: “Que d’acord amb l’article 44 1 a) de la LIS, només computen pel càlcul de plantilla fixa anyal les persones amb una relació laboral de caràcter fix d’acord amb la Llei 35/2008, del Codi de relacions laborals, essent vàlids els contractes indefinits o indeterminats i els contractes fixos discontinus” (foli 20).


L’Administració ha confirmat aquesta rectificació per carta de data 10 de juliol del 2017 (foli 46).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.