Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres.

Número de consulta CV0111-2018
Data d’emissió 24/05/2018
Normativa Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS
LesLleis.com

Antecedents i circumstàncies detallades del cas

Amb la voluntat de donar compliment a la normativa vigent en matèria d’Impost de societats agrairíem que ens responeu el que exposem a continuació.

Dubtes que origina en matèria tributària i períodes en què seria aplicable

• Períodes en que seria aplicable:

o 2017 i posteriors.

• Part:

o Activitat mercantil: tinença de participacions en societats estrangeres per compte propi. Resten expressament excloses totes les activitats pròpies del sistema Financer.

• Manifestació expressa:

o En el moment de presentar aquest escrit la Societat no està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que els hi correspongui.

• Plantejament de la problemàtica:

La Societat té atorgat el règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

• Consulta:

Vist l’article 38 de la Llei 95/2010 de l’impost de societats:

Article 38. Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres

1. Els obligats tributaris que tinguin la forma de societat anònima o limitada i que tinguin per objecte exclusiu la gestió i la tinença de participacions en societats estrangeres poden sol·licitar l’aplicació d’aquest règim especial.

2. Els valors o les participacions representatius de la participació en el capital de l’entitat de tinença de valors estrangers han de ser nominatius.

3. Les societats que s’acullin a aquest règim obtenen una exempció en la base de tributació dels dividends que percebin de les participacions en altres societats i dels resultats que obtinguin de la seva transmissió.

En aquest sentit la societat ha d’identificar en la memòria dels seus comptes anyals el detall de la cartera que té, i ha d’identificar les participacions en les societats que tingui o hagi mantingut en l’exercici, el seu valor patrimonial i els dividends o les reserves que percebi en l’exercici.

4. Els beneficis distribuïts amb càrrec a les rendes exemptes estan exempts de l’impost de societats del soci quan es tracti d’una societat andorrana.

5. Les societats de tinença de participacions en societats estrangeres han de presentar una declaració de l’impost, encara que no s’hagi de satisfer cap deute tributari.


Vist que a la Societat li ha estat atorgat el règim especial de de tinença de participacions en societats estrangeres,
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.