Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’obligat tributari d’un determinat fons de pensions.

Número de consulta CV0163-2019
Data d’emissió 03/09/2019
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Ref. Impost sobre societats, període impositiu 2018 (i següents).

Els sotasignats, els senyors A i B, representants de la societat F, compareixen davant aquest Departament de Tributs i de Fronteres (en endavant DTF) en representació del Fons de Pensions X.

Compareixen d’acord amb el previst en l’article 65 de la Llei 21/2014, de bases de l’ordenament tributari, així com els articles 23 i següents del Reglament d’aplicació dels tributs, formular la present consulta, a l’objecte de sol·licitar el criteri interpretatiu vinculant de l’Administració tributària que es descriu a continuació.

Als efectes pertinents, es fa constar expressament que en el moment de lliurar la present consulta, no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària del tribut objecte de consulta tributària en relació al Fons de Pensions X.

Antecedents i fonaments de Dret:

En la present consulta es planteja quina és la fiscalitat aplicable en l’Impost sobre societats (en endavant IS), al Fons de Pensions X.

El Fons de Pensions X fou creat mitjançant la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública (en endavant Llei del pla de pensions de la funció pública), la qual preveu la creació d’un fons de pensions per a gestionar les aportacions realitzades per l’Administració Pública i pels partícips del pla de pensions de la funció pública.
LesLleis.com

Així doncs, l’article 8.2 de la llei del pla de pensions de la funció pública defineix el Fons de Pensions X com segueix:

Article 8. Sistema de finançament del pla de pensions

[...]

2. Es constitueix el fons de pensions de la funció pública, com a patrimoni autònom i sense personalitat jurídica, composat per les aportacions realitzades per l’Administració promotora i pels partícips, més el resultat de les inversions, menys les despeses i pèrdues que li siguin imputables.”


Per tant, el Fons de Pensions X es configura com una entitat sense personalitat jurídica, que té com a única finalitat gestionar les aportacions al pla de pensions de la funció pública.

Una volta analitzada la naturalesa del Fons de Pensions X, cal comprovar si aquest és obligat tributari de l’IS. Així doncs, l’article 6 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre les societats (en endavant LIS), enumera quins són els obligats tributaris de l’impost:

Article 6. Obligats tributaris

1. Són obligats tributaris de l’impost, quan tinguin la seva residència en territori andorrà:

a) Les persones jurídiques.

b) Les institucions d’inversió col·lectiva incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.

c) Entitats públiques i parapúbliques i de dret públic.

2. Els obligats tributaris d’aquest impost es designen abreujadament i indistintament per les denominacions “societats” o “entitats” al llarg d’aquesta Llei.

3. Les rendes corresponents a les societats civils, herències jacents, comunitats de béns i totes aquelles entitats o patrimonis autònoms regulats en el segon paràgraf de l’article 31 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, s’imputen als seus socis, hereus, comuners o partícips segons les normes o pactes aplicables en cada cas o a parts iguals en defecte d’aquests, integrant-se en l’impost quan aquests siguin persones jurídiques.”


Val a dir que, la naturalesa jurídica del Fons de Pensions X prevista a la Llei del pla de pensions de la funció pública no encaixa en cap de les definicions prevista en l’article 6 de la LIS, per quant no és ni una persona jurídica, ni un organisme d’inversió col·lectiva, ni tampoc cap entitat pública o parapública de dret públic.

Per tant, en vista dels antecedents exposats, i d’acord amb el redactat de l’article 6 de la LIS, sembla que el Fons de Pensions X no s’inclou en la definició d’obligat tributari de l’IS.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

En el present cas, el Fons de Pensions X sol·licita confirmar els aspectes següents:

1. Tenint en compte la seva naturalesa jurídica de l’entitat, aquesta no és obligat tributari de l’IS, d’acord amb el contingut de l’article 6 de la LIS;

2. En el cas en que aquest DTF considerés que el Fons de Pensions X és obligat tributari de l’IS, agrairíem confirmació de si li és d’aplicació el tipus de gravamen del 0 per cent fixat en l’article 41.2 de la LIS, per assimilació del Fons de Pensions X a un Organisme d’inversió col·lectiva de dret andorrà.

Resposta

Amb referència a la vostra consulta relacionada amb la consideració d’obligat tributari de l’impost sobre societats, primerament s’ha de determinar si el fons que és objecte d’aquesta consulta es comporta com un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà. En relació amb aquesta consideració, el Decret legislatiu del 12-2-2014 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, a l’article 2, preveu el següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.